Vedtatt: 27.03.2017

Velferdstinget i Oslo og Akershus (heretter VT) krever at Oslo kommune gir unntak i Plan- og bygningsloven mtp. krav om barnehager, parkeringsplasser og næringsvirksomhet (rekkefølgekrav), og krever at Oslo kommune ikke kan pålegge private aktører (SiO) å bygge erstatningsareal for nedbygging av egne nærings- og/eller idrettsarealer. VTs arbeidsutvalg skal jobbe politisk for bedre vilkår til hele studentmassen i Oslo og Akershus, men med et særlig fokus på studentidretten i Oslo jf. erstatningsarealer for avvikling av kunstgressbanen i Trimveien 4.

  1. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus bør av prinsipp stå fritt fra rekkefølgekrav, da de som aktør jobber for å skape et godt tilbud for studenter.
  2. Velferdstinget ser nødvendigheten av fysiske arealer til eksempelvis idrett og ønsker å legge til rette for god livsutfoldelse blant studenter. Velferdstinget ønsker at Oslo kommune stiller en egnet tomt til disposisjon. Velferdstinget krever at SiO forplikter seg på å bruke denne tomten til å bygge en erstatningsbane i full størrelse (“elleverbane”), dersom en omdisponerer Trimveien 4.
  3. Et erstatningsanlegg skal være klart før arbeid begynner på anlegget som omdisponeres.
  4. Velferdstinget ønsker at SiO skal se på muligheten for å bygge om eksisterende garasjeanlegg under den nåværende fotballbanen i Trimveien 4 til idretts- eller flerbrukshaller dersom det blir aktuelt å bygge studentboliger der.
Del på Twitter Del på Facebook