Vedtatt: 09.11.2015

Velferdstinget mener at man bør gå videre med planene om bygging på kunstgressbanen, og at det ikke bør kreves bygging av erstatningsareal. Velferdstinget synes det er problematisk at det skal være samskipnadens rolle å forvalte store arealer som primært er i etterspørsel hos idrettslag og ikke utgjør noen vesentlig nytte for studentmassen forøvrig. Det er ikke noe prinsipielt galt i at samskipnaden kan ha dette som del av sin drift, men det finnes ikke ordninger som gir samskipnaden tilstrekkelig finansiering til driften, der det på den andre siden finnes en tilskuddsordning for bygging av studentboliger.

Velferdstinget mener også at det er urimelig å be en ikke-kommunal aktør sørge for erstatningsareal for nedbygging av idrettsareal på privat tomt. Det er ikke vanlig praksis og setter en merkelig og uønsket presedens. Vi anbefaler derfor Velferdstinget å stille seg kritiske til det mulige kravet om at SiO må sørge for erstatningsareal før man kan bygge boliger. Studentidrettslagene i Oslo blir i dag på langt nær prioritert høyt nok ved offentlige idrettsanlegg. Velferdstinget mener at det er kommunen som burde ha det primære ansvaret for at studentidrettslagene har tilgang på haller og anlegg som ikke logisk dekkes av tilbudet til SiO Athletica.

Forslag til vedtak

Del på Twitter Del på Facebook