Vedtatt: 09.02.2019

Det er de som påvirkes av en uønsket graviditet som selv vet best hva som vil gi dem det minst belastende utfallet. Velferdstinget ser på retten til selvbestemt abort som en rettighet vi ikke kan innskrenke. Norge har få aborter per år. I følge Folkehelseinstituttets rapport om svangerskapsavbrudd i ble det gjennomført 12 733 aborter, et tall som har gått nedover hvert eneste år siden 2008, og som er det laveste siden aborttallene begynte å registreres i 1979. De skriver at det er særlig nedgangen i uønskede svangerskap hos unge kvinner som fører til denne nedgangen samlet sett. En god måte å senke aborttallene ytterligere er å forbedre seksualundervisningen og informasjon til unge, tilby gratis og tilgjengelig prevensjon og å forbedre støtteapparatet for dem som bærer barnet frem.
Få norske studenter har eller venter barn. Velferdstinget mener at ordningene for studenter med barn må være såpass generøse at det er en reell mulighet å være student med barn. Det innebærer at studiestøtten økes og utbetales gjennom hele året. Kommunene og samskipnaden må bidra ved å garantere for barnehageplass i nærheten av studie- eller bostedet. Utdanningsinstitusjonene, samskipnaden, og det offentlige må ha fleksible ordninger med tilrettelegging for studenter med barn. De studentene som føder etter avlagt grad, men før de er i jobb, får kun engangsstøtte av NAV. Denne ordningen må bedres.

Velferdstinget mener at:
• SiO må tilby gratis prevensjon som er lett tilgjengelig.
• SiOs helsetjenester skal kunne gi god, oppdatert og inkluderende informasjon om seksualitet og seksuell helse til alle SiO-studenter.
• Sosiale ordninger for arbeidsledige nyutdannede foreldre må styrkes.
• Rettighetene til selvbestemt abort skal ikke innskrenkes.
• SiO Helse skal jobbe for å kunne tilby studenter tidlig ultralyd og NIPT-tes

Del på Twitter Del på Facebook