Vedtatt: 09.02.2018

Det er de som påvirkes av en uønsket graviditet som selv vet best hva som vil gi dem det minst
belastende utfallet. Velferdstinget ser på retten til selvbestemt abort som en rettighet vi ikke kan
innskrenke. Norge har få aborter per år. I følge Folkehelseinstituttets rapport om
svangerskapsavbrudd i ble det gjennomført 12 733 aborter, et tall som har gått nedover hvert eneste
år siden 2008, og som er det laveste siden aborttallene begynte å registreres i 1979. De skriver at det
er særlig nedgangen i uønskede svangerskap hos unge kvinner som fører til denne nedgangen samlet
sett. En god måte å senke aborttallene ytterligere er å forbedre seksualundervisningen og informasjon
til unge, tilby gratis og tilgjengelig prevensjon og å forbedre støtteapparatet for dem som bærer barnet
frem.

Få norske studenter har eller venter barn. Velferdstinget mener at ordningene for studenter med barn
må være såpass generøse at det er en reell mulighet å være student med barn. Det innebærer at
studiestøtten økes og utbetales gjennom hele året. Kommunene og samskipnaden må bidra ved å
garantere for barnehageplass i nærheten av studie- eller bostedet. Utdanningsinstitusjonene,
samskipnaden, og det offentlige må ha fleksible ordninger med tilrettelegging for studenter med barn.
De studentene som føder etter avlagt grad, men før de er i jobb, får kun engangsstøtte av NAV. Denne
ordningen må bedres.

Velferdstinget mener at:

Del på Twitter Del på Facebook