Vedtatt: 23.03.2017

Velferdstinget vedtok 9. november 2015 en resolusjon «omregulering av Kunstgressbanen ved Domus». Det ble levert to alternative resolusjoner på møtet, og saken ble nøye debattert. VTs arbeidsutvalg har siden jobbet med dette opp mot kommunen basert på VTs standpunkt, samt svart på to høringer.

Saken skal snart til politisk behandling i Oslo kommunes bystyre.

Debatten vedrørende Trimveien 4 og vedtaket gjort av Velferdstinget 2015 har den siste tiden blusset opp igjen. Velferdstingets arbeidsutvalg ønsker på bakgrunn av dette å løfte en alternativ resolusjon for å styrke/utdype allerede vedtatt politikk.

Vedtak:

  1. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus bør av prinsipp stå fritt fra rekkefølgekrav, da de som aktør jobber for å skape et godt tilbud for studenter.
  2. Velferdstinget ser nødvendigheten av fysiske arealer til eksempelvis idrett og ønsker å legge til rette for god livsutfoldelse blant studenter. Velferdstinget ønsker at Oslo kommune stiller en egnet tomt til disposisjon. Velferdstinget krever at SiO forplikter seg på å bruke denne tomten til å bygge en erstatningsbane i full størrelse (“elleverbane”), dersom en omdisponerer Trimveien 4.
  3. Et erstatningsanlegg skal være klart før arbeid begynner på anlegget som omdisponeres.
  4. Velferdstinget ønsker at SiO skal se på muligheten for å bygge om eksisterende garasjeanlegg under den nåværende fotballbanen i Trimveien 4 til idretts- eller flerbrukshaller dersom det blir aktuelt å bygge studentboliger der.
Del på Twitter Del på Facebook