Valgkomiteen har bestått av
Marius Frans Linus Hillestad – Leder (UiO)
William Sæbø (OsloMet)
Sindre Høllesli (UiO)
Hanne Haaseth (Høyskolen i Kristiania)
Øystein Martin Dulsrud Klungnes (Barratt Due Musikkinstitutt)

Valgkomitéen ønsker å takke alle som har stilt seg til disposisjon for vår vurdering og understreker at det har vært en givende og vanskelig jobb å skulle vurdere så mange gode kandidater opp mot hverandre. I forkant av intervjuene har vi vært i kontakt med sittende arbeidsutvalg og forhørt oss om hvilke kvaliteter og ambisjoner vi skal se etter både i de forskjellige vervene og helhetlig sett. I vurderingsarbeidet har vi lagt vekt på erfaring, kompetanse, motivasjon, refleksjonsevne og sammensetning av arbeidsutvalget som helhet.

I vurderingen av kandidatene har vi sett på kandidatenes kandidatskjema og intervjuer. Spørsmålene som ble stilt i intervjuene var i hovedsak planlagt i forkant for å sikre en så lik vurdering som mulig for alle kandidater. Nytt for i år er at alle intervjuene har foregått over Zoom pga. smittevernhensyn.

Valgkomitéen vil applaudere kandidatene for godt gjennomførte intervjuer og kan absolutt anbefale digitale intervjuformer ved behov.

Valgkomitéen har benyttet seg av følgende innstillinger:

Enstemmig innstilt – Valgkomitéen er enig om at kandidaten er best egnet til vervet

Innstilt – Flertallet i valgkomitéen er enig om at kandidaten er best egnet til vervet, men mindretallet ønsker ikke å ta ut noen dissens (uenighet)

Flertallets innstilling – Flertallet i valgkomitéen mener kandidaten er best egnet til vervet

Mindretallets innstilling – Mindretallet i valgkomitéen mener en annen kandidat er best egnet

Ikke innstilt – Valgkomitéen er enig om at kandidaten ikke er den best egnede til vervet

 

Velferdstingets arbeidsutvalg

Leder

Felix Volpe – Enstemmig innstilt

Felix fremstår som både organisatorisk trygg og politisk sterk. Valgkomiteen anser hans erfaring fra andre organisasjoner, og hans kunnskap om kommunalpolitiske prosesser, nettverk og karisma som nyttig for velferdstingets ambisjoner om å være en sterk politisk aktør i Oslo og omegn. Felix har klare visjoner for hvor han vil lede Velferdstinget, og valgkomiteen tror han vil fremtre som samlende på tvers av alle institusjoner og politiske skillelinjer.

 

Nestleder

Eva Strømme Moshuus – Enstemmig innstilt

Eva fremstår som sterk politisk og viser god kjennskap til organisasjonen. Valgkomiteen anser det som gunstig å ha med hennes erfaring videre og tror at hun vil være en organisatorisk grunnstøtte i det kommende året. Jobben hun har lagt ned det siste året, og hennes brennende engasjement for studentenes beste vil være nyttig for Velferdstingets utvikling.

 

Politikk og medieansvarlig

Axel Klanderud – Innstilt

Axel viser seg som mediesterk og har store ambisjoner for Velferdstinget. Med hans erfaring innen kommunikasjon og sitt politiske nettverk ser vi Axel som et godt tilskudd til arbeidsutvalget. Ytterligere vil hans erfaring med å benytte ulike medieverktøy komme godt med i jobben med å synliggjøre Velferdstinget.

 

Samarbeidsansvarlig

Henriette Seim – Enstemmig innstilt

Henriette imponerer valgkomiteen med sine om Velferdstinget. Selv om hun stiller til nestleder mener valgkomiteen at hun passer best i vervet som samarbeidsansvarlig. Hun er sterk kommunikasjonsmessig og fremstår som trygg og tillitsvekkende. I tillegg vil hennes erfaring med organisasjonsbygging komme godt med i jobben med å gjøre Oslo til Norges beste studentby.

 

Andre verv

Kontrollkomiteen

Frida Margareta Rasmussen – Enstemmig innstilt

 

Kulturstyret

Sandra Butoyi – Enstemmig innstilt

Barathy Pirabahar –  Enstemmig innstilt

Øystein Martin Dulsrud Klungnes – Enstemmig innstilt

Ingvild Nilsson – Enstemmig innstilt

Henrik Amadeus Bjørndalen – Enstemmig innstilt

 

Alle kandidatene til Kulturstyret var godt egnet til vervet og valget mellom dem har vært tøft. I utvelgelsen valgte vi å fokusere på erfaring fra studentkulturen og ambisjoner for Kulturstyret i tiden fremover. Vi håper de som ikke blir valgt stiller til vara i stedet.

 

 

Del på Twitter Del på Facebook