Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen vil takke alle kandidater som har stilt til valg til høstvalgmøtet 2020. Det krever mot, engasjement og ståpåvilje, og vi er enormt takknemlig for viljen til å påta seg et verv på vegne av Oslos studenter.

Vi i valgkomiteen er fornøyd med valgprosessen så langt, og vil takke alle kandidater for godt samarbeid.

Samtlige kandidater som meldte sitt kandidatur innen fristen ble tilbudt et intervju, hvor de ble spurt om deres bakgrunn og motivasjon for vervet. Intervjuene ble gjennomført digitalt, og alle kandidater fikk like mye tid.

Vi har nå ferdigstilt vår innstilling, og alle kandidater er informert om utfallet, sammen med en personlig redegjørelse.

Valgkomiteen har nå ferdigstilt sin innstilling. Den er som følgende, med vedlagte redegjørelser:

Styremedlem i SiO:
– Jonas Virtanen, enstemmig innstilt
– Kristine Berg Heggelund, innstilt av Eivind Yrjan Stamnes, Aleksandra Langsø, Markus Barkenæs og Gloria Vitaly
– Fam Karine Heer Aas, innstilt av William Griffen Sæbø

 

Styreleder i SiO:
– Jonas Virtanen, enstemmig innstilt

Hovedstyret er det øverste organet i SiO. Det er ti medlemmer i SiOs Hovedstyre. Fem av disse er studentrepresentanter valgt av VT. Blant de fem studentrepresentantene velges det også styreleder. Hovedstyret har et overordnet ansvar for SiO. Styrets oppgaver er utarbeidelse og oppfølging av strategidokumenter og kontroll med samskipnadens økonomi. Styremedlemmer har personlig ansvar for de beslutninger som tas i styret.

Valgkomiteen er samlet i sin innstilling på at Jonas Virtanen best ivaretar den rollen studentrepresentant innebærer som styremedlem og som styreleder. Jonas har bred erfaring fra studentpolitisk arbeid og er den best forberedte lederkandidaten inn i en periode som vil bli krevende for både SiO og hovedstyret.

Valgkomiteen er delt i sin innstilling mellom Kristine Berg Heggelund og Fam Karine Heer Aas. Flertallet på fire fremhever Kristines brede studentpolitiske erfaring fra studentparlament og ved større utdanningsinstitusjoner. I et styre ellers tungt representert av tidligere velferdstingspolitikere, representerer hun en annen type studentpolitikere. Kristine har erfaring fra lignende styrearbeid og er godt forstått og vant med stort juridisk og økonomisk ansvar. Flertallet fremhever også Kristines pause fra studentpolitikken som en god erfaring å ha med seg – at hun har dagsaktuell erfaring som ordinær student er uten tvil en god kvalitet.

Mindretallet på én fremhever Fams lange erfaring fra velferdsområdet både lokalt og nasjonalt. Hun sitter med perspektiver mindretallet i valgkomiteen vil trekke fram blant annet fra samskipnadsrådet som hovedstyret vil kunne dra nytte av. Valgkomiteens mindretall mener Fam har klare ambisjoner om å løfte SiO på mange områder. Hun reflekterer godt over hva vervet i hovedstyret går ut på og vil være en god ressurs for Velferdstinget og SiO i vervet.

Kulturstyreleder:
– Ingvild Garmo Nilsson, enstemmig innstilt

Kulturstyreleder leder for Kulturstyret til Velferdstinget i Oslo og Akershus. Kulturstyrets leder har blant annet ansvar for å innkalle til møter i Kulturstyret i samarbeid med Kulturstyrets sekretariat, utarbeide innstillinger til alle søknader, utarbeide notater og vedtaksforslag til Velferdstingsmøter angående aktuelle problemstillinger og til saker Kulturstyret ønsker å følge opp, i tillegg til å fungere som Kulturstyrets kontaktperson overfor media, lærestedene, SiO, Velferdstinget og andre.Ingvild har sittet i kulturstyret siden 2017 og det siste halvåret som nestleder. Hun har et brennende engasjement for studentforeninger i hele Oslo – og særlig løfte studentforeningene på de mindre utdanningssinstitusjonene. Hun er også tydelig på hennes ønske om å følge opp medlemmene av kulturstyret, for å sørge for et godt samarbeid innad i styret og at alle i kulturstyret skal ha det bra. Valgkomiteen er enstemmig i at Ingvild er den best egnede for å lede kulturstyret.

Kontrollkomité for Barnehager:
– Dorthea Enger, enstemmig innstilt
– Én åpen plass

Kontrollkomiteen (KK) for Studentbarnehagene er en instans for klagesaker som kommer inn til Studentbarnehagene. Det dreier seg i stor grad om å behandle klagesaker der det er tvil om tildelingsreglementet for studentbarnehagene har blitt fulgt.
Dorthea har innehatt dette vervet i to år, og ønsker å fortsette i vervet. Hun innehar en god forståelse av vedtekter og regelverket til SiO og især SiO Barnehager. Valgkomiteen er enstemmig i vår vurdering på å gi henne en ny periode.

URBO – Urban Boligutleie:
– Isak Grov Diesen, enstemmig innstilt

Dette er et datterselskap av SiO som har som formål å utvikle, forvalte og leie ut forretningseiendom og boliger i det kommersielle markedet. Det langsiktige målet er å bidra til bedre velferdstilbud til studenter i Oslo og Akershus, og som datterselskap plikter URBO å levere positive driftsresultater.
Isak har lang fartstid i Velferdstinget og i studentpolitikken. Han er en kunnskapsrik og reflektert kandidat som tydelig vil representere studentene på en god måte inn i styret i URBO. Arbeidet han påtar seg er viktig, og vi er trygge på at han er tilliten verdig.

Klagenemd for tildeling av boliger:
– Sandra Butoyi, enstemmig innstilt

Dette organet har to møter i året ved behov. De siste årene har det ikke vært saker oppe til klagenemnden da alle klagesaker på boligtildeling som har kommet inn de siste årene har vært løst ved at administrasjonen har kontrollert saksgang opp mot tildelingskriteriene.
Valgkomiteen er trygge på sin innstilling av Sandra til dette vervet. Sandra er et erfarent organisasjonsmenneske og vil godt ivareta studentstemmen inn i en slik klagenemd. Gjennom hennes arbeid og engasjement har hun konsekvent bevist seg tilliten verdig – og valgkomiteen er trygge på at hun vil gjøre det her òg. Sandra er enstemmig innstilt.

Valgkomiteen vil takke alle kandidater som har stilt seg til disposisjon, og for en ryddig valgprosess sålangt. Vi er motivert for en god valgprosess videre, og håper samtlige parter i valget er like motivert som oss.

– Eivind Yrjan Stamnes, leder av Valgkomiteen i Velferdstinget

Del på Twitter Del på Facebook