SiOs Hovedstyre

Hovedstyret er det øverste organet i Studentsamskipnaden SiO. Det er ti medlemmer i SiOs Hovedstyre. Fem av disse er studentrepresentanter valgt av Velferdstinget. Blant de fem studentrepresentantene velges det også styreleder.

Hovedstyret har et overordnet ansvar for Studentsamskipnaden SiO. Styrets oppgaver er utarbeidelse og oppfølging av strategidokumenter og kontroll med samskipnadens økonomi. Styremedlemmer har personlig ansvar for de beslutninger som tas i styret. Vi anbefaler at kandidater til disse vervene har et reflektert forhold til hva dette innebærer.

Hovedstyret har åtte til ni styremøter/styreseminarer i året. Studentrepresentantene plikter i tillegg å delta på formøter i regi av Velferdstingetsarbeidsutvalg, og de har møteplikt på Velferdstingetsmøter. I tillegg fordeler styrestudentene delstyrene i Studentsamskipnaden SiO seg imellom. Disse har opp til åtte møter i året og plikter også til formøter med VT-AU dersom VT-AU ønsker det. Vervene er honorert av SiO.

Valgkomitéen skal innstille på følgende verv til SiOs hovedstyre:

Ett styremedlemmer for to år, med personlig vara. Valgperioden går fra ekstraordinært møte 17.03.2021 til 31.12.2022.

I tillegg skal det i Velferdstinget velges styreleder som er en av de 5 styremedlemmene i SiO. Valgperioden går fra ordinært Velferdstingsmøte 12.04.2021 til 31.12.2021.

For å bli vurdert av valgkomiteen er frist for å stille 9.mars kl 12.00, link til å melde sitt kandidatur her.

Del på Twitter Del på Facebook