Velferdstingets Handlingsplan 2019

Temaer er ikke lagt opp i prioritert rekkefølge, men vektes likeverdig

 1. Arbeidsutvalget skal, i samarbeid med relevante aktører, arbeide for at det opprettes en oversikt over ressurser for foreninger.
 2. Velferdstinget skal i samarbeid med relevante aktører, arrangere seminar om håndtering av varsler om seksuell trakassering rettet mot studenttillitsvalgte.
 3. Velferdstinget skal invitere studentidretten til samarbeid og jobbe for at studentidrett prioriteres hos Oslo idrettskrets og Oslo kommune.
 4. Velferdstinget skal bistå studentpubene i Oslo med arbeidet med å få tilpasset regelverket rundt SALUTT-kurs tilpasset til frivillig drift.
 5. Arbeidsutvalget skal utarbeide en oversikt over hvordan studentdemokratiene ved de mindre institusjonene tilknyttet SiO finansieres, og bistå disse med organisasjonsutvikling og sikre at institusjonene tar sitt ansvar for å legge til rette for demokratiene.
 6. Velferdstinget skal utarbeide og distribuere en infopakke på norsk og engelsk om Velferdstinget, SiO og Kulturstyret til studentdemokratiene tilknyttet SiO.
 7. Velferdstinget skal revidere boligpolitisk dokument.
 8. Velferdstinget skal revidere helsepolitisk dokument.
 9. Velferdstinget skal revidere sine politiske dokumenter som omhandler studentkultur, kultur, SiO Foreninger og SiO Karriere.
 10. Velferdstinget skal revidere Reglement for valgforsamlingen til Velferdstinget i Oslo og Akershus.
 11. Arbeidsutvalget skal fullføre fase 2 av forprosjektet for studenthus i sentrum og følge opp vedtak i saken som blir gjort i løpet av 2019.
 12. Velferdstinget skal gjennomgå prosessen rundt tildeling av midler fra semesteravgift og komme frem til en skriftlig avtale med SiO som setter rammene for tildelingen. Tildelingsrammen bør langsiktig heves.
 13. Arbeidsutvalget skal jobbe politisk opp mot partier og andre relevante beslutningstakere i Oslo og Akershus i forbindelse med lokalvalget i 2019.
 14. Velferdstinget skal kartlegge hvilke temaer som bør belyses og avholde relevante kampanjer gjennom året.
 15. Velferdstinget skal jobbe for mer miljøvennlig mat i SiOs kantiner, blant annet ved å øke utvalget av plantebasert mat.
 16. Arbeidsutvalget skal kartlegge hvilke tjenester og tilbud den internasjonale studenten har behov for.
 17. AU skal jobbe aktivt for at studenter skal få rabatt tilsvarende honnør på kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.
 18. Velferdstinget skal sammen med Skedsmo kommune, SiO og andre relevante aktører, arbeide for utvidet og økt velferdstilbud i Akershus.
 19. Velferdstinget skal jobbe for at ansatte i SiO Helse og SiO Rådgivning kurses i Rosa kompetanse.
 20. Velferdstinget skal i samarbeid med SIO jobbe for at det blir opprettet gjenbruksstasjoner ved studentbyene.

Vedtatt av Velferdstinget 10. februar 2019

Helhetlig handlingsplan kan lastes ned i .pdf her: Velferdstingets handlingsplan 2019. pdf