Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er en interesseorganisasjon og et studentpolitisk organ for de ca. 60 000 studenter tilknyttet Studentsamskipnaden SiO. Det mange læresteder som er tilknyttet SiO, men om VT skulle hatt representanter fra alle medlemsinstitusjonene hadde det blitt alt for store møter. Representantene blir nemlig fordelt etter antall studenter ved hvert lærested, og fra 2012 gikk man inn for å ha én representant per 1500 studenter fordelt etter Saint-Lague metoden.

Om man skulle fulgt 1500-regelen slavisk så hadde svært få institusjoner vært representert i VT. Derfor møtes de mindre høgskolene en gang i året på en valgforsamling for å velge representanter som skal representere dem. Dette gjøres minst en mnd. før det konstituerende møtet til VT, og møtet kalles inn av samarbeidsansvarlig i VTs arbeidsutvalg.

Reglement for valgforsamlingen til Velferdstinget i Oslo og Akershus – mai 2016

Studenthovedstaden

Studenthovedstaden er Oslo kommunes plattform for samarbeid med studentene, og et organ for erfaringsutveksling. Studenthovedstaden ligger under samarbeidsalliansen “Kunnskap Oslo”, som er et samarbeid mellom Oslo Kommune og kunnskapsmiljøene i Oslo.

Alle institusjonene som er direkte representert i VT har en plass i Studenthovedstaden. I tillegg velges det to representanter fra de mindre institusjonene på Valgforsamlingen. Det Norske Studentersamfund har også en plass i Studenthovedstaden.