Velferdstingets representanter velges av det høyeste studentorganet ved hver av utdanningsinstitusjonene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Valgprotokoll skal være oversendt Velferdstinget senest to -2- uker før det konstituerende møtet og så snart som mulig for representanter og vararepresentanter valgt etter dette.

Valgprotokoller som er sendt inn under en -1- uke før et ordinært møte må godkjennes av Velferdstinget med kvalifisert flertall.

(jf. Vedtekter for Velferdstinget §2-1)

Last ned skjema til valgprotokoll her!

Velferdstingets valgperiode løper fra 1. januar til 31. desember.

Send gjerne valgprotokollen til kontrollkomite@studentvelferd.no , adm@studentvelferd.no og sam@studentvelferd.no.