Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2024

Kjære Velferdstinget, det er med stor ærbødighet og ydmykhet jeg ber om deres tillit til å lede VT det neste året.

Mitt navn er Christina Eide, og jeg er masterstudent innenfor religion og mangfold på Universitetet i Oslo. Det siste året har jeg sittet i kontrollkomiteen deres, men jeg har også erfaring som “Fag- og forskningspolitisk ansvarlig” i Norsk studentorganisasjon sitt arbeidsutvalg og som styreleder ved Det Norske Studentersamfund. Denne kombinasjonen av studentpolitikk og -kultur har vært sentral gjennom hele min studietid som og gitt meg et bredt kontaktnettverk samt et unikt innsyn i studenthverdagen, alt og alle som står på for å gjøre hverdagen bedre for studentene.

Det neste året står VT og SiO overfor en rekke utfordringer og muligheter. Situasjonen rundt Studenthuset SO23, gjør at vi som VT må stå samlet med klare ønsker, men også se på alternative løsninger. Prosessen man nå står i, gjør at tett kontakt mellom SiO og VT vil være essensielt og her vil min erfaring fra to perioder i styringsgruppen, og ellers fulgt prosjektet siden starten, kunne være en avgjørende faktor i å sikre de beste resultatene og mulighetene for alle parter. I tillegg har jeg erfaring fra Chateau Neuf på ulike driftsmuligheter om prosjektet skulle lykkes og skal utvikles videre.

Studentmeldingen som endelig startes på, vil kunne gi fremtidens Oslo-studenter bedre muligheter enn de vi har i dag, og her vil jeg med min sammensatte studentbakgrunn og stort nettverk være en stor ressurs for VT inn i denne prosessen. Selv om denne meldingen endelig startes i Oslo og vi kan være en aktiv påvirkningsaktør for den, er det viktig at vi også fortsetter fokuset på studentstrategien i Lillestrøm. Her har VT en enorm mulighet til å være med å forme Lillestrøm som studentby nå som dette også er et ønske og har et økt fokus i kommunen. Som en som bor like langt unna Oslo sentrum som Lillestrøm er dette noe jeg vil jobbe hardt for at skal bli best mulig, slik at også vi studenter utenfor ring 3 har et godt og velfungerende studenttilbud.

Som leder av arbeidsutvalget, vil jeg være en leder som ser hvert enkelt medlem og potensialet de har- også det de kanskje ikke ser selv. Mitt personlige mål er at alle i AU skal kjenne mestring og støtte, men også selvstendighet og tillit i jobben sin for studentvelferden i Oslo og Lillestrøm.

En god studentvelferd sikrer et mangfold blant studentmassen, og er det en ting utdanningen min har lært meg, er det at et bredt mangfold skaper nye løsninger og et bedre samfunn. Det vi har i dag, er ikke dårlig- men kan absolutt forbedres på flere områder. Jeg vil ikke kunne garantere økt studiestøtte eller 3000 nye boliger, men jeg kan garantere dere at jeg kommer til å stå på hver eneste dag for deres studentvelferd.

Godt valg!

Nevn tre mål du vil oppnå i vervet
Når jeg skal peke meg ut tre mål, av mange flere, jeg ønsker å oppnå i velger jeg å dele det opp i; politisk, organisatorisk og personlig.

Politisk har jeg som målsetting at vi har fått lagt et godt grunnlag med mye av vår politikk inn i studentmeldingen slik at Oslo faktisk kan bli Norges beste studentby. Om jeg sammen med resten av arbeidsutvalget og dere får til dette, vil vi ha lagt et enormt godt grunnlag når politikerne skal sette sine satsningsområder for å få dette til.

Organisatorisk ønsker jeg å fortsette å bygge og opprettholde de relasjonene VT har. Dette inkluderer selvsagt SiO, utdanningssituasjonene, dere, studentkulturen og andre studentpolitiske organer. Her er det gjort en enorm stor jobb de årene som har vist at når alle drar i samme retning og kommunikasjonen er god, er det å bedre studentenes tilbud og muligheter mange ganger lettere enn om vi jobber i randsonene av eller mot hverandre.

Mitt personlig mål er todelt hvor jeg for det første ønsker å spille de rundt meg gode, men også bruke min kunnskap og mine styrker til å gjøre studenthverdagen til de som kommer etter enda bedre. Grunnleggeren av speiderbevegelsen sa i sin siste hilsen til speiderbevegelsen “prøv å forlat verden litt bedre enn du fant den”. Dette er nettopp det jeg ønsker å gjøre i Velferdstinget.