– alt du trenger å vite, og litt til

Absolutt viktigst
Å møte opp i god tid på Villa Eika 16. feb før bussen reiser kl. 08.00.
Akademika
Studentenes egen fagbokhandel. SiO har 60 % eierandel, SiT (Trondheim) har 40 %.
Akklamasjon
Når det kun finnes en kandidat til et verv klappes vedkommende inn.
Alkohol
Kan inntas under og etter middagen. Skjer på egen regning og eget ansvar. Se Søndags morra.
Arbeidsprogram
Tar for seg VTs politiske prioriteringer, og legger klare føringer på hva VT og AU skal jobbe med inneværende år.
AU
Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU). En slags regjering som skal følge opp VT sin politikk. Leder 2013 er Tone Vesterhus. Se Villa Eika og Tone, Mari, Christian, Marit, Annika og Andreas
Bekledning
Helt vanlig. Under middagen er det vanlig å ha på seg noe litt finere, tolkes relativt fritt. Man kan ha med seg bade- og treningstøy om man vil, i tilfelle det blir tid til sånt.
Boligstyret
Styret for SiOs studentboliger.
Dagsorden
Det samme som saksliste. Det som bestemmer hvilke saker som skal behandles den dagen.
Debatt
Er ønskelig! Se folkeskikk og hersketeknikker
Delegat
Utnevnt representant fra lærested, fraksjon eller annen gruppering til f.eks Velferdstinget.
Diskusjonssak
Sak der det ikke fattes vedtak, men saken skal diskuteres.
Dissens
Bemerkning fra en eller flere av dem som skal innstille (anbefale) i en sak om at de ikke er enige med flertallets anbefaling.
DMH
De mindre høyskolene. Høyskolene som ikke er direkte representert i VT. Per 2013 er det seks delegater herfra som velges til VT gjennom en årlig valgforsamling.
DNS
Det norske Studentersamfund. Alle SiO-studenters samlingssted på Chateau Neuf på Majorstua.
Driftsbudsjett
Årlig budsjett for driften av alt som har med VT å gjøre; kostnader til møter, seminarer, lønnskostnader til AU og organisasjonskonsulent, reisekostnader m.m.
Endringsforslag
Forslag til endring i saken som behandles som kan fremmes skriftlig og presenteres muntlig under møtet.
Fak.liste
Fakultetsliste. Valglister til VT og studentparlamentet (per 2013 kun) fra UiO som består av folk fra de ulike fakultetene.
Folkeskikk
Sunn norsk type som er greit å ha.
Formøte
Lurt å ha i forkant av seminaret blant de ulike institusjonene eller fraksjonene. Her diskuterer man sakspapirene og planlegger møtet. Se Endringsforslag og Innlegg
Forretningsorden
Regler for hvordan møtet skal gjennomføres.
Fraksjon
er betegnelsen på de politiske grupperinger innenfor studentpolitikken. Et system som stort sett blir brukt ved de større lærestedene, som f.eks. de ulike universitetene.
Hafslundsaken
Mye omtalt sak der leietakere ved noen av SiOs studentboliger ble overfakturert for strøm, som igjen førte til at husleien for alle SiOs studentboliger økte. Pengene ble tilbakebetalt, og man diskuterer i disse dager hva noe av pengene skal brukes til.
Halvorsen, Kristin
Kunnskapsminister
Handlingsplan
Kan brukes om hverandre med Arbeidsprogram/arbeidsplan, men kan også ses på som en mer målrettet og konkret plan for ett område.
Hersketeknikk
Teknikker som brukes mer eller mindre bevisst for å vinne en debatt på usakelig vis. Skal unngås for enhver pris. Opplever man likevel dette kan man forsøke å ta det direkte opp med personen det gjelder, ordstyrer eller AU. Man bør også si i fra hvis man mener andre blir utsatt for dette.
HS
Hovedstyret i SiO. Det øverste organet i SiO. Lederen er student, i denne perioden Magnus Nystrand, og med hans dobbeltstemme har studentene flertall. Se SiO
Høringsuttalelse
Departementet sender ut forslag de har til endring, for eksempel av lover, ut på høring til aktører som kan bli berammet av endringen, som igjen kan komme med en uttalelse til dette.
Innkalling
Består av en invitasjon med dagsorden til et møte eller arrangement. Kan inneholde sakspapirer, ellers blir disse ettersendt.
Innlegg
En opplysning, mening eller vinkling til saken som er oppe på dagsorden. Gis ved å vise delegatskiltet sitt til ordstyrer.
Innstilling
Forslag til endring (i for eksempel vedtektene), ofte fra AU eller en oppnevnt komité.
Kaféstyret
Kaffe
Uvurderlig under lange møter for de fleste. Skal finnes lett tilgjengelig.
KD
Kunnskapsdepartementet
KK
Kontrollkomiteen til VT. Skal påse at VTs vedtekter og reglement blir fulgt.
Konsernlunsj
Uformell lunsj mellom AU og konsernledelsen i SiO der løst og fast som måtte komme opp kan diskuteres.
Kostnadsrammen
Rammen som man må holde seg innenfor hvis man skal få tilsudd fra Staten når man bygger studentboliger. Er i dag 700.000 kr per boligenhet. Se Tilskuddandelen
KRD
Kommunal og regionaldepartementet.
Kulturstyret
Velges av VT og bevilger støtte til sosiale og kulturelle studentaktiviteter drevet av studentforeninger. Leder i 2013 er Karl Kristian.
Lik rett til utdanning
visjonen vår og alt vi gjør bør underbygge dette.
Lisbeth
(Dyrberg) Administrerende direktør i SiO.
Mandat
I denne sammenheng et begrep på det mandat som en person eller gruppe har for å beslutte eller uttale seg i en gitt sak eller spørsmål.
NOKUT
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Et statlig direktorat som skal fremme og godkjenne kvaliteten på norske høyere utdanningsinstitusjoner. Alle institusjoner med NOKUT-akkreditering må tilhøre en studentsamskipnad. Faktisk ikke en mørk materie, men faktiske personer.
NSO
Norsk studentorganisasjon. Landets største interesseorganisasjon for studenter og har et mål om å skape en felles røst for alle landets studenter. Leder er Øyvind Berdal, Velferds- og likestillingsansvarlig er Jorid Martinsen
NSO-kontigenten
32 kr av semesteravgiften går til NSO, og det har vært en debatt om nivået på denne overføringen. Se NSO
OAS
Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad. Tidligere studentsamskipnad som ble slått sammen med Studentsamskipnaden i Oslo, til det nye Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus i 2011. Se SiO
Ordstyrer
Leder møtet etter den vedtatte forretningsorden og tidsplan. Tildeler ordet til de som ønsker det, og gjennomfører voteringer i saker.
Se ellers folkeskikk og hersketeknikker
Administrasjonen
Ansatte som hjelper AU i det daglige med alt det organisatoriske og budsjettmessige. Sender blant annet ut sakspapirer og skriver referat fra møtene.
Orienteringssak
Sak som verken skal diskuteres eller vedtas.
Politisk grunndokument
Beskriver de overordnete prinsippene og visjonen VT har for studentvelferd.
Redaksjonelle endringer
Endringer som går på ordlyd og språk, men som ikke endrer meningsinnholdet. Man kan avgjøre om man vil tillate å gjøre dette i ettertid av at selve vedtaket er gjort, slik at ikke debatten blir om skrivefeil…
Red.kom
Også Redaksjonskomité. Gruppe som blir bestemt av Velferdstinget til å komme med anbefalinger for eller mot innkomne forslag. Redaksjonskomiteen har ansvar for å gjøre behandlingen av politiske dokumenter lettere ved å sortere og organisere voteringsorden.
Referent
Er den som skal sørge for at det som blir besluttet i en forsamling eller et møte blir nedskrevet.
Replikk
En kommentar til et innlegg. Skal være kortfattet og omhandle det samme temaet. Man får ordet umiddelbart etter innlegget, vanligvis ved å vise to fingre eller holde et farget ark bak delegatskiltet. Den som holdt innlegget har alltid krav på en svarreplikk. Det er møtet selv som bestemmer om man skal tillate for å kunne ta replikk i debatten. Se også Innlegg
Resolusjon
En formell uttalelse om et politikkområde vedtatt av en organisasjon eller gruppe.
Samskipnadsloven
Samskipnaden er et særlovsselskap- det har sin egen lov (Lov om studentsamskipnader)
Saklig uenighet
Vi er alle valgt fordi vi har ulike meninger og representerer ulike institusjoner og lister. Likevel skal man lytte til gode argumenter og det er lov å endre mening. Uansett skal man forholde seg til saken og ikke til person eller usakelige argumenter. Se debatt og hersketeknikker
Saksfremlegg
Det skriftlige dokumentet som AU legger frem for VT for hver sak som skal behandles. Bør inneholde nyttig fakta og informasjon, belyse alternativer og komme med et forslag til vedtak, en innstilling.
Saksopplysning (evt. tilleggsopplysning)
Opplysning om sak som er eller har vært oppe til diskusjon. Må være objektiv og innholde kun relevant og riktig informasjon. En saksopplysning har taletegnet T, altså hendene i en T-formasjon. En saksopplysning blir prioritert fremfor andre på talelisten. Se også Innlegg
Sakspapirer
Alle saksfremleggene til sammen. Bør leses!
Semesteravgift
En lovpålagt avgift for studenter i Norge. Betales til en studentsamskipnad og brukes på tiltak for å bedre velferdstilbudet for studentene tilknyttet samskipnaden. Må ikke forveksles med material-, kopi- eller ulike studieavgifter. Nivået bestemmes av HS etter innstilling fra VT, men må godkjennes av Kunnskapsdepartementet. Se også HS
SiO
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Samskipnaden vi alle er tilknyttet. Se også OAS
Strategiplan
Plan for å nå større mål, ofte med langsiktig planlegging.
Studentliv
Et kompetansesenter i SiO for studentaktiviteter. Gjennom å tilrettelegge og rådgi skal studentene selv skape sine aktiviteter.
Studentsamskipnad
En organisasjon som tar seg av studentvelferd ved universiteter, høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner innenfor høyere utdanning, og finansieres gjennom semesteravgift, direkte statsstøtte og støtte fra utdanningsinstitusjonene. Velferdstilbudet kan være boliger, spisesteder, barnehager, helsetjeneste, idrett og rådgivning. Den første studentsamskipnaden var SiO.
Studentvelferd
Det overordnete målet vi jobber for hele tiden. Se Lik rett til utdanning.
Styrestudenter
Det vi kaller de fem representantene i SiOs Hovedtsyre som blir gitt tillit (valgt) av VT. VT kan i alvorlige tilfeller trekke denne tilliten tilbake, mistillit, og styret må i praksis trekke seg. De har flertall i styret og er personlig ansvarlig for en forsvarlig drift av SiO, i motsetning til VT som kan tillate seg å ha mer ”hårete” mål.
Styringsdokument
For eksempel strategiplaner og handlingsplaner. Inneholder ofte mange fine ord, men de legger faktisk føringer for en rekke tiltak og mål. Kjennskap til allerede eksisterende styringsdokumentene er nyttige for å forstå de vedtak som fattes.
Suppleringsvalg
Ekstravalg som holdes for å fylle ledige verv.
Søndags morra
Kommer enten du vil eller ikke. Møtestart kl 09.00. Se Alkohol
Taletegn
En finger eller skiltet i været.
Tek 10
Byggeteknisk forskrift nr 10 som skal gjelde alle nybygg. Inneholder en rekke krav, men det er særlig kravet om at også alle studentboliger skal være universelt utformet man har reagert på, fordi det gjør byggekostnadene betraktelig høyere. Se kostnadsramme
Tilskuddandelen
Tilskudd man får direkte fra Staten for hver studentboligenhet man bygger innenfor kostnadsrammen. Tilskuddet er i dag 200.000.
Tone, Mari, Christian, Marit, Annika og Andreas
De seks medlemmene i VT-AU 2013. Se AU
Vaffelfredag
Se Åpen Fredag
Valgprotokoll
et slags referat eller nedtegnelse av et valg som har blitt foretatt som bør bli godkjent på neste ordinære møte.
Vedtakssak
Sak der det skal fattes et vedtak etter diskusjonen.
Vedtekter
Et slags regelverk som bestemmes av en organisasjon for hvordan denne skal drives. Endring av VTs vedtekter kan først skje på neste møte etter at endringsforslaget er fremmet og man må ha 2/3-flertall.
Villa Eika
Sveitservillaen på Blindern som huser Aus kontorer og møtelokaler. Her er dørene alltid åpne! Se Åpen Fredag
ViN
Velferdstingene i Norge. Foreløpig oss og VT-Bergen og VT-Trondheim. En løst sammensatt gruppe bestående av AUene som forsøker å samarbeide om felles saker og få oppmerksomhet for disse nasjonalt. Og drikker vin.
Votering
En formell avstemning i en besluttende forsamling, som VT. Voteringen kan være åpen eller hemmelig. Se Ordstyrer
Voteringsorden
Rekkefølgen forslag skal voteres over. Målet er at en skal ha mulighet til å stemme slik at en får frem sine preferanser.
VT
Velferdstinget i Oslo og Akershus. En interesseorganisasjon og et studentpolitisk organ for studentene som er tilknyttet SiO, ca 60.000 studenter fra 23 institusjoner, og dermed Norges nest største studentorganisasjon. Se Studentvelferd
Åpen Fredag
Mellom 12 og 2 hver fredag på Villa Eika der AU serverer kaffe og noe til, og der alle er velkommen innom for å diskutere stor og smått rundt studentvelferd. Se Villa Eika