Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Om Velferdstinget i Oslo og Akershus
Velferdstinget er Oslo- og Akershusstudentenes interesseorganisasjon og øverste organ i velferdsspørsmål. Velferdstinget består av 37 studentrepresentanter fra utdanningsinstitusjonene i Oslo og Akershus og representerer 60.000 SiO-studenter. Velferdstingets mandat og oppgave er å ivareta og bedre velferdstilbudet for studentene i Oslo og Akershus.

Høringssvar – Forslag til endring av krav til studentboliger i byggteknisk forskrift

Vi viser til høringsbrev med foreslåtte unntak for studentboliger i byggteknisk forskrift, TEK10, datert 05.01.2012.

Bakgrunn
Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA) støtter departementets ønske om tilrettelagte boliger for alle som måtte ha behov for dette, samt et hvert individs frihet til å besøke de bygninger en selv måtte ønske. VTOA støtter også departementets ønske om økt tilgang på rimelige boliger for studenter, og ønsker å ivareta studentboliger som et viktig utdanningspolitisk virkemiddel. Disse ønskene virker til en viss grad motstridende, og VTOA ønsker en løsning som på best mulig måte ivaretar alle involverte hensyn. For å være i stand til å realisere intensjonen i ny byggeteknisk forskrift ser vi det som en nødvendighet at de tekniske byggekravene lempes, eller den statlige kostnadsrammen og tilskuddsordningen forbundet med bygging av studentboliger, økes.

Et fungerende regelverk for alle
VTOA støtter departementets anerkjennelse av studentboliger som en egen boligtype, og setter pris på at det vises skjønn for at denne typen boliger ikke har behov for å bygges med livsløpsstandard. Samtidig må noen av kravene i ny teknisk forskrift problematiseres. Forslag om reduksjon i antall studentboliger som bygges med universell utforming mottas, men bes utvides til å gjelde flere av de mindre boenhetene, samt større bofellesskap med tre eller flere studenter. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har i dag vesentlig overkapasitet på universelt utformede boliger, og det er ingen indikasjoner på at dette forholdet vil endres. Samtidig er det et presserende behov for et stort antall mindre og kostnadseffektive boliger I pressområdet Oslo. Ny teknisk forskrift vanskeliggjør å bygge små boliger, i tillegg til at antall enheter det er mulig å bygge per tomt reduseres.

Samtidig som ekstra areal medfører økt husleie for beboere uten behov for tilrettelegging, er det grunn til å tro at noen studenter vil ha behov for mer tilpasning enn det som ligger i TEK 10. Ved å bygge et lavere antall universelt utformede studentboliger vil det være mer midler tilgjengelig for å tilpasse boliger for studenter som måtte ha behov utover kravene i ny teknisk forskrift.

Hensiktsmessig bruk av ressurser
VTOA ønsker at studentboliger skal være tilgjengelige, og støtter en besøksstandard som ivaretar en frihet som personer med funksjonsnedsettelser måtte ha for å kunne besøke de bygningene en ønsker. En reduksjon i teknisk byggeforskrift for regelverk rundt utforming av hvert rom ansees ikke nevneverdig å svekke denne muligheten.

Selv med departementets foreslåtte unntak fra TEK10 anslår samskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) gjennom en utredning at det per hybelenhet vil tilløpe en ekstrakostnad på 150 000 kr. En konsekvens av dette vil være at SiO kan få betydelige problemer med å bygge nye boliger. En kostnadsøkning vil medføre store utfordringer med å bygge under den gitte kostnadsrammen på 700 000 kr. Bygger man over kostnadsrammen medfører det at statlig byggetilskudd ikke frigis, noe som igjen medfører en ytterligere økonomisk belastning på samskipnaden. Velger man likevel å bygge risikerer man studentboliger som ikke tjener målet verken om å være prisregulerende eller kan fungere som et utdanningspolitisk virkemiddel. Studentene vil til sist være nødt til å ta denne kostnaden, bade i kroner og bomuligheter, uten at tiltakene nødvendigvis treffer målgruppen på hensiktsmessig vis.

VTOA støtter departementets ønske om tilrettelagte boliger for alle som måtte ha behov for dette, samt individets rett til å besøke de bygninger en måtte ønske. En gitt prosentsats anses imidlertid ikke som det mest hensiktsmessige virkemiddelet for å nå dette målet. VTOA ber om at det tas i betraktning at et krav om 100 % og 20 % universell utforming medfører en redusert kapasitet til å bygge boliger for alle studenter, uten at det nødvendigvis dekker det reelle behovet for mange studenter som har behov for individuell tilpasning. Det ønskes en prosentsats som i større grad gjenspeiler realiteten i studentmassen, og dette ansees for å være en vurdering hver samskipnad vil være i stand til å gjøre på bakgrunn av studentmasse.

Et tilstrekkelig antall studentboliger
Velferdstinget I Oslo og Akershus ønsker en politikk som sikrer at det bygges tilstrekkelig antall egnede studentboliger, både for studenter med og uten behov for universell utforming. Dette gjøres best gjennom et regelverk som både reflekterer det faktiske behovet i studentmassen, samt ivaretar hver enkelt students reelle behov. Vi må evne å møte behovet for universelt utformede boliger og ivareta en besøksstandard som reflekterer individets ideelle bevegelsesfrihet. Samtidig må vi ta hensyn til kostnadsrammen, som samskipnadene allerede har store utfordringer med å holde seg under.

VTOA stiller seg positiv til tilgjengelige boliger for alle studenter, men for at disse skal kunne realiseres kreves det økt statlig støtte til bygging. Evnen til å bygge tilstrekkelig antall boliger I årene som kommer vil bli avgjørende for å kunne tilby studentbolger som et utdanningspolitisk virkemiddel.

Velferdstinget i Oslo og Akershus ser frem til resultatet av behandlingen i Kommunal- og regionaldepartementet.

Med vennlig hilsen
Birgit Røkkum Skarstein
leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus

Del på Twitter Del på Facebook