En av Velferdstingets viktigste oppgaver er å være premissleverandører for SiO. Dette skjer ved at Velferdstinget vedtar politikk som SiO oppfordres til å følge, og ved at det velges studentrepresentanter til flere styrer i samskipnaden. Der det er mulig skal det være studentrepresentasjon og dette gjenspeiler seg i at vi har styreplasser i alle del-divisjonene til SiO. Velferdstingets arbeidsutvalg jobber for de sakene som bestemmes under velferdsseminaret skal følges opp resten av året.

Velferdstingets arbeidsutvalg

Velferdstingets arbeidsutvalget består av 6 personer som blir valgt i Velferdstinget sitt konstituerende møte i desember. Alle semesterbetalende studenter tilknyttet Samskipsnaden SiO har mulighet til å stille til valg. Før det konstituerende møtet foretar valgkomiteen intervjuer med de aktuelle kandidatene og innstiller på de mest egnede til de forskjellige stillingene. Det er likevel opp til representantene i Velferdstinget å bestemme hvem som skal sitte i arbeidsutvalget i det kommende året og dette skjer ved valg.

Leder (100 %)

Har det overordnete ansvar for Velferdstingets arbeidsutvalg. Hen har hovedansvaret for kontakten med studentrepresentantene i Hovedstyret og i alle SiOs delstyrer. Leder har interne og eksterne representasjonsoppgaver, og er kontaktperson opp mot ledelsen i SiO.

Leder er kontakt- og talsperson overfor eksterne aktører og samarbeidspartnere som media, samskipnad, andre studentdemokratier, politikere og lignende.

Sammen med økonomi- og organisasjonskonsulenten, har leder økonomiansvar, og delvis arbeidsgiveransvar for Velferdstingets administrasjon.

Nestleder (100 %)

Er leders stedfortreder. Nestleder tar ofte på seg en prosjektlederrolle og har de siste årene hatt ansvar for store enkeltprosjekter, som semesterstartsarrangementer og medieundersøkelsen. Nestleder har hovedansvar for fordeling av tilskudd til studentmediene og -kulturinstitusjonene i Oslo og Akershus over semesteravgiften. Nestleder har også et særskilt ansvar for oppfølging og kontakt med disse tilskuddsmottakerne, og vil gjennom perioden ha et tett samarbeid med Velferdstingets styrerepresentanter i studentmediene. Nestleder har ansvar for oppfølging av Velferdstingets interne komiteer, samt oppfølging med relevante eksterne komiteer, som for eksempel Velferd- og Likestillingspolitisk komité i NSO.

Samarbeidsansvarlig (100 %)

Har ansvar for informasjonsflyten fra AU til studenter tilknyttet SiO og studentpolitikken i Oslo. Dette innebærer en oppfølging av studentdemokratiene ved de ulike samskipnadsinstitusjonene og informasjonsarbeid rundt VTs mål og virke. Samarbeidsansvarlig er ansvarlig for VTs eksterne relasjonsbygging. Hen har et spesielt ansvar for å følge opp og skolere de lokale studentdemokratiene tilknyttet Velferdstinget. I tillegg har samarbeidsansvarlig sammen med administrasjonskonsulent ansvar for Valgforsamling for de mindre høyskolene før konstituerende VT-møte hver høst. Hjemmesiden www.studentvelferd.no, siden til VT på facebook og evt. andre sosiale medier skal følges opp av samarbeidsansvarlig.

Samarbeidsansvarlig har i tillegg ansvar for VTs profil og utadrettede aktivitet som organisasjon. Hen har ansvar for VTs profileringsmateriell og koordinering, og utarbeiding av kampanjer. Utarbeidelsen og gjennomføringen av VTs utadrettede aktivitet bør gjøres i samarbeid med politikk- og medieansvarlig.

Politikk- og medieansvarlig (100 %)

Har ansvar for å innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle politiske saker for Velferdstinget. Hen skal orientere både arbeidsutvalget og Velferdstinget muntlig om dette på hvert møte. Hen har ansvaret for å utarbeide og oppdatere Velferdstingets overordnede politiske strategier og mediestrategier for perioden.

Politikk- og medieansvarlig er ansvarlig for å initiere medieutspill i samråd med resten av AU. Hen har hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre lobbymøter i samarbeid med leder. Politikk- og medieansvarlig skal bidra med utarbeidelsen og gjennomføringen av kampanjer i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig.

Hovedstyret

På det konstituerende møte velges det 5 studenter som skal representere studentmassen i hovedstyret. Fordelingen av personer i hovedstyret ser slik ut; 5 studenter, 2 ansatte og 3 representanter fra utdanningsinstitusjonene. For at studentene skal ha flertall i styret har studentene leder og har dobbeltstemme i vedtektsaker. Hovedstyret er det øverste organ i Studentsamskipsnaden SiO, og alle store endringer innenfor SiO må skje gjennom vedtatt strategi i styret.

Medlemmene i hovedstyret konstituerer seg selv og fordeler studentrepresentasjon i SiOs forskjellige divisjoner/datterselskaper. Ettersom dette er egne datterselskaper er det viktig med studentrepresentasjon i Urbanboligutleie, Boligstyre og Kaféstyret.

Annen representasjon

Urbanboligutleie

Dette er et datterselskap som har til formål å utvikle, forvalte og leie ut boliger og forretningslokaler i det kommersielle markedet. Det langsiktige målet er å bidra til bedre velferdstilbud til studenter i Oslo og Akershus. I dette styret velges det inn en studentrepresentant fra Velferdstinget, og denne representanten sitter i to år. De har møter 4 ganger i året.

SiO Mat og Drikke

Styret har ansvaret for økonomi og den langsiktige strategien i SiO Mat og Drikke. Denne leverandøren er en stor del av SiO med mange serveringssteder i Oslo og Akershus. Nå sitter det en studentrepresentant i kaféstyret som er valgt direkte inn fra Velferdstinget, versperioden er på to år.

Radio Nova

Det skal velges tre medlemmer til styret i Radio Nova, derav en styreleder med personlig vara og styremedlem med personlig vara. Styreleder med personlig vara sitter for to år og styremedlem med personlig vara sitter i ett år. Det avholdes styremøter ca hver tredje uke der de tar seg av strategi, økonomi og retningslinjer for Radio Nova. Styret vedtar og reviderer budsjett, har kontroll på regnskap og tar mye av ansvaret for drift og planlegging.

Universitas

Det skal velges tre medlemmer til styret i Universitas, derav en styreleder med personlig vara og styremedlem med personlig vara. Universitas har styremøter 3-4 ganger i semesteret, og styret jobber primært med økonomi og strategi. Det er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Universitas, slik at det er en forsvarlig organisering av virksomheten.

Kulturstyret

Velferdstingets kulturstyre disponerer midler fra semesteravgiften, og fordeler disse blant studentforeninger som søker. Leder og medlemmer av Kulturstyret velges av Velferdstinget. Totalt er det 11 medlemmer som skal velges, inkludert leder som velges direkte fra Velferdstinget.

Studenthovedstaden

Studenthovedstaden er Oslo kommunes plattform for samarbeid med studentene, og et organ for erfaringsutveksling.

Alle institusjonene har representant i Studenthovedstaden. Velferdstingets administrasjon er sekretær for studenthovedstaden.