Vedtekter

Vedtektene til Velferdstinget bestemmer hvordan organisasjonen skal drives. Disse spesifiserer organisasjonsstrukturen, maktfordeling, formålet med Velferdstinget og mer. Vedtektene kan i mange tilfeller sammenlignes med lov- og regelverk, men Velferdstinget har også et eget reglement. Reglementet regulerer hvordan arbeidsutvalget skal gjøre jobben sin og hvordan komiteer skal være satt opp. Velferdstinget som forsamling må også ofte forholde seg til gjeldende lovverk som Lov om studentsamskipnader og Lov om universiteter og høyskoler.

De gjeldende vedtektene for Velferdstinget finnes her: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus.

 

Reglement, mandat og retningslinjer for Velferdstinget

Øvrige organisatoriske dokumenter. Disse dokumentene legger grunnlaget for hvordan Velferdstinget, arbeidsutvalget og underliggende råd og komiteer skal arbeide.

Tittel Dato
Økonomireglementet for Velferdstinget i Oslo og Akershus Revidert september 2023
Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ arbeidsutvalg Revidert november 2022
Etiske retningslinjer Revidert februar 2021
Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier Revidert april 2022
Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ nominasjonsmøte Vedtatt september 2023
Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus Revidert februar 2023
Personvernerklæring
Retningslinjer for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ valgkomite Vedtatt september 2023
Valgreglement Vedtatt av AU, februar 2023

 

Reglement og retningslinjer for øvrige råd og utvalg

Tittel Dato
Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ budsjettkomite Revidert april 2023
Retningslinjer for SiO Mat og Drikke Revidert mai 2018
Reglement for tildeling av studentboliger i SiO Revidert november 2021
Reglement for SiO Foreninger Vedtatt september 2016
Retningslinjer for klageutvalg og ankenemd for tildeling av bolig Revidert november 2021

 

Valgprotokoll

Velferdstingets representanter velges av det høyeste studentorganet ved hver av utdanningsinstitusjonene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Velferdstingets valgperiode løper fra 1. januar til 31. desember. Valgprotokoll skal være oversendt Velferdstinget senest tre dager før det konstituerende møtet og så snart som mulig for representanter og vararepresentanter valgt etter dette. Valgprotokoller som er sendt inn under tre dager før et ordinært møte må godkjennes av Velferdstinget med kvalifisert flertall (jf. Vedtekter for Velferdstinget §2-1).

 

 

Send gjerne valgprotokollen til kontrollkomite@studentvelferd.no, adm@studentvelferd.no og sam@studentvelferd.no.

 

Dokumenthierarki

Hvis det er kollisjonstilfeller i innholdet i noen av dokumentene, skal dokumentene ha forrang i denne rekkefølgen:

  1. Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
  2. Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus
  3. Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ arbeidsutvalg
  4. Etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo og Akershus
  5. Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier for Velferdstinget i Oslo og Akershus
  6. Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ nominasjonsmøte
  7. Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Dette reguleres av § 15-1 i vedtektene.