Mål

Velferdstinget er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk, er prinsippet om lik rett til utdanning.

Det er Velferdsting i Oslo og Akershus, AgderTrondheimVest og Stavanger. Som regel så er det Velferdsting på de stedene med mer enn én institusjon tilknyttet studentsamskipnaden.

Sammensetning

I dag er det over 67 000 studenter som er tilknyttet SiO. Velferdstinget består av 37 representanter. Institusjonene som har færre enn 1500 studenter går sammen i en felles valgforsamling, som behandles som en fraksjon. Plassene fordeles mellom fraksjonene ved hjelp av Sainte-Lagües metode. De forskjellige institusjonene velger representanter til sine plasser i Velferdstinget selv. Velferdstinget konstituerer seg selv i desember, og sitter fra januar til januar.

De fire representantene fra de mindre høyskolene som sitter i Velferdstinget 2019 ble valgt på Velferdstingets Valgforsamling 22. oktober 2018.

Sammensetning 2019

Universitetet i Oslo (UiO)* 14
OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet) 11
Handelshøgskolen BI Oslo (BI) 4
Høyskolen Kristiania (HK) 3
Politihøgskolen (PHS) 1
Representanter for de mindre institusjonene:
MF Vitenskapelige Høyskole 2
Barrat Due Musikkinsitutt
1
Norges Musikkhøgskole (NMH) 1

*UiO-delegasjonen er delt opp i 8 mindre fraksjoner: Blå liste, Realistlista, Grønn liste, Internasjonalista, Liberal liste, A-lista, Venstrealliansen og Gjestelista.

Institusjonene under har ikke representanter i Velferdstinget i 2018, men kan likevel sende en representant som får tale- og forslagsrett på VT-møter.

Se oversikt over Velferdstinget 2017

Arbeidsutvalget og kontrollkomiteen

Velferdstinget velger på sitt valgmøte hvert år et arbeidsutvalg (VT-AU). Dette sitter i ett år, fra 1. juli til 30. juni. VT-AU består av fire som jobber på heltid. VT-AU skal følge opp VTs vedtak ved å bygge organisasjonen og få gjennomslag for politikken VT vedtar. VT bestemmer, VT-AU utfører.

På samme møte velger Velferdstinget en kontrollkomité, som også sitter i ett år. Denne kontrollerer at Velferdstinget og de tilhørende organene overholder vedtektene og andre bestemmelser som er vedtatt.

Historie

Velferdstinget ble opprettet av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo i 2004. Dette skjedde hovedsaklig fordi Handelshøyskolen BI hadde trådt inn i samskipnaden, og man trengte en ny organiseringsform som tillot at flere institusjoner kunne påvirke den. I 2011 byttet Velferdstinget navn til «Velferdstinget i Oslo og Akerhus», på bakgrunn av at Studentsamskipnaden i Oslo hadde slått seg sammen med Oslo- og Akershushøgskolenes samskipnad.

Historisk oversikt over arbeidsutvalg i Velferdstinget.

Vi er miljøfyrtårn

Velferdstinget i Oslo og Akershus, sammen med Studentparlamentet ved UiO, er miljøfyrtårnsertifisert. Vår klima og miljørapport kan mottas ved forespørsel.