Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Til hvert møte i Velferdstinget i Oslo og akershus (VT) skriver arbeidsutvalget en skriftlig orientering om hva som er gjort siden forrige VT-møte. Under kan du lese orienteringen skrevet til VT-møtet 18.april.

English: To each meeting in the Welfare Council the Executive Committee writes an orientation about what has been done since the last meeting. Below you can read the orientation written before the meetnig 18.apr. (Norwegian only)


Arbeidsutvalgets orientering

VT-leder har i større deler av foregående periode vært sykmeldt, da grunnet en planlagt kjeveoperasjon. Faste oppgaver for leder har derfor i perioder tilfalt andre medlemmer av AU, noe som har krevd en omstrukturering av utvalgets arbeidskapasitet. Nestleder har i perioder hatt hovedansvar for VT-AUs arbeid.

Søknad om økning av semesteravgift ble godkjent i Kunnskapsdepartementet 9. Mars. VT-AU har følgelig i siste periode brukt mye ressurser i arbeidet med å kartlegge muligheter for bruk av ekstra semesteravgiftsmidler, med utgangspunkt i å sikre fremtidig studentvelferd.

Det er utformet et dokument med retningslinjer for Studentkafeene. Både direktør for Studentkafeene og studenter har deltatt med innspill gjennom prosessen. Retningslinjene skal vedtas på Velferdstingsmøtet 18. april.

VT- AU har i mars vært på boligbefaring, hvor alle SiOs studentbyer, samt ulike boformer, både med varierende enhetstyper og standard, har blitt besøkt.

Det er inngått forhandlinger om fusjon mellom Akademika og Studia, og Velferdstingene i Oslo og Akershus, Trondheim og Bergen følger prosessen tett. Velferdstinget i Oslo og Akershus sendte 22. mars ut en pressemelding på vegne av de tre velferstingene, og Universitas fulgte opp med redaksjonell omtale.

Prosessen med tilbakebetaling og oppgjør etter dobbeltfakturering av strøm er avsluttet, og det er fattet et vedtak for hvordan de resterende pengene skal komme studenter til gode. Se tidligere orienteringer for mer utfyllende informasjon om sakens bakgrunn. Leder og samskipnadskontakt for Velferdstinget har vært representert i styringsgruppen, som i første instans sorterte og innstilte på forslag fremmet av hovedsakelig studenter. Innstillingen gikk gjennom Boligstyret, og ble 21. mars vedtatt i SiOs Hovedstyre.

Arbeidet med medieundersøkelsen er i gang, og det søkes nå om pengestøtte, samtidig som det innhentes tilbud fra medieanalysebyråer. Det jobbes også med å sikre tillatelser fra institusjonene for å kunne sende ut undersøkelsen på epost. AU er i dialog med studentmediene for å få deres innspill til utforming av spørsmål.

Profileringsansvarlig jobber med å utarbeide materiell til kommende kampanjer, spesielt rettet mot fokus på psykisk helse. Velferdstingets nettsider oppdateres fortløpende på engelsk, etter vedtak på Velferdstingets velferdsseminar i februar.

Informasjonsansvarlig har deltatt på en debatt på Ås om priser på studentmånedskort. Fra salen utfordret han fylkesordføreren i Akershus på logikken i en aldersgrense på 30 år når gjennomsnittsstudenter er 28. Informasjonansvarlig fortsetter ellers treff med institusjoner, og har om ikke lenge møtt alle de lokale studentdemokratiene representert i Velferdstinget i Oslo og Akershus.

VT-AU er jevnlig i dialog med Norsk studentorganisasjon, spesielt rundt felles politiske saker. Aftenposten hadde i mars en sak hvor både leder av VTOA og leder av NSO kommenterte dagens boligsituasjon og prosessutfordringer knyttet til studentboliger, henholdsvis på lokalt og nasjonalt plan. Tidligere i mars uttalte velferdstingene i Trondhem, Bergen og Oslo og Akershus i Universitas at NSOs egenkapital bør brukes på studentenes beste, og at dette alltid bør stå i fokus for debatten rundt organisasjonens egenkapital. Flere av VT-AUs medlemmer vil delta på NSOs landsmøte 27.-29. april, da som delegater for egen institusjon.

Studenthovedstaden arbeider med å finne en mer konkret og målrettet form for arbeidet fremover. Det foreligger her et forslag om å jobbe inn mot Oslo kommune for å få på plass et Studentråd, da som en formell høringsinstans for saker som omhandler studenter.  Kunnskap Oslo, hvor Studenthovedstaden er representert, jobber for tiden også med å utarbeide en ny plan for egen funksjon. Det tas sikte på å være en aktiv part i denne planleggingen, for å på den måte sikre studentenes stemme både i forumet og dets fremtidige arbeid. Neste styremøte i Kunnskap Oslo er 19. april, og leder for Velferdstinget vil der holde en innledning om Studenthovedstadens arbeid.

Leder for Velferdstinget og styreleder i Hovedstyret har sammen gjennomført en rekke lobbymøter med ulike politikere i Oslo kommune. Kjernebudskapet har vært viktigheten av tilgang på tomter, behov for egne saksbehandlere i SiOs reguleringssaker i Plan- og bygningsetaten, samt å informere om Velferdstinget og samskipnadens rolle i samfunnet. Liknende møtevirksomhet vil fortsette utover våren, da med overordnet mål om å styrke satsingen på studenter og deres behov.

For arbeidsutvalget, Birgit Røkkum Skarstein

Del på Twitter Del på Facebook