Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både HiOA, UiO og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitkken, blant annet fra Velferdstingets Arbeidsutvalg (både leder og deltid), fra Hovedstyret, på delstyrenivå, som Velferdstingsrepresentant og som heltidstillitsvalgt på tilknyttede medlemsinstitusjoner.

Årets Valgkomité har operert med et helhetsperspektiv i innstillingsprosessen. Derfor har Valgkomiteen vurdert kandidatene med følgende momenter som rettesnor;

Valgkomiteen har fortløpende vurdert habilitet med forvaltningslovens §6 som rettesnor. Valgkomiteen har vært konsensusstyrt og alle innstillinger er vedtatt med enstemmighet.

Velferdstingets Arbeidsutvalg

Tone Vesterhus – Leder (heltid)

Tone er 22 år, fra Trondheim og studerer samfunnsgeografi (bachelor) på Universitetet i Oslo. Tone var tillitsvalgt som Samskipnadskontakt i Arbeidsutvalget i 2012.

Tone er sterkt engasjert og motivert for rollen som leder. Tone har et høyt, men realiserbart, ambisjonsnivå. Tone ønsker blant annet å heve kompetansen i Velferdstinget, hun vil skape en mer samlet organisasjon og hun se nærmere på organisasjonens utvikling. Tone har et reflektert forhold til leders personalansvar og demonstrerer også en øvrig sterk rolleforståelse. Tone ønsker å være samarbeids- og dialogorientert i møte med Hovedstyret, delstyrer og øvrige.

Valgkomiteen ser det som hensiktsmessig å sikre en grad av kontinuitet. Tone har en grunnleggende kjennskap til strukturer og prosesser som vil vise seg nyttige i et nytt arbeidsutvalg. Tones personlige egenskaper anser Valgkomiteen som komplementære med Øyvind (innstilt som nestleder) sine. Valgkomiteen har også lagt vekt på at kandidaten vil prioritere heltidsvervet.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Tone Vesterhus som leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (ett år).

Øyvind Norby Bjørgo – Nestleder (heltid)

Øyvind er 26 år, fra Lier og studerer sosiologi (master) på Universitetet i Oslo. Øyvind har en lang fartstid i studentpolitikken. Øyvind har innehatt mange leder- og nestlederverv siden 2007, i både Liberal liste, OLSF og Sør-Trøndelag NU. I tillegg har Øyvind vært representant i Velferdstinget siden 2010. Ved siden av nevnte verv har han også vært medlem i kontrollkomiteen for Studentparlamentet ved UiO, Kulturstyret og flere arrangementsgrupper som UNICA og Studenter og Rus.

Øyvind har en stor arbeidskapasitet og viser en sterk evne til å prioritere, både på vegne av seg selv og andre. Øyvinds ambisjoner og mål i det kommende året er blant annet å fortsette med organisasjonsutvikling med fokus på prosess, og han vil dra sterk nytte av sin organisatoriske kompetanse i dette arbeidet. Øyvind vil også å ta en aktiv rolle i gjennomføringen av Medieundersøkelsen som er forskuttert i det kommende året. Øyvind ønsker å være en støtte for leder. Øyvind deler Tones (innstilt som leder) samarbeidsorienterte holdning mot Hovedstyret, delstyrer og øvrige.

Valgkomiteen mener at Øyvind vil være en sterk og viktig støttespiller for leder, samtidig som han vil binde Arbeidsutvalgets heltider og deltider sammen. Valgkomiteen ser også at Øyvind kommer til å opprettholde Velferdstingets integritet i alle fora. Valgkomiteen legger også sterk vekt på at Øyvind har et omfangsrikt politisk nettverk på kommunalt nivå som kan nyttiggjøres av Arbeidsutvalget. Valgkomiteen har lagt vekt på at kandidaten vil prioritere heltidsvervet.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Øyvind Bjørgo som nestleder (ett år).

Christian Strandenæs – Informasjonsansvarlig (heltid)

Christian er 23 år, fra Oslo og studerer anvendt matematikk (bachelor) ved Universitetet i Oslo.
Christian har erfaring fra studentdemokratiet på Universitetet i Oslo. Christian har blant annet vært leder av Realistforeningen, i tillegg til nestleder og fagsjef.
Christian er nytenkende og presenterer flere innovative løsninger som han ønsker å implementere som informasjonsansvarlig i det kommende året. Blant disse er eksempelvis “utekontor” hos de ulike medlemsinstitusjonene. Christian ønsker at flere studenter skal føle eierskap til Velferdstinget og har dette som en personlig ambisjon som informasjonsansvarlig.

Christian kan jobbe selvstendig, men er opptatt av å ivareta et tett samarbeid med leder og nestleder. På tross av at Christian ikke har mye erfaring fra Velferdstinget så viser han en meget god organisasjonsforståelse og har et veldig sunt syn på Arbeidsutvalgets saksbehandlende rolle i Velferdstingsmøter. Christian har stor arbeidskapasitet og viser et genuint engasjement og Valgkomiteen mener at Christian vil kunne lære det han ikke kan nå. Christian har en ydmyk- og tiltalenhet som en informasjonsansvarlig i møte med mindre læresteder og i øvrig informasjonsarbeid vil dra nytte av. Valgkomiteen vektlegger at Christian har IT-kompetanse som kan nyttiggjøres i vervet. Valgkomiteen har også lagt vekt på at kandidaten vil prioritere heltidsvervet.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Christian Strandnæs som informasjonsansvarlig (ett år).

Andreas Borud – Politisk rådgiver (deltid)

Andreas Borud er 21 år, kommer fra Hamar og studerer statsvitenskap (bachelor) ved Universitetet i Oslo. Andreas har allsidige erfaringer fra organisasjonslivet, blant annet som politisk nestleder og leder av Elevorganisasjonen, og som styremedlem i Operasjon Dagsverk. Gjennom sine erfaringer har Andreas tilegnet seg en god kjennskap til politiske strukturer og prosesser og Andreas har utviklet sterkt engasjement i interessepolitikk.
Andreas har erfaring med lobbyarbeid på nasjonalt og lokalt nivå og han er trent i mediehåndtering. Andreas har et solid politisk nettverk som han kan nytte til Velferdstingets og Arbeidsutvalgets fordel i sitt verv som politisk rådgiver. Andreas viser en sterk evne til å jobbe selvstendig, men ser for seg et tett samarbeid med den andre politiske rådgiveren og ønsker også å være en sterk støtte for leder.

Valgkomiteen legger vekt på de komplementære egenskapene som Andreas og Annika (innstilt som politisk rådgiver) vil ha som politiske rådgivere.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Andreas Borud som politisk rådgiver (ett år).

Annika Myhre Jahren – Politisk rådgiver (deltid)

Annika er 22 år, fra Trondheim og studerer utviklingsstudier (bachelor) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har den siste tiden sittet som representant i Velferdstinget og vara i Kulturstyret. Annika har være en initiativtaker for å forbedre det internasjonale miljøet ved HiOA. Hun sitter blant annet i Internasjonalt utvalg sentralt. Annika vil ta en aktiv rolle i utformingen av Velferdstingets politikk. Annika har en svært god skriftlig fremstillingsevne og ser for seg en aktiv rolle som debatt- og kronikkskribent på vegne av Arbeidsutvalget.

Annika har stor arbeidskapasitet og er forberedt på å jobbe selvstendig. Allikevel ser Annika for seg et tett samarbeid med den andre politiske rådgiveren og ønsker løpende dialog for å optimalisere arbeidsfordelingen de to imellom. Forøvrig viser Annika en god rolle- og organisasjonsforståelse.

Valgkomiteen legger vekt på de komplementære egenskapene som Annika og Andreas (innstilt som politisk rådgiver) vil ha som politiske rådgivere.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Annika Myhre Jahren som politisk rådgiver (ett år).

Marit Dahl Hjort – Profileringsansvarlig (deltid)

Marit er 21 år, fra Oslo og studerer Samfunnsgeografi (bachelor) på Universitetet i Oslo. Marit har erfaring fra blant annet Elevorganisasjonen og Operasjon Dagsverk. Marit viser et forfriskende engasjement og et høyt ambisjonsnivå. Valgkomiteen forventer at profileringsansvarlig, med Marit i rollen, vil ha en aktiv og utadvendt rolle i arrangementer, aksjoner og lignende. Som medlem av Arbeidsutvalget vil Marit jobbe for at alle medlemsinstitusjonene skal føle seg inkludert og hørt – uavhengig av størrelse – og fremhever oppsøkende kontakt som et tiltak.

Valgkomiteen legger også vekt på de komplementære egenskapene som Marit som profileringsansvarlig og Christian som informasjonsansvarlig (innstilt) vil ha.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Marit Dahl Hjort som profileringsansvarlig (ett år).

Hovedstyret

Mats Kirkebirkeland – Hovedstyret (to år)
Personlig vara: Magnus Hovengen (BI)

Mats er 23 år, fra Bergen og studerer finans (bachelor) på BI. Mats har tilegnet seg en god økonomisk forståelse gjennom studier og tidligere styreerfaring, deriblant som styremedlem i Boligstyret (SiO), styret i Stavangergata Borettslag, styret i Universitas og styret i Chrono Capital AS, et investeringsselskap. I tillegg har Mats studentpolitisk erfaring både lokalt i SBiO-ledelsen som Politikk- og Samarbeidsansvarlig og som representant i Velferdstinget.

Valgkomiteen oppfatter Mats som engasjert, med stor arbeidskapasitet og et genuint ønske om å forvalte SiO på forsvarlig måte. Mats demonstrerer et meget reflektert syn på roller, og har forståelse for hvordan tillitsverv skiller seg fra styreverv. Mats vil være opptatt av strategi og effektivisering i den kommende perioden, og viser forståelse for hva styrelojalitet skal og bør være. Mats ønsker også å forbedre kontakten mellom studentene i Hovedstyret og den gjengse Velferdstingsrepresentant.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Mats Kirkebirkeland som styremedlem i Hovedstyret (to år).
Cecilie Collett Sælør vurderes som inhabil etter forvaltningslovens §6.

Daniel Heggelid-Rugaas – Hovedstyret (to år)
Personlig vara: Morten Olsen (MF)

Daniel er 24 år, fra Oslo og studerer historie (master) på Universitetet i Oslo. Daniel har en lang fartstid i studentpolitikken. Daniel var tillitsvalgt på deltid i Velferdstingets Arbeidsutvalg i 2008 og fungerte som Velferdstingets delstyrerepresentant i Akademika fra 2010 til 2012. Daniel har bred styreerfaring, blant annet som styremedlem i Oslo Venstre, styremedlem i styret for den Internasjonale Sommerskolen ved UiO og styremedlem i styret for Kulturhistorisk Museum ved UiO.

Daniel viser en meget avansert forståelse for overordnede samskipnadsproblemstillinger og viser stor ydmykhet for det personlige ansvaret et styremedlem har. Daniel har respekt for prosesser, og er opptatt av rollen som studentene i Hovedstyret spiller som informasjonskanal for Arbeidsutvalget og derav Velferdstinget. Daniel er politisk aktiv i Venstre, men har en sunn holdning til skillelinjene mellom politikk og styrearbeid. Valgkomiteen ønsker å fremheve fordelen av Daniels tid i karantene siden hans tid som deltidstillitsvalgt i Arbeidsutvalget. Valgkomiteen vektlegger også Daniels erfaring som styremedlem i Akademika. Akademika vil være et meget viktig tema i den kommende styreperioden. Å ha studentstyrerepresentanter som allerede har gunstig innsikt i Akademikas struktur og de særegne problemstillingene man møter i bokbransjen vil være uunnværlig.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Daniel Heggelid-Rugaas som styremedlem i Hovedstyret (to år).

Magnus Nystrand – Styreleder (ett år)

Magnus er 27 år, fra Bodø og studerer Peace and Conflict Studies (master) på Universitetet i Oslo. Magnus var nestleder i årets Hovedstyre. Magnus vil bygge videre på det arbeidet som sittende leder har påbegynt og ivaretatt. Magnus har flere ambisjoner for den kommende perioden. Deriblant ønsker Magnus å knytte læringsinstitusjonene tettere opp til SiO. Magnus viser også et reflektert forhold til de utfordringene som samskipnaden står ovenfor i tiden fremover. Magnus ønsker å ivareta og videreutvikle en god og åpen relasjon til Arbeidsutvalget og Velferdstinget.

Valgkomiteen legger vekt på at Magnus Nystrand er innstilt av Hovedstyret.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Magnus Nystrand som styreleder (ett år).

Delstyrer

Christophe Cunen-Classens – Boligstyret (to år)
Personlig vara: Trond Sandmark (BI)

Christophe er 22 år, fra Oslo og studerer økonomi og ledelse (bachelor) på Handelshøyskolen BI. Cristophe har vist stort engasjement så langt i studietiden og har hatt flere verv i studentforeningen på BI. Han har også sittet som vara i Velferdstinget i 2012 og har deltatt på flere møter. Fra januar sitter Christophe som leder av studentforeningen på BI (SBIO).

Christophe dyrker en interesse i eiendomsforvaltning, og viser både lærevillighet og engasjement. Christophe har et reflektert forhold til forskjellene mellom tillitsverv og styreverv og Valgkomiteen vektlegger Christophes tydelige potensiale.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Cristophe Cunen-Classens som delstyremedlem i Boligstyret (to år).

Kåre Søvde – Urban Boligutleie (URBO)
Personlig vara: XX

Kåre er 29 år gammel, fra Østfold og studerer administrasjon og ledelse (bachelor) på Høgskolen i Oslo og Akershus. Kåre er vararepresentant i Høgskolestyret og fast representant i Studentparlamentet ved HiOA. Han har siden 2006 vært aksjonær i Søvde Eiendom AS og styremedlem i Torleif Søvde AS. Gjennom disse erfaringene har Kåre opparbeidet seg en sterk forståelse for strategisk og forsvarlig drift, samt ansvarlig forvaltning av store ressurser.

Kåre er opptatt av både boligmarked og eiendomsutvikling i Norge. Han er nysgjerrig, kreativ og løsningsorientert. Han har god forståelse for hva det innebærer å sitte i et styre og det personlige styreansvaret man som et medlem innehar. Valgkomiteen vektlegger Kåres bakgrunn, deriblant hans teoretiske kunnskaper og praktiske erfaringer.
Valgkomiteen innstiller enstemmig på Kåre Søvde som styremedlem av Urban Boligutleie (URBO) (to år).

Velferdstingets Kulturstyre

Svein Tømmerdal – Leder
Svein er 25 år, kommer fra Ålesund og studerer retorikk og språklig kommunikasjon (bachelor) ved Universitetet i Oslo. Han har erfaring fra Velferdstinget hvor han i 2011 var nestleder og fra Kulturstyret hvor han har vært medlem siden 2011. Svein ønsker å ta engasjementet videre og har klare ambisjoner for Kulturstyret både internt og eksternt. Han ønsker en omstrukturering av faggruppene internt og et tettere samarbeid med de lokale studentdemokratiene for å bekjentgjøre Kulturstyret blant flere studenter.

Valgkomiteen vektlegger at Svein viser en god forståelse for ansvaret ledervervet innebærer og at han har et reflektert forhold til dobbeltstemmen leder innehar i styret.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Svein Tømmerdal som leder av Kulturstyret (to år).
Therese Eia Lerøen vurderes som inhabil etter forvaltningslovens §6.

Del på Twitter Del på Facebook