Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Velferdstinget i Oslo og Akershus skal velge sine tillitsvalgte for 2014. Studentene som får Velferdstingets tillit utgjør hjertet og hjernen i Norges største studentsamskipnad; Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Dette er en unik mulighet til å representere SiO-studentene og ivareta deres velferdsinteresser. Velferdstinget har satt ned en Valgkomite som skal innstille på kandidater til disse vervene.

Komiteen består av:

Vi oppfordrer engasjerte og dyktige studenter til å kontakte valgkomiteen på e-post (valgkomiteen@studentvelferd.no) snarest mulig og senest innen 20. november. Vi ønsker et motivasjonsbrev og CV fra alle kandidater. I tillegg ønsker vi at kandidater til heltidsverv i AU og styremedlem i HS legger ved to referanser. Alle SiO-studenter (som har betalt semesteravgift) er valgbare. Interessante kandidater vil bli innkalt for intervju i slutten av november.

OBS: Kandidater til Hovedstyret og delstyrene velges med personlig vara. For at VK kan innstille på en kandidat må VK være informert om hvem som er aktuell som vara, og vi ønsker en kort CV fra vara. Hvis noen kandidater opplever problemer med å skaffe seg en skikket vara kan VK være behjelpelig med dette.

Vervene som skal besettes er:

Velferdstingets Arbeidsutvalg

Instruks hentet fra Velferdstingets reglement.

§ 3 Arbeidsinstruks for vervene i Arbeidsutvalget
§ 3–1 Leders oppgaver
Velferdstingets leder har det overordnete ansvaret for:
a) å koordinere arbeidet i Velferdstingets Arbeidsutvalg, og sørge for at gitte retningslinjer følges
b) økonomiansvaret for Velferdstingets budsjett. Leder har myndighet til å overføre fullmakt over kontoene, samt å godkjenne og kontrasignere alle bilag
c) den interne og eksterne informasjonsvirksomheten
d) interne og eksterne representasjonsoppgaver
e) iverksettelse av vedtak fattet i Velferdstinget
f) iverksettelse av vedtak fattet i Arbeidsutvalget
g) å ha kjennskap til de enkelte saker som hører til det enkelte arbeidsområde
h) Velferdstingets sekretariat
i) kontakten med ledelsen i studentsamskipnaden
j) kontakten med studentrepresentantene i Hovedstyret

§ 3–2 Nestleders oppgaver
Velferdstingets nestleder skal:
a) være leders stedfortreder og aktivt bistå leder i de oppgaver som er nevnt i § 3-1
b) ha ansvar for koordinering av Velferdstingets eventuelle komiteer
c) følge opp eksterne komiteer og samarbeidspartnere

§3-3 Informasjonsansvarligs oppgaver:
Velferdstingets informasjonsansvarlig skal:
a) være bindeleddet mellom Velferdstinget og de lokale studentdemokratiene
b) skolere de lokale studentdemokratiene og studentmediene om Velferdstingets virke og politikk
c) bistå studentdemokratier og studentmedier under søknadsprosessen
d) ha ansvar for å innkalle til og gjennomføre Velferdstingets valgforsamling
e) ha ansvar for oppfølging av Velferdstingets nettsider og sosiale medier. Sakene på nettsiden skal også oppsummeres på Engelsk.
f) ha ansvar for kontakt med andre studentorganisasjoner
g) ha ansvar for velferdstingets profileringsmateriell

§ 3-4 Politisk rådgivers oppgaver :
Velferdstingets politiske rådgivere skal:
a) innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle, politiske saker for velferdstinget
b) ha ansvar for, i samarbeid med leder, å initiere medieutspill
c) ha ansvar for lobbyvirksomhet ovenfor Oslo kommune og andre aktuelle myndigheter
d) drive saksbehandling
e) ha kontakt med, og følge opp, sine ansvarsområder i SiO og Velferdstinget

Profileringsansvarlig

Har ansvar for VTs profil og utadrettede aktivitet som organisasjon. H*n har ansvar for VTs profileringsmateriell og koordinering, og gjennomføring av kampanjer. Samarbeider med Informasjonsansvarlig.

Valg av 3 styrerepresentanter til Hovedstyret (2 år)

Hovedstyret er det øverste organet i SiO. Det er ti medlemmer i SiOs Hovedstyre. Fem av disse er studentrepresentanter valgt av VT. For 2014 skal det velges tre nye studentrepresentanter. Blant disse fem velges det også en ny leder av Hovedstyret.

Hovedstyret har et overordnet ansvar for SiO. Blant styrets oppgaver er utarbeidelse og oppfølging av strategidokumenter og kontroll med samskipnadens økonomi. Styremedlemmer har personlig ansvar for de beslutninger som tas i styret. Vi anbefaler at kandidater til disse vervene har et reflektert forhold til hva dette innebærer.

Hovedstyret har syv til åtte styremøter/styreseminar i året. HS-studentene plikter i tillegg å delta på formøter i regi av VT-AU, og de har møteplikt på VT-møter. I tillegg fordeler styrestudentene delstyrene seg imellom. Disse har mellom fire og åtte møter i året og har plikter også til formøter med VT-AU.

Valg av ett medlem (for 2 år) med personlig vara til styret for SiO Bolig

Styret for SiO Bolig er ansvarlig for å følge opp driften av SiOs boligmasse på ca. 6000 studentboliger. Boligstyret følger opp Boligdivisjonens administrasjon, vedtar strategidokumenter, og uttaler seg til Hovedstyret i viktige saker knyttet til Studentboligene. Vervet medfører deltakelse på styremøtene som avholdes ca. 4 ganger i semesteret, samt på formøter med representantene fra VT/AU i forkant av hvert styremøte. Vervet er honorert.

Valg av ett medlem (for 2 år) med personlig vara til styret for SiO Mat og drikke

Styret i SiO Mat og drikke er ansvarlig for å følge opp driften av SiOs ca. 50 serveringssteder, herunder kafeer, kaffebarer, kioskdrift og kantiner. Kaféstyret følger opp administrasjonen til SiO Mat og drikke, vedtar strategidokumenter, fastsetter budsjett, og forvalter i samsvar med SiO Forretning Studentkafeenes forretningsvirksomhet og forretningsstrategi. Vervet medfører deltakelse på styremøtene som avholdes ca. 4 ganger i semesteret, samt på formøter med representantene fra VT/AU i forkant av hvert styremøte. Vervet er honorert

Valg av 3 medlemmer til Velferdstingets kontrollkomité

Kontrollkomiteen (KK) har som oppgave å kontrollere at Velferdstingets vedtekter og andre bestemmelser blir fulgt. Komiteen innstiller overfor Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene ved valg av Velferdstingets representanter og vararepresentanter (de tre som havner i KK har plassfratredelse i VT, dvs. at de trer ut som ordinære VT-representanter og mister stemmerett i forsamlingen). I tillegg skal KK kontrollere og gi innstilling på at budsjettene og regnskapene fra de som søker støtte gjennom Velferdstinget eller dets organer er i tråd med Velferdstingets krav og god regnskapsskikk.

Del på Twitter Del på Facebook