Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

På neste Velferdstingsmøte skal det velges representanter til Valgkomiteen og RadioNova styret.

Valgkomitéen

Det skal velge fem medlemmer til valgkomitéen. En av dem skal velges som leder av komitéen. Det skal tilstrebes
representasjon fra forskjellige institusjoner. Valgkomiteens medlemmer kan ikke stille til verv som valgkomitéen innstiller
til. Komitéens funksjonstid er frem til valgene de har innstilt til er gjennomført.

RadioNova styret

Det skal velges et medlem til styret i Radio Nova, styremedlem med personlig vara. Styremedlem med personlig vara sitter i ett år. Det avholdes styremøter ca hver tredje uke der de tar seg av strategi, økonomi og retningslinjer for Radio Nova. Styret vedtar og reviderer budsjett, har kontroll på regnskap og tar mye av ansvaret for drift og planlegging.

Del på Twitter Del på Facebook