Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Valgkomitéen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal nå starte opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget.

Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker gjenvalg til, bes det om at dere gir beskjed i god tid om dette. Vi vil også minne om at det er uforpliktende å komme på intervju med oss og at valgkomiteen jobber under taushetsplikt.

Velferdstingets Valgkomité kan kontaktes på valgkomiteen@studentvelferd.no eller ved valgkomitéens leder, Hans Christian Paulsen, på telefonnr. 468 47 884. Det bes om at alle kandidaturkungjøringer gjøres digitalt.

NB: Arbeidsutvalget velges i dette valget for et halvt år, for å tilpasse valgperioden nye vedtekter der valget er ett år fra juli til juni.  Frist for å melde kandidatur: 12. november kl. 23.00.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) er ansvarlig for den daglige driften av Velferdstinget og holder til på Villa Eika ved Universitetet i Oslo, Blindern. AU er Velferdstingets (VT) saksbehandler. Dette innebærer at AU arrangerer og forbereder Velferdstingets møter. AU følger opp VTs vedtak i samråd med samskipnaden og påvirker SiO gjennom Hovedstyret og representantene i delstyrene. AU pleier kontakten med de lokale tillitsvalgte og studentene på SiOs medlemsinstitusjoner. I tillegg jobber AU opp mot Norsk Studentorganisasjon, Kunnskapsdepartementet og Oslo kommune. AU fungerer som Velferdstingets ansikt utad i pressen og driver kampanjearbeid og arrangerer ulike aksjoner og stunts.

Tillitsvalgte i arbeidsutvalget honoreres etter Lånekassens satser for maksimal inntjening sammenlagt med maksimal basisstøtte for studenter med full studieprogresjon. Satsen blir beregnet på følgene måte; maksimal basisstøtte våren 2016 pluss satsen for inntektsgrensen for 2016.

Valgkomitéen skal innstille på følgende verv til arbeidsutvalget:

Leder (100 %)

Har det overordnete ansvar for Velferdstingets arbeidsutvalg. Hen skal sørge for at Velferdstingets politikk får gjennomslag i de riktige instanser. Hen har hovedansvaret for kontakten med studentrepresentantene i hovedstyret og i alle SiOs delstyrer. Leder har interne og eksterne representasjonsoppgaver, og er kontaktperson opp mot ledelsen i SiO.

Leder er kontakt- og talsperson overfor eksterne aktører og samarbeidspartnere som media, samskipnad, andre studentdemokratier, politikere og lignende.

Sammen med økonomi- og organisasjonskonsulenten, har leder økonomiansvar, og delvis arbeidsgiveransvar for Velferdstingets administrasjon.

Nestleder (100 %)

Er leders stedfortreder. Nestleder tar ofte på seg en prosjektlederrolle og har de siste årene hatt ansvar for store enkeltprosjekter, som semesterstartsarrangementer og medieundersøkelsen.

Informasjonsansvarlig (100 %)

Har ansvar for informasjonsflyten fra AU til studenter tilknyttet SiO og studentpolitikken i Oslo. Dette innebærer en oppfølging av studentdemokratiene ved de ulike samskipnadsinstitusjonene og informasjonsarbeid rundt VTs mål og virke. Informasjonsansvarlig er ansvarlig for VTs eksterne relasjonsbygging. Hen har et spesielt ansvar for å følge opp og skolere de lokale studentdemokratiene og studentmediene tilknyttet Velferdstinget. I tillegg har informasjonsansvarlig sammen med administrasjonssekretær ansvar for Valgforsamling for de mindre høyskolene før konstituerende VT-møte hver høst. Hjemmesiden www.studentvelferd.no, siden til VT på facebook og evt. andre sosiale medier skal følges opp av Informasjonsansvarlig.

To Politiske rådgivere (35 %)

Har ansvar for å innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle, politiske saker for velferdstinget. I tillegg vil de bidra til sakspapirer, lobbynotater, leserinnlegg, pressemeldinger og annet forefallende arbeid som arbeidsutvalget som helhet jobber med.

Profileringsansvarlig (35 %)

Har ansvar for VTs profil og utadrettede aktivitet som organisasjon. Hen har ansvar for VTs profileringsmateriell og koordinering, og gjennomføring av kampanjer. Samarbeider med Informasjonsansvarlig.

Hovedstyret

Hovedstyret er det øverste organet i SiO. Det er ti medlemmer i SiOs Hovedstyre. Fem av disse er studentrepresentanter valgt av VT. Blant disse fem velges det også en ny leder av Hovedstyret. Hovedstyret har et overordnet ansvar for SiO. Blant styrets oppgaver er utarbeidelse og oppfølging av strategidokumenter og kontroll med samskipnadens økonomi. Styremedlemmer har personligansvar for de beslutninger som tas i styret. Vi anbefaler at kandidater til disse vervene har et reflektert forhold til hva dette innebærer.

Hovedstyret har syv til åtte styremøter/styreseminar i året. HS-studentene plikter i tillegg å delta på formøter i regi av VT-AU, og de har møteplikt på VT-møter. I tillegg fordeler styrestudentene delstyrene seg imellom. Disse har mellom fire og åtte møter i året og har plikter også til formøter med VT-AU. Vervene er honorert av SiO.

Valgkomitéen skal innstille på følgende verv til Hovedstyret:

Tre styremedlemmer for to år. Valgperioden går fra 1.1.2016 til 31.12.2017.

Blant styremedlemmene velges det en leder for ett år. Valgperioden går fra 1.1.2016 til 31.12.2016. Styremedlemmene innstilles og velges med personlig vara.

Klagenemda for tildeling av bolig

Det skal velge et styremedlem til Klagenemda for tildeling av bolig. Dette organet har to møter i året. I tillegg velges det en fra arbeidsutvalget. De skal behandle klager som kommer inn på grunn av avslag på søknad om studentbolig. Klagenemden består av styremedlemmer som er flertall av studenter, andre medlemmer er administrerende direktør og ansattvalgt representant. Vervene er honorert av SiO.

Valgkomitéen skal innstille på følgende:

Ett styremedlem for to år med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2016 til 31.12.2017.

SiO Mat og drikke

Styret i SiO Mat og drikke er ansvarlig for å følge opp driften av kafeenes ca. 50 serveringssteder, herunder kafeer, kaffebarer, kioskdrift og kantiner. Styret følger opp SiO Mat og drikke administrasjon, vedtar strategidokumenter, fastsetter budsjett, og forvalter i samsvar med SiO forretningsvirksomhet og forretningsstrategi. Vervet medfører deltakelse på styremøtene som avholdes ca. 4 ganger i semesteret, samt på formøter med representantene fra Velferdstingets arbeidsutvalg i forkant av hvert styremøte. Vervene er honorert av SiO.

Valgkomitéen skal innstille på følgende:

Ett styremedlem for to år med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2016 til 31.12.2017.

 

VERV SOM VALGKOMITEEN IKKE INNSTILLER PÅ

Velferdstingets kontrollkomité

Kontrollkomiteen (KK) har som oppgave å kontrollere at Velferdstingets vedtekter og andre bestemmelser blir fulgt. Komiteen innstiller overfor Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene ved valg av Velferdstingets representanter og vararepresentanter (de tre som havner i KK har plassfratredelse i VT, dvs. at de trer ut som ordinære VT-representanter og mister stemmerett i forsamlingen).  I tillegg skal KK kontrollere og gi innstilling på at budsjettene og regnskapene fra de som søker støtte gjennom Velferdstinget eller dets organer er i tråd med Velferdstingets krav og god regnskapsskikk.

Det skal på møte velges tre styremedlemmer for ett år. Valgperioden er 1.1.2016 til 30.6.2016. Det er en overgangsperiode som følger arbeidsutvalgets interimsstyre. Deretter velges KK fra 1. jul-30. jun. sammen med arbeidsutvalget.

Kulturstyret

Kulturstyret (KS) fordeler midler fra semesteravgiften som går til studentforeninger og studentarrangementer. Kulturstyret består av 10 faste representanter hvorav én er leder, samt 5 vara i prioritert rekkefølge. Vervene er honorert.

Kulturstyreleder lønnes som en 20 % stilling med timesats på 159 kr, som reguleres hver år i takt med gjennomsnittlige lønnsøkning. Honoraret er derved 4 770 i måneden svarende til 30 timer per måned. Øvrige Kulturstyremedlemmer får møtehonorar på 484 kr for hvert møte de deltar på. Kulturstyreleder får møtehonorar i tillegg til det faste månedlige honoraret.

Det skal på møte velges fem medlemmer for 1,5 år. Dette blir overgangsperiode for at KS medlemmene også skal velges etter vedtak om ny valgperiode. De velges fra 1.1.2016 til 30.6.2017. Videre skal det suppleres ett medlem til ett år; 1.1.2016 til 31.12.2016. Denne plassen følger den gamle valgperioden. Sist skal det velges fem vara i prioritert rekkefølge for et halv år, som overgangsperiode for varamedlemmenes periode, deretter velges de fra 1. jul-30. jun.

Kontrollkomite for studentbarnehager

Kontrollkomitéen (KK) for Studentbarnehagene er en instans for klagesaker som kommer inn til Studentbarnehagene. Det dreier seg i stor grad om å behandle klagesaker der det er tvil om tildelingsreglementet for studentbarnehagene har blitt fulgt. KK møtes to ganger i året, men kan kalles inn til flere møter dersom det er behov. På møtet får komitémedlemmene innsyn i alt relevant informasjon, og fatter et vedtak på bakgrunn av tildelingsreglementet. I særskilte tilfeller kan KK utvise skjønn og gi dispensasjon fra reglementet. Vervene er honorert av SiO.

Det skal på møte velges to styremedlemmer for ett år, med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2016 til 31.12.2017.

Del på Twitter Del på Facebook