Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal nå starte opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget.

Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker gjenvalg til, bes det om at dere gir beskjed i god tid om dette. Vi vil også minne om at det er uforpliktende å komme på intervju med oss og at valgkomiteen jobber under taushetsplikt.

Velferdstingets Valgkomité kan kontaktes dersom du lurer på noe på valgkomiteen@studentvelferd.no eller ved valgkomitéens leder, Ingvild Leren Stensrud (UiO), på telefonnr. 482 34 804.

Det bes om at alle kandidaturkungjøringer gjøres digitalt ved å følge denne linken.

FRIST: 15. NOVEMBER kl 23:00

De andre som sitter i valgkomiteén:
Vetle Møller (UiO – VA)
Jens Lægreid (UiO – GL)
Sarah Frost Logan (UiO)
Rune Keisuke Kosaka (HiOA)

Disse vervene kan du stille til, valgkomiteen skal innstille til alle vervene:

I Velferdstinget er det mange ulike verv man kan stille til. Alle styreverv er honorert. De vervene som har en fastsatt arbeidsmengde vil ha dette oppgitt i prosent.

Hovedstyret

Hovedstyret er det øverste organet i SiO. Det er ti medlemmer i SiOs Hovedstyre. Fem av disse er studentrepresentanter valgt av VT. Blant disse fem velges det også en ny leder av Hovedstyret. Hovedstyret har et overordnet ansvar for SiO. Blant styrets oppgaver er utarbeidelse og oppfølging av strategidokumenter og kontroll med samskipnadens økonomi. Styremedlemmer har personligansvar for de beslutninger som tas i styret. Vi anbefaler at kandidater til disse vervene har et reflektert forhold til hva dette innebærer.

Hovedstyret har syv til åtte styremøter/styreseminar i året. HS-studentene plikter i tillegg å delta på formøter i regi av VT-AU, og de har møteplikt på VT-møter. I tillegg fordeler styrestudentene delstyrene seg imellom. Disse har mellom fire og åtte møter i året og har plikter også til formøter med VT-AU. Vervene er honorert av SiO.

Valgkomitéen skal innstille på følgende verv til Hovedstyret:

To styremedlemmer for to år med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2017 til 31.12.2018.

Ett styremedlem suppleres for ett år med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2017 til 31.12.2017

Blant styremedlemmene velges det en leder for ett år. Hovedstyret innstiller selv på leder for hovedstyret. Valgperioden går fra 1.1.2017 til 31.12.2017.

Urban Boligutleie (URBO)

Dette er et datterselskap som har i formål å utvikle, forvalte og leie ut boliger og forretningseiendom i det kommersielle markedet. Det langsiktige målet er å bidra til bedre velferdstilbud til studenter i Oslo og Akershus.

Valgkomitéen skal innstille på følgende:

Ett styremedlem for to år med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2017 til 31.12.2018.

Kulturstyreleder (25 %)

Kulturstyrets leder skal blant annet; innkalle til møter i Kulturstyret i samarbeid med Kulturstyrets sekretariat, utarbeide innstillinger til alle søknader, utarbeide notater og vedtaksforslag til møtene angående aktuelle problemstillinger og saker Kulturstyret ønsker å følge opp, fungere som Kulturstyrets kontaktperson overfor media, lærestedene, SiO, Velferdstinget og andre, ha jevnlig kontakt med Velferdstingets Arbeidsutvalg og ha ansvaret for jevnlig dialog med sekretariatet og daglig oppfølging av Kulturstyret.
Stillingen som Kulturstyreleder honoreres per i dag med 20 % av lønnstrinn 21 i året.

NB: Det er relevant å opplyse om at det foreligger et endringsforslag som vil øke stillingsprosenten som Kulturstyreleder til 25 % fra 1.1.2017. Endringsforslaget vil bli behandlet den 14. november. Honoraret utbetales månedlig.

Valgkomitéen skal innstille på følgende:

Kulturstyreleder for ett år. Valgperioden går fra 1.1.2017 til 31.12.2017.

Medlem til Kulturstyret

Kulturstyret behandler søknader om støtte fra studentforeninger i hele SiO. Totalt deler Kulturstyret ut nesten tre millioner kroner til studentmedier, foreninger og arrangementer. Kulturstyret har rundt 10 møter i året, blant annet et seminar ved starten av perioden. Å sitte i Kulturstyret gir innsikt i foreningsdrift på mange nivåer, fra bittesmå sosialforeninger til store medier og idrettsklubber.
Valgkomitéen skal innstille på følgende:

Fem styremedlemmer for ett og et halvt år. Valgperioden går fra 1.1.2017 til 30.06.2018

Verv som valgkomiteen ikke innstiller på:

Varamedlem til Kulturstyret

Det skal velges ett varamedlemmer til Kulturstyret for et halvt år. Valgperioden går fra 1.1.2017 til 30.06.2017

Del på Twitter Del på Facebook