Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus har startet opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget.

Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker gjenvalg til, bes det om at dere gir beskjed i god tid om dette. Vi vil også minne om at det er uforpliktende å komme på intervju med oss og at valgkomiteen jobber under taushetsplikt.

Velferdstingets Valgkomité kan kontaktes dersom du lurer på noe på valgkomiteen@studentvelferd.no eller ved valgkomitéens leder, Trygve Monclair Bøe (UiO), på telefonnr. 907 16 430.

De andre som sitter i valgkomiteén:

Julie Størholdt Iversen (HiOA)
Olav Event (WH)
William Sæbø (HiOA)
Michael Ydse (MF)

Det bes om at alle kunngjøringer av kandidatur gjøres digitalt ved å følge denne linken.

FRIST: 12. NOVEMBER kl 23:00

Disse vervene kan du stille til, valgkomiteen skal innstille til alle vervene:

Alle styreverv er honorert. De vervene som har en fastsatt arbeidsmengde vil ha dette oppgitt i prosent.

Hovedstyret

Hovedstyret er det øverste organet i SiO. Det er ti medlemmer i SiOs Hovedstyre. Fem av disse er studentrepresentanter valgt av VT. Blant disse fem velges det også en ny leder av Hovedstyret. Hovedstyret har et overordnet ansvar for SiO. Blant styrets oppgaver er utarbeidelse og oppfølging av strategidokumenter og kontroll med samskipnadens økonomi. Styremedlemmer har personligansvar for de beslutninger som tas i styret. Vi anbefaler at kandidater til disse vervene har et reflektert forhold til hva dette innebærer.

Hovedstyret har syv til åtte styremøter/styreseminar i året. HS-studentene plikter i tillegg å delta på formøter i regi av VT-AU, og de har møteplikt på VT-møter. I tillegg fordeler styrestudentene delstyrene seg imellom. Disse har mellom fire og åtte møter i året og har plikter også til formøter med VT-AU. Vervene er honorert av SiO.

Valgkomitéen skal innstille på følgende verv til Hovedstyret:

Tre styremedlemmer for to år, med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2018 til 31.12.2019.

Blant styremedlemmene velges det en leder for ett år. Hovedstyret innstiller selv på leder for hovedstyret. Valgperioden går fra 1.1.2018 til 31.12.2019.

Kulturstyreleder (25 %)

Kulturstyrets leder skal blant annet; innkalle til møter i Kulturstyret i samarbeid med Kulturstyrets sekretariat, utarbeide innstillinger til alle søknader, utarbeide notater og vedtaksforslag til møtene angående aktuelle problemstillinger og saker Kulturstyret ønsker å følge opp, fungere som Kulturstyrets kontaktperson overfor media, lærestedene, SiO, Velferdstinget og andre, ha jevnlig kontakt med Velferdstingets Arbeidsutvalg og ha ansvaret for jevnlig dialog med sekretariatet og daglig oppfølging av Kulturstyret.
Stillingen som Kulturstyreleder honoreres per i dag med 20 % av lønnstrinn 21 i året.

Valgkomitéen skal innstille på følgende:

Kulturstyreleder for ett år. Valgperioden går fra 1.1.2018 til 31.12.2018.

SiO Mat og Drikke

Styret i SiO Mat og drikke er ansvarlig for å følge opp driften av kafeenes ca 50. serveringssteder, herunder kafeer, kaffebarer, kioskdrift og kantiner. Styret følger opp SiO Mat og Drikkes administrasjon, vedtar strategidokumenter, fastsetter budsjett, og forvalter i samsvar med SiO forretningsvirksomhet og forretningsstrategi. Vervet medfører deltakelse på styremøtene som avholdes ca. -4- ganger i semesteret, samt på formøter med representantene fra Velferdstingets arbeidsutvalg i forkant av hvert styremøte. Vervene er honorert av SiO.

Valgkomitéen skal innstille på følgende:

Ett styremedlem for to år, med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2018 til 31.12.2019.

Kontrollkomité for studentbarnehage 

Kontrollkomiteen (KK) for Studentbarnehagene er en instans for klagesaker som kommer inn til Studentbarnehagene. Det dreier seg i stor grad om å behandle klagesaker der det er tvil om tildelingsreglementet for studentbarnehagene har blitt fulgt. KK møtes to ganger i året (hvis det er saker), men kan kalles inn til flere møter dersom det er behov. På møtet får komitémedlemmene innsyn i alt relevant informasjon, og fatter et vedtak på bakgrunn av tildelingsreglementet. I særskilte tilfeller kan KK utvise skjønn og gi dispensasjon fra reglementet. Vervene er honorert av SiO.

Valgkomitéen skal innstille på følgende:

To styremedlemmer for ett år, med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2018 til 31.12.2018

Klagenemnden for tildeling av bolig

Dette organet har to møter i året. Det velges også et medlem fra Arbeidsutvalget. De skal behandle klager som kommer inn på grunn av avslag på søknad om studentbolig. Klagenemnden består av styremedlemmer som er flertall av studenter, andre medlemmer er administrerende direktør og ansattvalgt representant. Vervene er honorert av SiO.

Valgkomitéen skal innstille på følgende:

Ett styremedlem for to år, med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2018 til 31.12.2019


Valgkomiteen håper du ønsker å stille til valg, og som nevnt ovenfor er det bare å ta kontakt. Godt valg!

 

Del på Twitter Del på Facebook