Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus starter nå arbeidet med å se etter nye mennesker til vervene som skal fylles for neste periode. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget.

Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker å stille til gjenvalg på, bes det om at dere gir beskjed i god tid om dette. Eventuelle kandidater som ønsker gjenvalg går gjennom den samme vurderingsprosessen som alle øvrige kandidater. Vi vil også minne om at det er uforpliktende å komme på intervju med oss og at valgkomiteen jobber under taushetsplikt.

For å stille til valg og bli vurdert av valgkomiteen bes det om at du fyller ut dette skjemaet. Dersom du stiller til et verv som ikke skal vurderes av valgkomiteen (se vervoversikten lenger ned på siden) er ikke dette nødvendig, men anbefales dersom du ønsker å melde ditt kandidatur til Velferdstinget før selve valgmøtet. NB! Kandidatskjemaene vil bli publisert etter at fristen for å stille for å bli vurdert av valgkomiteen har gått ut.

Velferdstingets Valgkomité kan for øvrige henvendelser kontaktes på valgkomiteen@studentvelferd.no eller ved valgkomitéens leder, Trygve Monclair Bøe (UiO) på telefonnr. 907 16 430. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål angående vervene eller det å stille til valg.

De andre som sitter i valgkomitéen er:
Michael Ydse (MF)
Olav Event (WOACT)
Julie Iversen (HiOA)
William Sæbø (HiOA)

Frist for å melde kandidatur: 25. april kl. 23.59

Kandidatskjemaene publiseres 26. april

Innstillingen publiseres den 16. mai.

Valgmøtet finner sted den 22. mai

 

Disse vervene kan du stille til:

I Velferdstinget er det mange ulike verv man kan stille til. Alle styreverv er honorert. De vervene som har en fastsatt arbeidsmengde vil ha dette oppgitt i prosent.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) er ansvarlig for den daglige driften av Velferdstinget og holder til på Villa Eika ved Universitetet i Oslo, Blindern. AU er Velferdstingets (VT) saksbehandler. Dette innebærer at AU arrangerer og forbereder Velferdstingets møter. AU følger opp VTs vedtak i samråd med Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og påvirker SiO gjennom Hovedstyret og representantene i delstyrene. AU pleier kontakten med de lokale tillitsvalgte og studentene på SiOs medlemsinstitusjoner. I tillegg jobber AU opp mot Norsk Studentorganisasjon, Kunnskapsdepartementet og Oslo kommune. AU fungerer som Velferdstingets ansikt utad i pressen og driver kampanjearbeid og arrangerer ulike aksjoner og kampanjer. Tillitsvalgte i arbeidsutvalget honoreres etter lønnstrinn 20. Arbeidsutvalget velges for ett år, med funksjonstid fra 1.7.2018 til 31.6.2019

 

Valgkomitéen skal innstille på følgende verv til arbeidsutvalget:

 

Leder (100 %)

Har det overordnede ansvar for Velferdstingets arbeidsutvalg. Hen har hovedansvaret for kontakten med studentrepresentantene i Hovedstyret og i alle SiOs delstyrer. Leder har interne og eksterne representasjonsoppgaver, og er kontaktperson opp mot ledelsen i SiO. Leder er kontakt- og talsperson overfor eksterne aktører og samarbeidspartnere som media, samskipnad, andre studentdemokratier, politikere og lignende. Sammen med økonomi- og organisasjonskonsulenten, har leder økonomiansvar, og delvis arbeidsgiveransvar for Velferdstingets administrasjon.

 

Nestleder (100 %)

Er leders stedfortreder. Nestleder tar ofte på seg en prosjektlederrolle og har de siste årene hatt ansvar for store enkeltprosjekter, som semesterstartsarrangementer og medieundersøkelsen. Nestleder har hovedansvar for fordeling av tilskudd til studentmediene og -kulturinstitusjonene i Oslo og Akershus over semesteravgiften. Nestleder har også et særskilt ansvar for oppfølging og kontakt med disse tilskuddsmottakerne, og vil gjennom perioden ha et tett samarbeid med Velferdstingets styrerepresentanter i studentmediene. Nestleder har ansvar for oppfølging av Velferdstingets interne komiteer, samt oppfølging med relevante eksterne komiteer, som for eksempel Velferd- og Likestillingspolitisk komité i NSO.

 

Kommunikasjonsansvarlig (100 %)

Har ansvar for informasjonsflyten fra AU til studenter tilknyttet SiO og studentpolitikken i Oslo. Dette innebærer en oppfølging av studentdemokratiene ved de ulike samskipnadsinstitusjonene og informasjonsarbeid rundt VTs mål og virke. Kommunikasjonsansvarlig er ansvarlig for VTs eksterne relasjonsbygging. Hen har et spesielt ansvar for å følge opp og skolere de lokale studentdemokratiene tilknyttet Velferdstinget. I tillegg har kommunikasjonsansvarlig sammen med administrasjonssekretær ansvar for Valgforsamling for de mindre høyskolene før konstituerende VT-møte hver høst. Hjemmesiden www.studentvelferd.no, siden til VT på facebook og evt. andre sosiale medier skal følges opp av kommunikasjonsansvarlig. Kommunikasjonsansvarlig har i tillegg ansvar for VTs profil og utadrettede aktivitet som organisasjon. Hen har ansvar for VTs profileringsmateriell og koordinering, og utarbeiding av kampanjer. Utarbeidelsen og gjennomføringen av VTs utadrettede aktivitet bør gjøres i samarbeid med politikk- og medieansvarlig.

 

Politikk- og medieansvarlig (100 %)

Har ansvar for å innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle politiske saker for Velferdstinget. Hen skal orientere både arbeidsutvalget og Velferdstinget muntlig om dette på hvert møte. Hen har ansvaret for å utarbeide og oppdatere Velferdstingets overordnede politiske strategier og mediestrategier for perioden. Politikk- og medieansvarlig er ansvarlig for å initiere medieutspill i samråd med resten av AU. Hen har hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre lobbymøter i samarbeid med leder. Politikk- og medieansvarlig skal bidra med utarbeidelsen og gjennomføringen av kampanjer i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig.

 

Valgkomitéen skal innstille på følgende verv:

Velferdstingets Kontrollkomité

Kontrollkomiteen (KK) har som oppgave å kontrollere at Velferdstingets vedtekter og andre bestemmelser blir fulgt. Komiteen innstiller overfor Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene ved valg av Velferdstingets representanter og vararepresentanter (de tre som sitter i KK har plassfratredelse i VT, dvs. at de trer ut som ordinære VT-representanter og mister stemmerett i forsamlingen).  I tillegg skal KK kontrollere og gi innstilling på at budsjettene og regnskapene fra de som søker støtte gjennom Velferdstinget eller dets organer er i tråd med Velferdstingets krav og god regnskapsskikk.

Det skal velges tre medlemmer av kontrollkomiteen for ett år. Funksjonstiden er 1.7.2018 til 30.6.2019.

 

Leder av velferdstingets Valgkomité

Valgkomiteen (VK) har som oppgave å innstille på personer til verv som er på valg ved henholdsvis Velferdstingets konstituerende møte og Velferdstingets valgmøte. VKs oppgaver og arbeidsmåte er regulert i Velferdstingets vedtekter. Leder av VK har plassfratredelse i VT, det vil si at hen trer ut som ordinær VT-representant og mister stemmerett i forsamlingen. VK skal i tillegg innstille på alle suppleringsvalg i perioden.

Det skal velges fem medlemmer av valgkomiteen for ett år. Blant de fem medlemmene velges det en leder ved særskilt valg. Valgkomiteen innstiller kun på leder av valgkomiteen. Funksjonstiden er 1.7.2018 til 30.6.2019.

 

Kulturstyret

Kulturstyret (KS) fordeler midler fra semesteravgiften som går til studentforeninger og studentarrangementer. Kulturstyret består av 11 faste representanter hvorav én er leder, samt 6 vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Vervene er honorert. Kulturstyremedlemmer får møtehonorar på 0,2 % av Lånekassens satser for maksimal inntjening sammenlagt med maksimal basisstøtte for studenter med full studieprogresjon for hvert møte de deltar på. Dette utgjør 603 kr for våren 2017.

Det skal velges fem styremedlemmer med en funksjonstid på to år. Funksjonstiden er fra 1.7.2018 til 30.6.2020. Det skal også velges seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge for ett år. Funksjonstiden er fra 1.7.2018 til 30.6.2019.

 

Verv valgkomiteen ikke innstiller på:

 

Universitasstyret

Det skal velges to medlemmer til styret i Universitas, derav en styreleder med personlig vara og styremedlem med personlig vara. Universitas har styremøter 3-4 ganger i semesteret, og styret jobber primært med økonomi og strategi. Det er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Universitas, slik at det er en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god jobb. Det ses på som lærerikt og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille. Ta gjerne kontakt med Elisabeth hvis det er noen spørsmål.

Det skal nomineres en styreleder til styret i Universitas, med personlig varamedlem, for to år. Funksjonstiden er fra 1.7.2018 til 30. 6. 2020.
Det skal også nomineres to styremedlemmer til styret i Universitas, med personlig varamedlem, for ett år. Funksjonstiden er fra 1.7.2018 til 30.6.2019.

 

Styret i Radio Nova

Det skal velges tre medlemmer til styret i Radio Nova, derav en styreleder med personlig vara og to styremedlemmer med personlig vara. Det avholdes styremøter ca hver tredje uke der de tar seg av strategi, økonomi og retningslinjer for Radio Nova. Styret vedtar og reviderer budsjett, har kontroll på regnskap og tar mye av ansvaret for drift og planlegging. Det er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Radio Nova, slik at det er en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god jobb. Det ses på som lærerikt og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille. Ta gjerne kontakt med Elisabeth hvis det er noen spørsmål.

Det skal nomineres en styreleder til styret i Radio Nova, med personlig varamedlem, for to år. Funksjonstiden er fra 1.7.2018 til 30.6. 2020.
Det skal også nomineres to styremedlemmer til styret i Radio Nova, med personlig varamedlem, for ett år. Funksjonstiden er fra 1.7.2018 til 30.6.2019

Del på Twitter Del på Facebook