Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som har stilt til valg innen valgkomiteens frist, 15. november. Det er fortsatt mulig å stille helt frem til selve valget på møtet 10. desember, men du vil da ikke bli vurdert av valgkomiteen. Det har hittil ikke stilt noen kandidater til klagenemnda for tildeling av bolig.

Ønsker du å vite mer om de ulike vervene kan du enten se her, ta kontakt med valgkomitéleder Jeanette Viken eller en  i arbeidsutvalget.

 

SiOs hovedstyre

Vetle Bo Saga
Utdanningsinstitusjon: UiO
Stiller til: SiO Hovedstyre (2 kandidater med personlig vara)
Personlig vara:
Hvorfor stiller du til dette vervet?
Jeg ønsker gjenvalg som styreleder, og er motivert til å fortsette det gode samarbeidet med administrasjonen, institusjonene, VTAU og selvfølgelig VT.
Å sitte i SiOs hovedstyre er lærerikt og spennende, det er også et stort ansvar. Etter én periode i styret, derav ett år som leder, har jeg god kjennskap til SiO. Oppgaven som styreleder er krevende og givende. Rollen innebærer mange ulike oppgaver. Man er både arbeidsgiver, ordstyrer, styrets kontakt med administrasjonen mellom møtene og den som representerer styret offentlig. Jeg er ikke utlært, men mener jeg løser disse oppgavene stadig bedre, og vil gjerne fortsette litt til.
Det foregår mye spennende i SiO. Blant annet bygging av nye studentboliger, utvikling av studentbyene og digitalisering. Disse prosessene vil jeg gjerne følge videre. SiO har også startet arbeidet med ny foretaksstrategi. Denne skal ferdigstilles frem mot sommeren, og vil bli viktig for SiO i mange år. Styreleder sitter i prosjektgruppen for strategien, og dette er et arbeid jeg ønsker å fortsette med, helt til strategien vedtas.

Thorstein Sjursen
Utdanningsinstitusjon: UiO
Stiller til: SiO Hovedstyre (2 kandidater med personlig vara)
Personlig vara:
Hvorfor stiller du til dette vervet?
Jeg har, etter seks år som student og aktivt medlem av en rekke studentforeninger, fått et sterkt engasjement for studentlivet og studentvelferden. Jeg håper nå at jeg kan få viderebringe dette engasjementet inn i SiOs hovedstyre, der jeg tror mine erfaringer vil kunne bidra til å sikre at studentens synspunkter og perspektiver får det gehør.
Jeg har i alle mine år som student vært storforbruker av studentvelferdstilbud, og kan trygt si at min studietid ikke hadde vært like god uten en rekke av de tilbudene som SiO direkte eller indirekte er involvert i. Mitt ønske er at flere, som meg, skal kunne komme til byen med smått av både venner og penger, og allikevel ende opp med fullført utdanning og en meningsfylt hverdag ved siden av studiene.
Jeg har aldri hatt noe studentpolitisk verv, et kanskje noe uvanlig utgangspunkt for å melde sitt kandidatur til hovedstyret. Jeg mener allikevel at studentrepresentasjonen i hovedstyret vil kunne styrkes ved at jeg bringer med meg synspunkter som ikke nødvendigvis er på toppen av den stundentpolitiske agendaen, men som allikevel er viktige for studentvelferden. Jeg har lang og bred førstehånds erfaring med arrangement, drift og administrasjon av en rekke forskjellige studentforeninger, og har sett hvor effektivt medlemskap i en studentforening er som middel mot ensomhet. I mitt nåværende engasjement som direktør for Det Norske Studentersamfund jobber jeg daglig med å tilrettelegge for robust og god drift hos over 16 mindre foreninger, et arbeid jeg mener har gitt meg verdifull innsikt i studentrettede tilbud som jeg også mener kan være nyttige erfaringer å spille på i SiO-styret.

Jeg har lenge vært klar over at studentrepresentantene utgjør et flertall i styret, men er samtidig i økende grad blitt bekymret for at styrets arbeidsmåte får dem til å fremstå som mer frakoblet den gjengse student enn de egentlig er. Manglende vilje til åpenhet om en bedrift som mottar statsstøtte og delvis drives som monopol fremstår som uforståelig. Kritikk besvares i generelle ordelag, og det forventes at alle forstår hva som menes når man forsvarer seg ved å appellere til hva som er forretningsmessig riktig. Det ryktes at det råder en konsensuskultur i styret, og at denne støttes av studentrepresentantene.
SiOs hovedstyre trenger studentrepresentanter som ikke bare er gode til å lytte til selskapets realitetsbetraktninger, men som også kan komme med kritiske bemerkninger, og ikke minst, evner å stille krav til SiOs ledelse selv om man i sammenhengen er en ung og uerfaren student.
Studentrepresentantene må også ha mot til å stå for konsekvensene — og da spesielt også de negative konsekvensene — av de valgene styret tar. Styret, der studentrepresentantene jo har flertall, fremstår alt for ofte som unnfallende for ledelsens synspunkter, selv når disse er velfunderte og faktisk er til det beste for studentvelferden. Når styret på denne måten, både i møte med studentmedier og i velferdstinget, forsøker å vri fokus vekk fra problematiske sider ved deres vedtak i stedet for å utvise åpenhet om grunnlaget for sine beslutninger, eroderes oppfatningen av studentenes reelle makt over samskipnaden.
Dersom jeg velges til styret i SiO vil jeg gjøre det til en prioritert oppgave å bedre oppfatningen av hvilken påvirkningskraft studentene har i samskipnaden. Det er ikke det at jeg mener at makten ikke er reell i dagens SiO; likefullt mener jeg at studentrepresentasjonen mister sin legitimitet når en for stor andel av studentene, eller for den saks skyld representantene i Velferdstinget, tror at deres synspunkter ikke betyr noe.
I tillegg til dette tror jeg at min lange erfaring fra driften av DNS både som arrangør og administrativ leder av et studentrettet tilbud gir meg de rette forutsetningene til ikke å komme med bare for kritikk for kritikkens skyld, men fordi kritikken er veloverveid, konstruktiv og samtidig forretningsmessig riktig for samskipnaden.

Ingvild Leren Stensrud
Utdanningsinstitusjon: UiO
Stiller til: SiO Hovedstyre (2 kandidater med personlig vara)
Personlig vara: Kristine Berg Heggelund
Hvorfor stiller du til dette vervet?
Den første gangen jeg var på et møte i Velferdstinget ante jeg ikke hva VT var. Men jeg ble raskt engasjert når jeg skjønte at her bestemmer vi over boligen jeg bor i, legen jeg går til og psykologen jeg ikke går til fordi det den gangen var så lang ventetid.
Velferdspolitikk er kjernen i studentpolitikken fordi den er universell for oss alle og gjør oss rustet til å mestre studenthverdagen på best mulig måte. Jeg stiller til hovedstyret fordi jeg ønsker å bruke min erfaring fra studentpolitikken og organisasjonslivet til å styrke studentvelferden.
SiO og VT vil i fremtiden måtte tenke nytt om studentvelferd. Hvordan ønsker studentene å bo om 10 år? Gir vi studentene den helsehjelpen de trenger? Hva skal til for å ta vare på det store mangfoldet av foreninger og ulike interesser? Hvordan blir samarbeidet mellom Oslo og SiO? Dette er alle spørsmål jeg er engasjert i å vil arbeide med videre.

Jeg har en bred bakgrunn fra ulike studentforeninger, ungdomspolitikken og fulltidsverv. Derfor har jeg erfaringen, kunnskapen og engasjementet til å gjøre en god jobb i SiOs hovedstyre på vegnet av VT og alle studenten i Oslo og Akershus.

Martine Gjerde
Utdanningsinstitusjon: UiO
Stiller til: SiO Hovedstyre (2 kandidater med personlig vara)
Personlig vara: Meera Manjit Kaur
Hvorfor stiller du til dette vervet?
Jeg er utdannet sosionom og har en gjennomgående interesse i at jeg ønsker at andre skal ha det bra. I lang tid har jeg vært aktiv i frivillige organisasjoner og begynte det stadig økende studentengasjementet mitt samtidig som jeg begynte utdanningen min på OsloMet. Her startet jeg med å være leder for en fadderforening og derfra har jeg sittet to år i Læringsmiljøutvalget (LMU), vært nestleder på Samfunnet Bislet, sittet i Velferdstinget (VT) og nå som nestleder i velferd- og likestillingspolitisk komité i NSO.
Engasjementet mitt for velferd gjør at jeg ønsker å stille til hovedstyret til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) fordi jeg fortsatt vil gjøre en innsats og forskjell for studentene i Oslo og Akershus. Karrieren min som student er lang og jeg kjenner godt til hvordan det er å være student fra flere institusjoner, også UiO og NMBU. Jeg har lært at studiet ikke er det eneste som er viktig, det er også viktig å ha en god hverdag med et godt sted å bo, et sosialt liv og andre, nødvendige og rimelige tjenester. For meg er forebyggende og helsefremmende faktorer i samfunnet viktig. Dermed har studentkultur vært viktig for meg. Jeg mener at viktigheten rundt studentkultur stadig blir underkommunisert. Mine erfaringer og perspektiver rundt studentkultur og frivillighet tenker jeg dermed vil komme godt til nytte i hovedstyret. Ved å ha sittet to år i VT kjenner jeg godt til SiO og organiseringen rundt. Denne erfaringen sammen med styreerfaringen jeg har fra LMU tenker jeg er et viktig grunnlag for å gjøre en god og tilfredsstillende jobb i hovedstyret. I LMU har jeg fått erfart hvordan det er å ha 50/50 representasjon for studentene. Det er lærerikt og jeg tror nytten er gjensidig fra begge sider. I vervene mine har jeg aktivt og strategisk brukt resultatene fra studentene helse- og trivselsundersøkelse (SHoT). Dette for å påvirke ledelsen, og for å tilrettelegge for bedre og tilgjengelige tilbud til studentene.
Jeg vil være en pådriver for at SiO skal fortsette å levere det studentene ønsker. Gjennom saker og diskusjoner i VT har jeg fått muligheten til å få et innblikk i hva som er viktig for studentene. Jeg vil med mine erfaringer fra VT, organisasjonslivet og studiet og arbeidslivet innenfor velferd, være med å videreutvikle SiO til å kunne tilby enda bedre tjenester på alle plan. Dette ønsker jeg å gjøre gjennom et tett samarbeid med VTs arbeidsutvalg og VTs representanter.
Jeg er uredd og har lav terskel for å spørre om det er noe jeg lurer på eller om det er noe jeg er uenig i. Gjennom jobben min i NAV er jeg stadig borte i utfordrende og betente situasjoner. Der har jeg også opparbeidet meg en stor tålmodighet og lært nytten av å innhente nødvendig informasjon før jeg tar beslutninger. Dette mener jeg er viktige egenskaper å ta med seg inn i hovedstyret, hvor beslutninger som inneholder store økonomiske summer ikke må tas for snart om konsekvensene til beslutningene er ukjente.

Motivasjonen min for å stille til hovedstyret er at flere studenter skal få det enda bedre. Jeg mener jeg har mye å bidra med inn i Hovedstyret til SiO de kommende årene. Med mine erfaringer, perspektiver og kunnskap håper jeg på å få Velferdstingets tillit de neste to årene.

Johan Christian Torsvik Bruun
Utdanningsinstitusjon: Norges Musikkhøyskole
Stiller til: SiO Hovedstyre (2 kandidater med personlig vara)
Personlig vara: –
Hvorfor stiller du til dette vervet?
Etter at jeg ble med i VT har jeg opplevd hvor godt og meningsfullt det kjennes å jobbe for hele Oslo og Akershus sin studentmasse, og vite at jeg er med på å legge til rette for at studenter får utfolde seg. Ved studiene mine i utøvende klassisk piano er det et konstant press på å utvikle egne piano- og dirigeringsferdigheter. Disse prøves hver uke, og det er lett å få på seg skylapper. Tidligere i studiet følte jeg at det ikke ble noe rom for samfunnsengasjementet mitt, og det føltes feil. Et verv i SiOs hovedstyre blir for meg et steg videre, hvor jeg får brukt engasjementet mitt for at studenter skal ha et sted å bo, få de vennene de vil beholde livet ut, få realisert sine karrierevisjoner og få et godt helsetilbud, spesielt med tanke på psykisk helse.
Jeg er kjent med arbeidsformatet, både fra ulike verv, men også gjennom blant annet
kammermusikkutøving; sistnevnte er når en liten gruppe klassiske musikere spiller sammen. Jeg som pianist tenker ofte musikk på en annen måte enn en fiolinist eller en klarinettist gjør. Når man da sitter sammen og skal komme fram til felles løsninger på tekniske og tolkningsmessige utfordringer, blir man nødt til å samarbeide godt. Dessuten er man alltid nødt til å være på, samtidig som man må justere seg etter de andre. Dette lærte jeg masse om i fjor, da jeg var aktiv i en klavertrio, og har kjent overføringsverdien inn i andre verv hvor det sitter folk med ulike kompetanseområder og med ulike forutinntatte meninger.
Selve arbeidsprosessen minner mye om den til en dirigent: Først blir man kjent med og analyserer et omfattende dokument – i dirigentens tilfelle orkesterpartituret (notene). Så fortolker man og bestemmer seg dermed for hvilket lys det er mest fruktbart å se dokumentet i og hva som er viktigst å trekke fram. Deretter jobber man med dirigeringsteknikk: hvordan øve seg på å kommunisere så presist som mulig, slik at budskapet ditt når orkesteret. Til slutt, når man møter orkesteret, vil man analysere gruppedynamikken og gjøre sitt beste for å innta den plassen som er mest hensiktsmessig for produktet. Gjennom konsertvirksomhet har jeg erfaring med å holde meg fokusert og fleksibel, sånn at jeg klarer å prestere selv om jeg blir nervøs eller noe uventet hender.
Jeg er opptatt av å stadig utvikle meg som menneske. Dette innebærer å vurdere hva jeg ønsker å blir bedre på eller tenke annerledes om, og hvilke insentiver jeg kan gi meg for å bli bedre. Dette har blant annet gjort at jeg har gått fra å være en kronisk forsentkommer til å stort sett møte før tida. En potensiell svakhet jeg har oppdaget er tendensen til å være medgjørlig og konfliktsky. Dette ser jeg på som en utfordring inn i et styreverv, siden jeg har erfart hvor viktig det er for all type kommunikasjon å tørre å ytre seg. Når det er sagt, har jeg jobbet aktivt med å utfordre meg på dette, både i verv og i privatlivet. Jeg har opplevd spesielt stor fremgang etter at jeg begynte med mindfulnessmeditasjon, noe jeg har gjort stort sett daglig i snart halvannet år. Jeg vil spesielt trekke fram aktiviteten min i VTs ekstraordinære møte tidligere i høst, som et resultat av dette arbeidet.
Foruten erfaring med gruppe-/prosjektarbeid innen musikk og andre kreative disipliner, sitter jeg nå i Studieutvalget ved Norges Musikkhøyskole, et av institusjonens tyngste utvalg med en mengde sakspapirer på et sted mellom 60 og 170 sider hver måned. Tidligere har jeg sittet ett år i VT, ett år i Studentutvalget (Musikkhøyskolens studentparlament), ett år i Programutvalg for Utøvende Klassisk Kandidatstudium, og satt som nestleder i elevrådsstyret på videregående. Når det gjelder økonomi og juss, har jeg ikke annen erfaring enn den jeg fikk via SiO Foreningers regnskapskurs for små foreninger tidligere i høst, og det jeg erfarte da jeg oppsøkte gratis rettshjelp for å stille en utleier et motkrav. Utover det ser jeg på erfaringen min fra å studere ved en av de mindre høyskolene som nyttig, da jeg kan bringe andre perspektiver inn i styre enn den fra den mest synlige studentmassen.
SiO har en særegen rolle som ideell aktør for og leverandør av studentvelferd. Siden nærmest alle studenter er nødt til å betale semesteravgift til SiO, mener jeg SiO forplikter seg til hele tiden å ta løpende vurderinger på om deres tilbud er det beste for studentene. Det ideelle SiO mener jeg derfor er det som stadig evaluerer om de modellene som tas i bruk er de mest hensiktsmessige, som vurderer hvor de skal være ideelle og hvor de skal være kommersielle (som med URBO), og som vurderer hvorvidt SiO er den best egnede leverandøren av en hver tjeneste. Ved sistnevnte må alltid studentpåvirkningen som SiO muliggjør veie tungt.
Jeg ønsker å ta på meg dette vervet fordi jeg tror på hvilke undre god studentvelferd kan gjøre, ikke bare for enkeltpersoner, men for framtida; jeg tror dette vil utfordre meg på en positiv måte og jeg tror jeg vil gjøre en god jobb.

Kulturstyreleder

Idun Kløvstad
Utdanningsinstitusjon: UiO
Stiller til: Kulturstyreleder (1 kandidat)
Personlig vara: –
Hvorfor stiller du til dette vervet?
Jeg har nå sittet i vervet i et år og ønsker å stille til gjenvalg. Grunnen er at det er et verv jeg trives veldig godt med. Det har vært mye å sette seg inn i og flere arbeidsoppgaver jeg ikke hadde forutsett.
Jeg har lært mye og føler at jeg akkurat har skaffet meg det grunnlaget jeg trenger for å kunne gjøre gode vurderinger i vervet. Derfor har jeg veldig lyst til å ta med det grunnlaget videre og gjøre en enda bedre jobb det neste året.

Urban Boligutleie (URBO)

Henrik Lilleengen
Utdanningsinstitusjon: UiO
Stiller til: URBO (1 kandidat med personlig vara)
Personlig vara: –
Hvorfor stiller du til dette vervet?
Jeg studerer for tiden master i Informatikk ved Universitet i Oslo og sitter bl.a. som vararepresentant i SP ved UiO og vararepresentant i instituttstyret ved Institutt for informatikk. Grunnen til at jeg ønsker å stille er at jeg for tiden bor i et hus leid ut av URBO, og ønsker å jobbe for å bedre forholdene for studenter som leier av dem.

Kontrollkomité for studentbarnehagene

Dorthea Enger
Utdanningsinstitusjon: UiO
Stiller til: Kontrollkomité for studentbarnehage (2 kandidater med personlig vara)
Personlig vara: Timm Seitz
Hvorfor stiller du til dette vervet?
Jeg gjør det fordi barnehage er et viktig tilbud for studenter med barn. Da er det viktig at det føres kontroll.

Christen Andreas Orvin Wroldsen
Utdanningsinstitusjon: UiO
Stiller til: Kontrollkomité for studentbarnehage (2 kandidater med personlig vara)
Personlig vara: Susann Andora Biseth-Michelsen
Hvorfor stiller du til dette vervet?
Jeg mener SiO- barnehagene er et svært viktig tilbud for studentene. Jeg har selv en niese i en SiO-barnehage og har vært på besøk flere ganger. Jeg har lang organisasjonserfaring samt erfaring med vedtektsarbeid, og tror jeg kan gjøre en god jobb.

Klagenemnda for tildeling av bolig

Ingen kandidater

Del på Twitter Del på Facebook