Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

 

Velferdstinget i Oslo og Akershus arbeider med et potensielt studenthus i sentrum. Velferdstinget vedtok på sitt høstseminar at det skal konkretiseres hva et slikt hus burde inneholde. Det legges til grunn at det skal være en deltakende prosess, og vi vil derfor invitere alle studenter, studentforeninger og studentdemokratier til å komme med innspill. Ut ifra alle forslagene kommer vi i Velferdstingets arbeidsutvalg til å skrive en sammenfatning der vi belyser både muligheter og utfordringer. Sammenfatningen vil bli tatt opp på Velferdstingets møte i november.

Vi lurer på hva dere ønsker at et eventuelt nytt studenthus skal inneholde. Er det noe som mangler, eller noe det behøves mer av i student-Oslo? Dere kan svare på vegne av en studentforening, et studentdemokrati/institusjon, eller på vegne av deg selv som student. Pek gjerne på både muligheter og utfordringer, da dette også er en del av saken som skal legges frem for Velferdstinget, men det viktigste for oss er å få inn alle innspill til hva et studenthus kan være! Vi er opptatt av hvilke muligheter som finnes og hvilke behov som eventuelt bør dekkes. Hva kan gjøre trivselen og samholdet til studenter i Oslo bedre enn hva det er i dag? Mulighetene er mange og vi ønsker alle innspill vi kan få!

Dersom du svarer på vegne av en underforening, tilknyttet en eller flere andre foreninger, ønsker vi at dere samler svarene og sender inn sammen.

For å sende inn innspill fyller du ut skjemaet under.
Frist for å sende inn innspill er 28. oktober.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXo9eTJJ7q1ijygo7QNxHD4bRgMJzBKKIUKHgz1r5dIwIe8g/viewform?fbclid=IwAR3gLCbkuoKbx3A6pJaqggERD2bv-J7lB2OBpNblLkaZDCtkw0ccXD64a3U

 

//English//

The Welfare Council in Oslo and Akershus are working on a potential student house in the city center. At its previous meeting, the Welfare Council decided that it should be specified what such a house should contain. We want it to be a participatory process, and we therefore invite all students, student associations and student democracies to provide input.  Based on all the proposals, we in the the Welfare Councils executive committee will write a summary in which we highlight both opportunities and challenges. The summary will be discussed at the Welfare Councils meeting in November.

We wonder what you want a new student house to contain. Is there something missing, or something more needed in student-Oslo? You can respond on behalf of a student association, a student democracy / institution or on behalf of yourself as a student.Feel free to point out both opportunities and challenges, as this is also part of the case that will be presented to the Welfare Council, but the most important thing for us is to get all the input on what a student house can be! We want to know what opportunities that exists and what needs that may be met. What can make the well-being and unity of students in Oslo better than it is today? The possibilities are many and we want all the input we can get!

We encourage you to go through the main association if you are a sub-association and part of a bigger association.

The deadline for submitting input is October 28th.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdILKxSqy8jst8K1ioQ3I_IPgIbMM4jfYorQX0fGpoceRVPIA/viewform?usp=sf_linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXo9eTJJ7q1ijygo7QNxHD4bRgMJzBKKIUKHgz1r5dIwIe8g/viewform?fbclid=IwAR3gLCbkuoKbx3A6pJaqggERD2bv-J7lB2OBpNblLkaZDCtkw0ccXD64a3U

Del på Twitter Del på Facebook