Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Nedenfor vil dere finne en presentasjon av kandidatene som har stilt til valg før valgkomiteensfrist, 17. november. Vi minner om at det fortsatt mulig å stille helt frem til selve valget på møtet 9. desember, men du vil da ikke bli vurdert av valgkomiteen. Det har hittil ikke stilt noen kandidater til klagenemnda for tildeling av bolig.

Ønsker du å vite mer om de ulike vervene kan du endten se her, kontakte valgkomiténsleder Marius Hillestad eller en i arbeidsutvalget.

 

Kandidater til SiOs hovedstyre 

Elisabeth Holien

Engasjement og nysgjerrighet er drivkraften min, og resulterte tidlig i en forkjærlighet for bøker og altfor mange fritidsaktiviteter. Nå handler det om studier og politisk engasjement. Jeg er 23 år gammel og studerer for tiden master i ledelse og organisasjonspsykologi og tar på siden studiepoeng ved UiO på offentlig administrasjon og ledelse, med fordypning i samfunnsøkonomi.

Da jeg ble politisk engasjert i hjemfylket mitt Telemark var det først og fremst for et engasjement for lik rett til utdanning – fordi det gir frihet, kunnskap og makt over eget liv.
Da UiO åpnet sine dører for 18 studenter i 1813 var ideen om studentvelferd en fjern drøm. Et forsøk på å etablere innkvartering av studenter strandet etter kort tid. Norge lå langt bak andre europeiske og nordiske byer, og det gikk over hundre år før det kom offentlige initiativ for å bedre studentenes kår. I dag har vi kommet betydelig lengre, på grunn av studenters engasjement i Velferdstinget, SiO og andre fora.

Jeg snublet litt inn døren til studentpolitikken, men det tok ikke lang tid før det gikk mer og mer tid til studentpolitikk og mindre og mindre tid på andre ting. Det var nettopp erkjennelsen av hvor viktig alt rundt forelesningene var for trivsel og mestring, som gjorde at jeg stilte som politisk rådgiver i Velferdstinget i 2015, representant i 2016 og leder av arbeidsutvalget i 2017.

Særlig har det for meg handlet om helse og bolig.
Studentene har gjennom Velferdstinget prioritert penger til samskipnadens helsetilbud i mange år – nettopp fordi vi ser viktigheten av at også studenter har et helhetlig, tilrettelagt tilbud som kjenner studenters livssituasjon. Dette har gitt gode resultater, både i tilgjengelighet og større studentrelevans. Det er en prioritering vi bør være stolte av, og en prioritering jeg håper fortsetter. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse vitner fortsatt om viktigheten. En av de viktigste forutsetningene for å gjøre studiehverdagen trygg, er å ha et tak over hodet. SiO er, og bør være en motvekt til et boligmarked som ikke er tilpasset studenters økonomiske situasjon. Studentboliger er både et viktig utdanningspolitisk tiltak og boligpolitisk virkemiddel.

Mitt studentpolitiske engasjement stammer fra en genuin interesse for å gjøre det bedre for studenter. Oslo har svært gode forutsetninger for å bli den beste studentbyen i Norge, men har enda en vei å gå. For å skape et godt og inkluderende studentliv er vi nødt til å fokusere enda mer på boliger, aktiviteter og studentliv rundt campusene.

Det er viktig med visjoner for fremtiden som at Oslo skal bli en enda mer attraktiv studieby, men det handler også hvilke behov og utfordringer studenter opplever. Å omsette dette til handling og villet politikk er Velferdstinget og SiOs oppgave. For meg handler det om hvordan kan vi skape gode velferdstilbud – med flere rimelige boliger, kort vei til studentforeningene og den lokale restauranten med studentvennlige priser.Min motivasjon er studentbyen Oslo, bærekraftig og ansvarlig utvikling av SiO, ruste studenter, og tilrettelegge for trivsel og mestring.

Å arbeide for studenters velferd sammen med resten av hovedstyret, lytte til Velferdstingets politiske diskusjoner og være med på å utvikle en av de viktigste premissleverandørene for studielivet i Oslo, ville vært spennende, utfordrende og lærerikt. Jeg ønsker å stille meg til disposisjon for hovedstyret fordi jeg har et stort engasjement for studentbyen Oslo og håper å bidra til positiv utvikling for både nåværende og fremtidas studenter. Det er uten tvil en formidabel oppgave og jeg tror jeg har relevante synspunkter og erfaring for å gjøre en god jobb på vegne av studentene i Oslo – om Velferdstinget velger å gi meg sin tillit.

 

Jonas Virtanen

SiO er en institusjon mange studenter er helt avhengige av for å komme seg gjennom studietiden. På denne måten er også SiO en bærebjelke i studietiden. Vi må aldri gi slipp på samfunnsoppdraget samskipnaden er tuftet på: best mulig velferd til flest mulig studenter til en pris den vanlige studenten har råd til. Det skal være engasjement og tøffe krav om å være en premissleverandør for samfunnet.

Tempoet må være høyt og feilmarginene små for at vi nå skal ta studentvelferden enda noen skritt i riktig retning. Det er ikke mulig for enkeltpersoner å få til dette alene, men jeg er overbevist om at det apparatet rundt Velferdstinget og SiO i dag har forutsetning for å få det til – i fellesskap.

Dette er et stort ansvar. Jeg vil være øverste ansvarlig for utviklingen av SiO. Vi må gå inn i fremtiden med en klar målsetning om å levere de beste tjeneste for studentene til enhver tid og sørge for at vi er relevante i dag og i morgen. Jeg har genuin tro på prosjektet om å bygge opp universelle velferdsordninger i felleskap. Det vil til tider kreve tøffe prioriteringer. Vi velges for å ta gode – og ofte tøffe – beslutninger på studentenes vegne. Vi må sørge for at prioriteringene vi som styre gjør ikke bare er økonomisk, men også etisk forsvarlige. Målsetningen må alltid være å nå flest mulig studenter med det det beste tilbudet vi klarer å gi.

Som leder av styret vil jeg fokusere på å sikre sterk studentmedvirkning, sammen med de andre studentene i styret. Som arbeidsgiver for direktøren er det viktig å være profesjonell, konstruktiv og tydelig. Det skal alltid være kort avstand mellom studenter, ansatte og ledelse i SiO. Dette beriker SiO, og gjør at vi er en stiftelse som er god på bærekraft, innovasjon og likestilling. Denne korte avstanden og samarbeidet spiller oss gode.

Jeg vil spesielt trekke frem SiOs arbeid på Kringsjå, der studentene har fått stor innvirkning på utformingen av det vi i dag ser er blant Norges desidert beste tjenestetilbud for studenter. Uten studentmedvirkningen hadde ikke Union og tilbudene på Kringsjå eksistert i dag. Dette kommer som et resultat av godt samarbeid på tvers av studenter, ansatte og administrasjon.

Jeg har et stort hjerte for SiO. Min evne til å danne gode relasjoner på tvers av tilhørighet og bakgrunn vil være til stor nytte i arbeidet som styreleder. Det vil være viktig å være en lydhør og raus leder som bygger opp om et tillitspreget kollegialt miljø. Det skal være takhøyde for å være uenig og åpenhet rundt sakene vi jobber med, for å sikre SiOs legitimitet som Norges fortsatt viktigste og beste tilbyder av studentvelferd.

 

Peter Linge Hessen

Jeg stiller til SiOs hovedstyre, primært til en av posisjonene for 2 år. Av relevant tidligere erfaring har jeg et år i arbeidsutvalget til UiO, en periode i Ålesund Bystyre og Plan og byggesakskomiteen, er for øyeblikket masterstudent i statsvitenskap og sitter i styret til Det Norske Studentersamfund.

Jeg trives godt med å arbeide med strategidokumenter, er godt kjent med arbeid som involverer prioriteringer i et stramt budsjett og vet hvordan det føles å bli kritisert etter å ha gjort upopulære, men helt nødvendige vedtak i vanskelige saker. Jeg har engasjement for alle aspektene som SiO driver med, men med et spesielt fokus på student-frivilligheten og studentkulturen.

Jeg vet at noen mener det vil være en dobbeltrolle å inneha styreverv i Det Norske Studentersamfund og stille til SiOs hovedstyre. Særlig med tanke på arbeidet med Sankt Olavs Gate 32. Jeg mener derimot at det burde være et av de sterkeste argumentene som taler til min fordel. SiO og DNS er to av de viktigste organisasjonene for studentene i Oslo, og kommunikasjonen mellom dem har simpelt hen vert for dårlig de siste årene. Det er noe begge organisasjoner bør ta sin del av skylden for.

Til tross for de få kritiske ordene er jeg også veldig bevist på den enorme positive rollen SiO har i livet til studentene i Oslo og Akershus. Jeg har fulgt med fra sidelinjen i en god del år, og jeg har blitt imponert over en del av de nye prosjektene som har blitt lansert de siste årene og de flinke folkene jeg allerede har fått mulighet til å jobbe med. Jeg håper Velferdstinget velger å gi meg tillit til å bidra til at SiO blir enda litt bedre enn det allerede er.

 

Stine Johannessen

Mitt navn er Stine Johannessen, jeg er en 23 år gammel blid og omgjengelig jente fra regnbyen, Bergen. I august startet jeg førsteåret mitt på en bachelor i HR og organisasjonspsykologi ved Høyskolen Kristiania her i Oslo. Tidligere har jeg tatt en bachelor i Europastudier ved NTNU, og med det er jeg nå inne i mitt femte år som student.

Gjennom studietiden min har jeg vært så heldig med å få være med på mye forskjellig i form av ulike verv. Blant annet har jeg vært teamleder for Samfunnsviterne ved NTNU, sittet i styret for Eureka Linjeforening, vært representant i Studenttinget ved NTNU og i Velferdstinget, hvor jeg også i perioden 18/19 var valgt inn som organisatorisk nestleder på fulltid.

Jeg vil spesielt trekke frem tiden min som nestleder i Velferdstinget, da det var her jeg fikk en inngående forståelse for hva en samskipnad er, hvorfor man har dem og hva de gjør for studentene. Her fikk jeg også muligheten til å jobbe med andre studenter, så vel som Sit (Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim), for å høre om de utfordringer som studenter møter på og å forsøke å gjøre disse litt enklere å håndtere. Dette arbeidet ga både mersmak og inspirasjon til å jobbe videre for å gjøre studenthverdagen enklere for alle. Å lytte til behov og jobbe målrettet sammen for å innfri disse er etter min mening noe av det mest givende arbeidet som finnes.

Min hjertesak er utvilsomt studenten og alt hva dette medfører. Studenter lever i en midlertidig, men også svært sårbar situasjon. De aller fleste lever under fattigdomsgrensen og skal ved siden av lesing og forelesninger ha et sosialt liv, så vel som å ivareta helsen. Det stilles høye krav som ikke alle alltid føler at de kan leve opp til. Derfor er det viktig å ha en samskipnad som kan bidra til å lette trykket litt. Noen ting som jeg ser på som svært viktig i tiden fremover er å øke synligheten til SiO mot de mindre utdanningsinstitusjonene og opprettholde god kommunikasjon ut mot hele studentmassen. Dette er for å gjøre SiO til en aktuell aktør og et reelt alternativ for studentene som enda ikke helt vet hva SiO har å tilby.

SiO gjør allerede mye godt arbeid for studenter, med diverse helsetjenester, støtte til studentfrivillighet og mye mye mer. Det er dog enda potensiale til utvikling og dette har jeg lyst til å være med på.

Godt valg!

 

Kandidater til leder av Kulturstyret

Henrik Hung Haram

Jeg har nå vært leder for Kulturstyret siden sommeren og vært med som medlem og vara siden sommeren 2017. Jeg ønsker nå å fortsette som Kulturstyreleder fordi det er noe jeg trives godt med og det er noe som er ekstremt givende. Jeg synes også at arbeidet Kulturstyret gjør er veldig viktig for Oslo og Akershus’ studenter og er noe som jeg ønsker å fortsette å bidra til.

Jeg har gjennom dette snaut halve året lært mye og ønsker å bruke dette til å gjøre en enda bedre jobb for studentene det neste året.

 

Kandidater til styremedlem til SiO Mat og Drikke (2 år) 

Axel Klanderud 

Hei!

Jeg heter Axel er 25 år og studerer statsvitenskap ved UiO. Jeg tilhører Grønn Liste ved Studentparlamentet ved UiO.

Jeg er som de fleste andre glad i god mat som samtidig er næringsrik og sunn. At mennesker får i seg god og sunn mat, samt opparbeider seg gode matvaner gjennom livet er en av flere byggeklosser for en god tilværelse.

Jeg stiller til SiO mat og drikke fordi studenttilværelsen er intet unntak fra denne regelen. At studenter får i seg god og riktig næring til rimelige priser er viktig i en hektisk studenthverdag, og med dette er det spesielt viktig med engasjerte studenter i roller hvor dette kan påvirkes. At kantinene fungerer på måter som er bra for oss studenter gjennom alle årene vi er tilknyttet SiO er utrolig viktig.

Jeg vil jobbe for at SiO mat og drikke tar sitt ansvar på disse områdene seriøst, og vil være en stemme for alle studenter. Jeg er spesielt motivert til dette vervet fordi SiO mat og drikke har stor innkjøpskraft og kan med dette bli en trendsetter i samfunnet generelt i tillegg til å være et fantastisk tilbud for studenter. At SiO mat og drikke tar sitt bærekraftsansvar er også noe jeg vil sette høyt på agendaen.

 

Kandidater til styremedlem til kontrollkomité for studentbarnehage (1 år)

Dorthea Enger

Jeg har hatt dette vervet i ett år nå og ønsker å fortsette. Jeg syns barnehage er et godt studentvelferdstilbud og syns at det er viktig at man gjør en god jobb for å sikre god drift videre. Jeg ser også fram til å jobbe med resten av kontrollkomitéen.

Del på Twitter Del på Facebook