Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal nå starte opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget.

Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker gjenvalg til, bes det om at dere gir beskjed i god tid om dette. Vi vil også minne om at det er uforpliktende å komme på intervju med oss og at valgkomiteen jobber under taushetsplikt.

Velferdstingets Valgkomité kan kontaktes dersom du har spørsmål på valgkomiteen@studentvelferd.no eller ved valgkomitéens leder, Marius F. L. Hillestad på mariusflhillestad@gmail.com.

Valgkomiteen består av:

Marius Frans Linus Hillestad (leder)
William Giffen Sæbø
Øystein Martin Dulsrud Klungnes
Sindre Høllesli
Hanne Haaseth

Det bes om at alle kandidaturkunngjøringer gjøres digitalt ved å følge denne linken

Frist for å stille og bli vurdert av Valgkomiteen er 29. april.

Kandidater som skal vurderes av Valgkomiteen må forbrede seg på at intervjuene kan måtte bli holdt på videomøte. 

Valgmøtet finner sted på MF Vitenskapelige Høyskole den 27. mai 2020, eller digitalt dersom det ikke er mulig med fysisk møte.

NB! Kandidatskjemaene vil bli publiset og alt som fulles ut er offentlig, med mindre annet er spesifisert. Om du ønsker å inkludere et bilde må dette ettersendes til adm@studentvelferd.no.

 

Disse vervene kan du stille til:

ARBEIDSUTVALGET

Arbeidsutvalget (AU) er ansvarlig for den daglige driften av Velferdstinget og holder til på Villa Eika ved Universitetet i Oslo, Blindern. AU er Velferdstingets (VT) saksbehandler. Dette innebærer at AU arrangerer og forbereder Velferdstingets møter. AU følger opp VTs vedtak i samråd med Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og påvirker SiO gjennom Hovedstyret og representantene i delstyrene. AU pleier kontakten med de lokale tillitsvalgte og studentene på SiOs medlemsinstitusjoner. I tillegg jobber AU med Norsk studentorganisasjon og Organisasjonen for norske fagskoler opp mot nasjonale og lokale myndigheter, samt tjenestetilbydere som for eksempel Ruter. AU fungerer som Velferdstingets ansikt utad i pressen og driver kampanjearbeid og arrangerer ulike aksjoner og kampanjer. Tillitsvalgte i arbeidsutvalget ansettes i Velferdstinget og lønnes etter lønnstrinn 25. Arbeidsutvalget velges for ett år, med funksjonstid fra 1.7.2020 til 31.6.2021.

Valgkomitéen skal innstille på følgende verv til arbeidsutvalget:

Leder (100 %) har det overordnede ansvar for Velferdstingets arbeidsutvalg. Hen har hovedansvaret for kontakten med studentrepresentantene i Hovedstyret og i alle SiOs delstyrer. Leder har interne og eksterne representasjonsoppgaver, og er kontaktperson opp mot ledelsen i SiO. Leder er kontakt- og talsperson overfor eksterne aktører og samarbeidspartnere som media, samskipnad, andre studentdemokratier, politikere og lignende. Sammen med økonomi- og organisasjonskonsulenten, har leder økonomiansvar, og delvis arbeidsgiveransvar for Velferdstingets administrasjon.

Nestleder (100 %) er leders stedfortreder. Nestleder tar ofte på seg en prosjektlederrolle og har de siste årene hatt ansvar for store enkeltprosjekter. Nestleder har hovedansvar for fordeling av tilskudd til studentmediene og -kulturinstitusjonene i Oslo og Akershus over semesteravgiften. Nestleder har også et særskilt ansvar for oppfølging og kontakt med disse tilskuddsmottakerne. Nestleder har ansvar for oppfølging av Velferdstingets interne komiteer, samt oppfølging med relevante eksterne komiteer, som for eksempel Velferd- og Likestillingspolitisk komité i NSO.

Samarbeidsansvarlig (100 %) har ansvar for informasjonsflyten fra AU til studenter tilknyttet SiO og studentpolitikken i Oslo. Dette innebærer en oppfølging av studentdemokratiene ved de ulike samskipnadsinstitusjonene og informasjonsarbeid rundt VTs mål og virke. Samarbeidsansvarlig er ansvarlig for VTs eksterne relasjonsbygging. Hen har et spesielt ansvar for å følge opp og skolere de lokale studentdemokratiene tilknyttet Velferdstinget. I tillegg har samarbeidsansvarlig sammen med administrasjonssekretær ansvar for å innkalle til og holde Valgforsamling for de mindre høyskolene i forkant av konstituerende VT-møte hver høst. Hjemmesiden www.studentvelferd.no, siden til VT på facebook og evt. andre sosiale medier skal følges opp av samarbeidsansvarlig. Samarbeidsansvarlig har i tillegg ansvar for VTs profil og utadrettede aktivitet som organisasjon. Hen har ansvar for VTs profileringsmateriell og koordinering, og utarbeiding av kampanjer. Utarbeidelsen og gjennomføringen av VTs utadrettede aktivitet bør gjøres i samarbeid med politikk- og medieansvarlig.

Politikk- og medieansvarlig (100 %) har ansvar for å innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle politiske saker for Velferdstinget. Hen skal orientere både arbeidsutvalget og Velferdstinget muntlig om dette på hvert møte. Hen har ansvaret for å utarbeide og oppdatere Velferdstingets overordnede politiske strategier og mediestrategier for perioden. Politikk- og medieansvarlig er ansvarlig for å initiere medieutspill i samråd med resten av AU. Hen har hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre lobbymøter i samarbeid med leder. Politikk- og medieansvarlig skal bidra med utarbeidelsen og gjennomføringen av kampanjer i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig.

 

VELFERDSTINGET KONTROLLKOMITÉ

Kontrollkomiteen (KK) har som oppgave å kontrollere at Velferdstingets regelsamling blir fulgt. Komiteen innstiller overfor Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene ved valg av Velferdstingets representanter og vararepresentanter. De tre som sitter i KK har plassfratredelse i VT, dvs. at de trer ut som ordinære VT-representanter og mister stemmerett i forsamlingen.  I tillegg skal KK kontrollere og gi innstilling på at budsjettene og regnskapene fra de som søker støtte gjennom Velferdstinget eller dets organer er i tråd med Velferdstingets krav og god regnskapsskikk.

Det skal velges tre medlemmer av kontrollkomiteen for ett år. Funksjonstiden er 1.7.2020 til 30.6.2021.

 

MEDLEMMER TIL KULTURSTYRET 

Kulturstyret (KS) fordeler midler fra semesteravgiften til studentforeninger og studentarrangementer. Kulturstyret består av 11 faste representanter hvorav én er leder og én er nestleder, samt 6 vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Nestleder konstitueres av Kulturstyret, mens leder velges av VT under høstvalgmøtet. Vervene er honorert per KS-møte. Kulturstyremedlemmer får møtehonorar på 0,2 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer for hvert KS-møte de deltar på.

Det skal velges fem styremedlemmer med en funksjonstid på to år. Funksjonstiden er fra 1.7.2020 til 30.6.2022.

Det skal også velges seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge for ett år. Varamedlemmer innstilles ikke på av valgkomiteen. Funksjonstiden er fra 1.7.2020 til 30.6.2021.

 

LEDER AV VELFERDSTINGETS VALGKOMITÉ

Valgkomiteen (VK) har som oppgave å innstille på personer til verv som er på valg ved henholdsvis Velferdstingets konstituerende møte og Velferdstingets valgmøte. VKs oppgaver og arbeidsmåte er regulert i Velferdstingets vedtekter. Leder av VK har plassfratredelse i VT, dette vil si at hen trer ut som ordinær VT-representant og mister stemmerett i forsamlingen.

Det skal velges fem medlemmer av valgkomiteen for ett år. Blant de fem medlemmene velges det en leder ved særskilt valg. Valgkomiteen innstiller kun på leder av valgkomiteen. Funksjonstiden er 1.7.2020 til 30.6.2021.

 

Verv valgkomiteen ikke innstiller på: 

VARA TIL KULTURSTYRET

Kulturstyret (KS) fordeler midler fra semesteravgiften til studentforeninger og studentarrangementer. Kulturstyret består av 11 faste representanter hvorav én er leder og én er nestleder, samt 6 vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Nestleder konstitueres av Kulturstyret, mens leder velges av VT under høstvalgmøtet. Vervene er honorert per KS-møte. Kulturstyremedlemmer får møtehonorar på 0,2 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer for hvert KS-møte de deltar på.

Det skal velges seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge for ett år. Varamedlemmer innstilles ikke på av valgkomiteen. Funksjonstiden er fra 1.7.2020 til 30.6.2021

Det velges også fem styremedlemmer. Styremedlemmer innstilles på av Valgkomiteen. 

VELFERDSTINGETS VALGKOMITÉ

Valgkomiteen (VK) har som oppgave å innstille på personer til verv som er på valg ved henholdsvis Velferdstingets konstituerende møte og Velferdstingets valgmøte. VKs oppgaver og arbeidsmåte er regulert i Velferdstingets vedtekter. Leder av VK har plassfratredelse i VT, dette vil si at hen trer ut som ordinær VT-representant og mister stemmerett i forsamlingen.

Det skal velges fem medlemmer av valgkomiteen for ett år. Blant de fem medlemmene velges det en leder ved særskilt valg. Valgkomiteen innstiller kun på leder av valgkomiteen. Funksjonstiden er 1.7.2020 til 30.6.2021.

STYRET I UNIVERSITAS

Det skal velges tre medlemmer til styret i Universitas, derav en styreleder med personlig vara og et styremedlem med personlig vara. Universitas har styremøter 3-4 ganger i semesteret, og styret jobber primært med foreningens økonomi og strategi. Det er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Universitas, slik at det er en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god jobb. Det ses på som lærerikt og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille. Ta gjerne kontakt med nestleder i arbeidsutvalget, Idun Kløvstad, hvis det er noen spørsmål.

Det skal nomineres en styreleder til styret i Universitas, med personlig varamedlem, for to år. Funksjonstiden er fra 1.7.2020 til 30. 6. 2022.

Det skal også nomineres et styremedlem til styret i Universitas, med personlig varamedlem, for to år. Funksjonstiden er fra 1.7.2020 til 30.6.2022.

STYRET I RADIO NOVA

Det skal velges tre medlemmer til styret i Radio Nova,derav en styreleder med personlig vara, en nestleder med personlig vara og et styremedlem med personlig vara. Det avholdes styremøter ca hver tredje uke der de tar seg av strategi, økonomi og retningslinjer for Radio Nova. Styret vedtar og reviderer budsjett, har kontroll på regnskap og tar mye av ansvaret for drift og planlegging. Det er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Radio Nova, slik at det er en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god jobb. Det ses på som et lærerikt og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille. Ta gjerne kontakt med Kari Anne hvis det er noen spørsmål.

Det skal nomineres en styreleder til styret i Radio Nova, med personlig varamedlem, for to år. Funksjonstiden er fra 1.7.2020 til 30.6. 2022.

Det skal også nomineres en nestleder til styret i Radio Nova, med personlig varamedlem, for to år. Funksjonstiden er fra 1.7.2020 til 30.6. 2022.

Det skal i tillegg nomineres ett styremedlemmer til styret i Radio Nova, med personlig varamedlem, for ett år. Funksjonstiden er fra 1.7.2020 til 30.6.2021

 

Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker gjenvalg til bes det om at dere gir beskjed i god tid om dette. Vi vil også minne om at det er uforpliktende å komme på intervju med oss og at valgkomiteen jobber under taushetsplikt.

Del på Twitter Del på Facebook