Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Innstilling vårvalg 2022:

Velferdstinget valgkomite for 21/22 ble valgt inn på vårvalgmøtet til Velferdstinget våren 2021. Komiteen har bestått av Axel Klanderud (leder), William Sæbø, Knut Andre Sande og Constance Thuv. Knut Andre Sande har ikke hatt mulighet til å delta på intervjuer våren 2022.

Prosessen vår begynte i starten av vårsemesteret ved å sondere rundt mulige kandidater til vervene som skal velges på dette møtet, hvor vi hadde innledende samtaler med aktuelle kandidater til verv og dagens AU-medlemmer, i tillegg til andre ressurspersoner for Velferdstinget. Antall kandidater til AU har i år vært høyere enn på flere år, noe vi er svært fornøyde med, og vi håper denne utviklingen fortsetter videre.

Vi har gjennomført alle intervjuene våre søndag 22.05. Vi synes at intervjuene vi hadde var konstruktive, og at de ga oss en dypere kjennskap til kandidatenes egnethet og hvordan ulike sammensetninger for arbeidsutvalget kunne fungere.

Faktorer som studiested, kjønn og bakgrunn har spilt inn i denne sammensetningen, men det utslagsgivende for oss har til slutt vært den helhetlige kvaliteten til kandidatene. Vi mener at kvalitetene kandidatene har og fremviser gjør at den foreslåtte sammensetningen av personer som vi foreslår, er den klart beste for arbeidsutvalget. Valgkomiteen er også fornøyde med at vi har klart å få til en enstemmige innstilling i alle vurderinger av kandidatene. At det har vært såpass mange kandidater, har til tider gjort avgjørelsene vanskelig å ta, men dette er likevel et sunt tegn for prosessen og for studentdemokratiet at det er konkurranse..

Vi har dessverre ikke fått nok kandidater til å fylle alle verv, og det er flere ledige plasser til kulturstyret, styret i Universitas, styret til Radio Nova, styret til Argument, kontrollkomiteen og til valgkomiteen.

Vi har hatt intervju med en kandidat til vervet som ny valgkomiteleder, men ikke valgt å innstille på noen til dette vervet. Denne beslutningen er basert på 2 av medlemmene (Axel og Constance) sin avgjørelse, hvor 1 medlem (William) har valgt å være avholdende i avgjørelsen.

Vi oppfordrer derfor at flere kandidater stiller til disse vervene før valget eller på valgmøtet.

Til slutt vil vi nevne at vi er spesielt fornøyd med at vi har hatt to veldig gode lederkandidater til den internasjonale komiteen, hvor begge har sagt seg villig til å fortsette som medlem uavhengig av innstilling til leder. Det har gjort oss trygge på at komiteen vil være i gode hender fremover med Gabriela som leder og Polina som fortsatt medlem.

Innstillingen vår er som følger:

 

Leder av arbeidsutvalget

Marius Torsvoll

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Marius Torsvoll som leder.

Marius har det siste året sittet som nestleder i Velferdstinget og vil bidra med en god kontinuitet inn i arbeidsutvalget det kommende året.

Marius reflekterer godt rundt hva Velferdstinget skal være som organisasjon, hva slags politiske ambisjoner organisasjonen bør ha og hvordan samarbeidet med SiO det kommende året bør fungere. Han har gjort seg opp klare tanker rundt hva rollen som leder vil innebære og kreve av han, både politisk, organisatorisk og som leder av arbeidsutvalget i den daglige driften.

Marius har klare ambisjoner om å spisse Velferdstinget politisk, og det er tydelig at han har en sterk motivasjon for å jobbe hardt det kommende året slik at Velferdstinget kan få gjennomslag for viktige studentpolitiske saker. Han har et stort engasjement for studentfrivilligheten og kjennskap til det pågående prosjektet med nytt studenthus i SO23. I en situasjon hvor studentene blir nedprioritert politisk, og hvor usikre økonomiske utsikter potensielt setter viktige satsinger hos SiO på spill, kommer dette godt med.

Velferdstingets arbeidsutvalg, og hele organet, vil nyte godt av Marius som leder det kommende året. I et arbeidsutvalg hvor valgkomiteen innstiller 3 av 4 som er nye, er det særlig viktig for hele organisasjonen at en av kandidatene kan dra med seg nyttig erfaring og kunnskap fra å ha sittet ett år i arbeidsutvalget allerede.

 

Nestleder av arbeidsutvalget

Frida Rasmussen

Frida Rasmussen innstilles enstemmig av valgkomiteen som nestleder til velferdstingets arbeidsutvalg.

Frida er nå ferdig med en mastergrad i lektorprogrammet, og har svært god kjennskap til Velferdstinget gjennom flere roller. Frida har vært aktiv i Velferdstinget siden 2019, hvor hun raskt gikk fra vara til medlem av kontrollkomiteen. Der ble hun i to år, til hun nå har sittet som fast representant det siste året. Da hun nå leverer master, er hun også klar for å jobbe fulltid for studentene det neste året. Valgkomiteen ser at Frida er motivert for jobben, og at hun har gledet seg til å både stille og få muligheten til å bidra til Velferdstinget ved å bli nestleder.

Valgkomiteen ser at Frida er en svært egnet kandidat. Hun har god oversikt over organisasjonen og de utfordringene Velferdstinget står overfor som organisasjon, i tillegg til mulighetene disse også gir. Hun har tydelige tanker rundt hva Velferdstinget må forbedre seg på i tiden fremover, hva som fungerer godt i dag og kan også dra med seg nyttig erfaring fra flere andre organisasjoner inn i dette arbeidet.

Hun er også reflektert rundt rollen som leders stedfortreder dersom dette skulle bli aktuelt og innehar de personlige egenskapene som rollen trenger. De organisatoriske evnene og ambisjonene Frida har tror vi vil komme godt med i et arbeidsutvalg hvor leder ønsker å øke fokuset på det politiske arbeidet.

Valgkomiteen er trygg på at Frida vil gi arbeidsutvalget egenskaper som kommer godt med i arbeidet videre, og at hun vil legge ned en god innsats for Velferdstinget og studentene arbeidsutvalget representerer i det kommende året.

 

Politikk- og medieansvarlig i arbeidsutvalget

Jon Aleksander Prøitz

Valgkomiteen innstiller enstemmig Jon Aleksander Prøitz som politikk og medieansvarlig.

Jon Aleksander har erfaring studentfrivilligheten, og har tatt lederansvar i studentorganisasjoner hvor han har fått gode tilbakemeldinger på arbeidet sitt. Vi er sikre på at han sammen med innstilt leder av arbeidsutvalget vil jobbe godt med å spisse Velferdstinget politisk. Han viser stor motivasjon med arbeidet som vil kreves for å forbedre studentenes økonomiske situasjon, og jobbe for politiske gjennomslag i samarbeid med andre studentorganer for denne og andre viktige studentpolitiske saker. I en tid hvor prisene på basisvarer øker samtidig som studiestøtten står tilnærmet stille, kommer dette særlig godt med.

Det er åpenbart at Jon Aleksander er motivert for å jobbe hardt den kommende arbeidsutvalg-perioden for å få gjennomslag for sakene Velferdstinget er opptatt av, og valgkomiteen mener dette gjør han til en god kandidat for dette vervet.

 

Samarbeidsansvarlig i arbeidsutvalget

Andrine Johansen

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Andrine Johansen som samarbeidsansvarlig. Andrine er motivert for å styrke Velferdstinget som bindeledd for alle de underliggende studentdemokratiene, og arbeide for å forbedre velferdstilbudene ved de ulike institusjonene, noe som er essensielt i rollen som samarbeidsansvarlig.

Hun har tanker om hvordan hun vil bruke ulike medier, sosiale medier og lignende for at VT skal bli mer kjent blant studentmassen, og hvordan disse kan brukes i samarbeid med studentdemokratiene som er tilknyttet Velferdstinget. Andrine ønsker å bidra til gode møtearenaer hvor man kan komme med innspill til Velferdstingets arbeid, og valgkomiteen er sikker på at Andrine vil bidra til økt inkludering og styrking av studentdemokratiene i Oslo og Akershus. Andrine har også god politisk kompetanse og mye erfaring som resten av arbeidsutvalget kan ta nytte av i det politiske arbeidet.

Valgkomiteen er trygg på at arbeidsutvalget blir styrket med Andrine som medlem, og mener hun vil være et godt tilskudd i et arbeidsutvalg som skal spisse organisasjonen og potensielt bruke flere av arbeidsutvalgsmedlemmene politisk det kommende året.

 

Medlem av Kulturstyret

Markus Christopher Barkenæs

Markus Christopher Barkenæs innstilles enstemmig av valgkomiteen som medlem til kulturstyret.

Valgkomiteen ser at Markus har gjort en ryddig jobb i Kulturstyret som vara og han ønsker gjerne å fortsette med dette, noe valgkomiteen synes er positivt. Han vil bidra med både erfaring og kontinuitet inn mot kulturstyret de neste årene. Markus har bred erfaring over flere år fra studentpolitikken, og kjenner til de fleste behovene som er tilstede hos studentfrivilligheten. Valgkomiteen er trygg på at Markus vil bidra som et konstruktivt medlem i kulturstyret, med evne til å være med på gode diskusjoner og beslutninger styret kan nyte godt av.

 

Leder av Velferdstingets internasjonale komite

Gabriela Lis

Gabriela Lis innstilles enstemmig som leder.

Gabriela er en masterstudent ved UiO, og er opprinnelig fra Polen. Hun har sittet i den internasjonale komiteen som ordinært medlem de siste månedene, og ønsker å ta på seg ledervervet for å utvikle komiteen videre.

Gabriela har tydelige tanker om hva som skal til for å skape en bedre studenthverdag for internasjonale studenter, og en hverdag hvor skillene mellom norske og utenlandske studenter blir færre. Hun har et stort engasjement for å bruke komiteen som et verktøy for å oppnå målet om økt inkludering for internasjonale studenter, og en bedre informasjonsflyt overfor internasjonale studenter fra myndighetene, institusjonene og studentorganisasjoner.

Med Gabriela som leder er valgkomiteen trygg på at arbeidet med å forbedre studiesituasjonen for internasjonale studenter vil fortsette på en god måte. Velferdstingets internasjonale komite er et verktøy som hittil har vært i startfasen, men som vi mener har potensiale til å bli enda mer relevant i tiden fremover med Gabriela som leder. Innstillingen er enstemmig.

Del på Twitter Del på Facebook