Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal nå starte opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget.

Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker gjenvalg til, bes det om at dere gir beskjed i god tid om dette.
Vi vil også minne om at det er uforpliktende å komme på intervju med oss og at valgkomiteen jobber under taushetsplikt.

Dersom du ønsker å stille til valg fyller du ut dette skjemaet. Dersom du har spørsmål rundt det å stille til valg kan du ta kontakt med leder av valgkomiteen Didrik Svellingen på mail:

De andre som sitter i valgkomiteen er:

NB! Kandidatpresentasjon, navn, bilde, studiested og hvilket verv du stiller til vil bli publisert offentlig på våre nettsider.

Frist for å stille og vurderes av valgkomiteen er klokken 23:59 21. november. Det er mulig å stille etter 21. og helt frem til valget på møtet den 5. desember, men da går man glipp av muligheten til å vurderes av valgkomiteen.

 

Disse vervene kan du stille til:

SiOs Hovedstyre
Samskipnaden SiO er Norges største samskipnad. De leverer tjenester til 80 000 studenter i Oslo, Kjeller og Lillestrøm. Hovedstyret er det øverste organet i Samskipnaden SiO og består av 10 representanter. Fem av disse representantene er studentrepresentanter valgt av Velferdstinget.  Nå er to av disse representantene på valg! 

Hovedstyret har et overordnet ansvar for SiO. Styrets oppgaver er utarbeidelse og oppfølging av strategidokumenter og kontroll med samskipnadens økonomi. Styremedlemmer har personlig ansvar for de beslutninger som tas i styret. Det er et stort ansvar, men veldig givende arbeid. 

Vervet er honorert av SiO.

 

Styreleder i SiO
Styreleder i hovedstyret har dobbeltstemme i hovedstyret, siden styreleder er en student betyr det at det er studentflertall i beslutningene hovedstyret tar på vegne av Samskipnaden. Som styreleder i SiO er du samskipnadens øverste leder, og sammen med resten av styret har du mulighet til å direkte påvirke og bestemme over SiOs viktigste strategiske retningsvalg og råde over et milliard konsern. Det er ikke alle studenter som kan skrive det på CV-en!  

Styreleders viktigste oppgave er først og fremst å lede styremøtene, men du får også mulighet til å følge opp en engasjert administrasjon mellom møtene og representere styret utad i både politiske møter og i media.  

Det neste året blir spesielt spennende fordi både SiOs bolig og helsestrategi er under revidering. Her vil du altså få mulighet til å arbeide videre for at SiOs tjenestetilbud skal fortsette å være det beste for de ca. 80.000 studentene våre. Det er også kommune- og fylkesvalg som kan gi deg muligheten til å jobbe litt politisk. 

Vervet er honorert av SiO.

 

Kulturstyreleder
Som navnet tilsier er kulturstyreleder leder av Velferdstingets Kulturstyre. Kulturstyret har ansvar for å dele ut penger til studentforeningene i Oslo og Akershus som søker. Lederen av kulturstyret har ansvaret for å lese og innstille på alle innkomne søknader til Kulturstyret, kalle inn til møtene sammen med administrasjonen og lede møtene. I tillegg har kulturstyreleder ansvar for å følge opp foreningene som får avslag eller må rapportere inn bruken av tildelingene sine. Kulturstyreleder er Kulturstyrets kontaktperson overfor media, foreninger, SiO, lærestedene og andre. Hvis du engasjerer deg for studentfrivilligheten, synes det er givende å følge opp foreninger og kunne tenke deg å samarbeide med SiO Foreninger er dette vervet for deg!  

Som kulturstyreleder blir du timeshonorert opp til 30% av Velferdstinget, så dette er et fint inntektsgivende verv ved siden av studiene!  

 

Urban Boligutleie(URBO)
Det skal velges 1 person for en periode på 2 år med personlig vara. I urban boligutleie sitter man i 4 møter i året. I møtene diskuterer hvordan det går med de ulike næringsarealene til SiO. Hvis du vil vite hva slags arealer utenom studentboliger som SiO eier er dette styret for deg. Du sitter i et styre med fine folk som ikke er redd for å få spørsmål. 

Vervet er honorert av SiO.

 

Klagenemnden for tildeling bolig
Det skal velges en representant for to år, og en representant for et år med personlige varaer. Klageutvalget består av 3 studentstyremedlemmer og 2 representanter fra SiO Bolig. Klageutvalget skal behandle klager som kommer inn på grunn av avslag på søknad om studentbolig. Dette organet har møter gjennom året ved behov. Så hvis dette er et arbeid du mener er viktig blir fulgt opp med et studentperspektiv kan dette være noe for deg. Det er forventet at dette er et særdeles lite arbeidskrevende verv da det ikke har vært så mange saker oppe de siste årene. 

Vervene er honorert av SiO.  

 

Kontrollkomite SiO Barnehage
Det skal velges 2 personer for 1 år med personlige varaer. Kontrollkomiteen (KK) for Studentbarnehagene er en instans for klagesaker som kommer inn til Studentbarnehagene. Det dreier seg i stor grad om å behandle klagesaker der det er tvil om tildelingsreglementet for studentbarnehagene har blitt fulgt. Så hvis du er glad i vedtekter og mener det er viktig at tildelingsreglementet blir fulgt ordentlig kan dette være noe for deg! De siste årene har det ikke vært saker oppe til behandling i SiO Barnehager da SiO har større kapasitet enn hva behovet i studentmassen er og har vært. Men det kan endre seg.  

Vervene er honorert av SiO.

 

Godt valg!

Del på Twitter Del på Facebook