Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Innstilling høstvalg 2022

Velferdstinget valgkomite for 22/23 ble valgt inn på vårvalgmøtet til Velferdstinget våren 2022. Komiteen har bestått av Didrik Svellingen (leder), Kristine Vilde Sandtrøen, Constance Thuv, Åse Berg Dybvik, Hans-Markus Jensvold Kverneng.

Valgkomiteens innstilling er som følger:

 

SiO sitt hovedstyre

Eilif Tanberg, enstemmig innstilling

Eilif utviser stor forståelse og gode refleksjoner rundt SiO sin funksjon i studiehverdagen til studentene, og hvordan SiO kan bli enda bedre i fremtiden. Han påpeker tydelig noen sentrale utfordringer SiO står overfor som tydelig kommunikasjon og forestående kutt i sektoren. Dette har han fått innsikt i tidligere gjennom sitt virke som journalist i Universitas, hvor han spesielt så på SiOs medieaktivitet som en viktig ting å jobbe med å forbedre.

Gjennom tidligere styreerfaring har han bygget seg opp tydelige refleksjoner rundt hva det vil si å sitte i hovedstyret. Gjennom intervjuet opplevde valgkomiteen å bli særs positivt overrasket over Eilifs gode rolleforståelse av rollen som styremedlem, samt hans kommunikative evner. Vi mener at studentenes stemme i Velferdstingets vil være godt ivaretatt med Eilif som medlem av SiOs hovedstyre. Han oppleves som å være en aktiv lytter som søker å finne gode løsninger.

 

Kotryna Zubkeviciute, enstemmig innstilling

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Kotryna Zubkeviciute. Kotryna hadde en spesielt god forståelse for de utfordringene som er knyttet til tilbudene til SiO, og har vist til gode løsninger for å sikre studentenes rettigheter i møte med samskipnaden. Valgkomiteen legger særlig vekt på at Kotryna, med sine erfaringer fra forskjellige foreninger også hadde spesielt god kjennskap til temaer som økonomistyring og god organisasjonsstyring. Dette knytter hun godt opp mot rollen som hovedstyremedlem.

Under valgprosessen har hun vist et stort engasjement for å tilegne seg kunnskaper om hvordan Velferdstinget og SiO fungerer. Hun kommer med gode reflekterte svar på samtlige spørsmål vi stiller, og har tydelige ambisjoner for studenters rettigheter og bærekraft. Under intervjuprosessen la valgkomiteen merke til at hun evnet å se noen mindre åpenbare forbedringsmuligheter SiO har, samt at hun tok utfordringer på strak arm. Valgkomiteen opplever at hun er åpen og tilgjengelig, og vil være en god samarbeidspartner for Velferdstinget opp mot SiO.

 

Leder av SiO sitt hovedstyre

Stine Johannessen, enstemmig innstilling

Stine innstilles enstemmig som hovedstyreleder. Stine ble valgt som fungerende leder av hovedstyret innad i hovedstyret etter at tidligere leder trakk seg tidlig i 2021, og ble i 2022 valgt for to nye år som styremedlem. Stine hoppet på kort tid inn i rollen og har utvist forutsigbart og godt lederskap i tider hvor det både har oppstått utfordringer og nye muligheter for SiO.

Valgkomiteen vektlegger denne erfaringen sterkt i innstillingen som hovedstyreleder da vi synes det er viktig at kontinuitet i ledelsen ivaretas i en tid hvor studentenes hverdag igjen raskt kan endre seg. I tillegg har Stine deltatt som styreleder i prosessen med kjøp av nytt studenthus i St Olavs gate 23, og vi mener det er viktig at Stine fortsetter i denne rollen for å sikre trygg og god fremdrift for dette prosjektet fra hovedstyrets side.

 

Leder av Kulturstyret

Polina Malinina, enstemmig innstilling

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Polina Malinina. Polina er nåværende nestleder i kulturstyret, og vi ser på det som svært viktig at den nye sammensetningen til kulturstyret etter årskiftet innebærer en leder som har god kjennskap til kulturstyret sin struktur, funksjon og virke for studentene. Polina har mange gode tanker rundt hvordan Kulturstyret kan øke sin relevans for studentene og bli synligere slik at enda flere studenter enn i dag kan dra nytte av Kulturstyret.

Hun peker også på noen sentrale utfordringer kulturstyret står ovenfor internt, og viser til en plan for hvordan hun ønsker å gjøre det bedre for kulturstyremedlemmene. Valgkomiteen er trygge på at Polina vil gjøre en forutsigbar og god jobb for Kulturstyret videre i en tid hvor organet fortsatt skal være en svært viktig bidragsyter for å få tilrettelagt for økt studentaktivitet

 

Klagenemnden for tildeling av bolig

Christopher Viken, enstemmig innstilling

Del på Twitter Del på Facebook