På Velferdstingets høstseminar 2. september, på Thon Hotel Ullevaal Stadion, skal det gjennomføres en del suppleringsvalg.

Vi oppfordrer alle til å stille, og/eller tipse alle semesterregistrerte venner om at det er mulig å stille til valg.

Det vil ikke bli gjennomført en innstilling av valgkomiteen til suppleringsvalgene.

Det bes om at alle kandidaturkunngjøringer gjøres digitalt ved å fylle ut Skjema for å stille til valg i Velferdstinget 2023.


Disse vervene kan du stille til:

MEDLEMMER TIL KULTURSTYRET

Kulturstyret (KS) fordeler midler fra semesteravgiften til studentforeninger og studentarrangementer. Kulturstyret består av 11 faste representanter hvorav én er leder og én er nestleder, samt 6 vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Nestleder konstitueres av Kulturstyret, mens leder velges av VT under høstvalgmøtet. Vervene er honorert per KS-møte. Medlemmer av Kulturstyret får møtehonorar på 0,2 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer for hvert KS-møte de deltar på.

Det skal velges ett styremedlem med en funksjonstid på ett år. Funksjonstiden er fra 02.09.2023 til 30.06.2024.

Det skal velges tre styremedlemmer med en funksjonstid på to år. Funksjonstiden er fra 02.09.2023 til 30.06.2025.

Det skal også velges to varamedlemmer i prioritert rekkefølge for ett år. Varamedlemmer innstilles ikke på av valgkomiteen. Funksjonstiden er fra 02.09.2023 til 30.06.2024.

VELFERDSTINGETS KONTROLLKOMITE

Kontrollkomiteen (KK) har som oppgave å kontrollere at Velferdstingets regelsamling blir fulgt. Komiteen innstiller overfor Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene ved valg av Velferdstingets representanter og vararepresentanter. De tre som sitter i KK har plassfratredelse i VT, dvs. at de trer ut som ordinære VT-representanter og mister stemmerett i forsamlingen. I tillegg skal KK kontrollere og gi innstilling på at budsjettene og regnskapene fra de som søker støtte gjennom Velferdstinget eller dets organer er i tråd med Velferdstingets krav og god regnskapsskikk.

Det skal velges ett medlem til kontrollkomiteen for ett år. Funksjonstiden er 02.09.2023 til 30.06.2024. Medlemmer av KK kan ikke være medlem av andre utvalg, inkl. Kulturstyret.

MEDLEMMER AV VELFERDSTINGETS VALGKOMITE

Valgkomiteen (VK) har som oppgave å innstille på personer til verv som er på valg ved henholdsvis Velferdstingets konstituerende møte og Velferdstingets valgmøte. VKs oppgaver og arbeidsmåte er regulert i Velferdstingets vedtekter.

Det skal velges to medlemmer av valgkomiteen for ett år med funksjonstud 02.02.2023 til 31.06.2024

ARGUMENT

Det skal nomineres ett styremedlem for ett år, med funksjonstid 02.09.2023 til 30.06.2024

Styret i Argument har ansvaret for å forvalte, føre tilsyn og påse at den daglige ledelse og foreningens generelle virksomhet foregår på en betryggende måte. Utover dette skal de fastsette og revidere budsjett, sette planer for foreningen og revidere planer for foreningen.

STYRET I RADIO NOVA

Det skal nomineres en styrenestleder, med personlig vara. Funksjonstid 02.09.2023 til 30.06.2025.

Det avholdes styremøter ca. hver tredje uke der de tar seg av strategi, økonomi og retningslinjer for Radio Nova. Styret vedtar og reviderer budsjett, har kontroll på regnskap og tar mye av ansvaret for drift og planlegging. Det er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Radio Nova, slik at det er en forsvarlig organisering av virksomheten.

STYRET I UNIVERSITAS

Det skal nomineres en styreleder med personlig vara, med funksjonstid 02.09.2023 til 30.06.2024.

Universitas har styremøter 3-4 ganger i semesteret, og styret jobber primært med foreningens økonomi og strategi. Det er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Universitas, slik at det er en forsvarlig organisering av virksomheten.

Del på Twitter Del på Facebook