Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget høsten 2023

Jeg heter Eilif Tanberg, er 24 år og studerer informatikk, økonomi og ledelse på UiO. Det siste året har jeg vært nestleder i SiOs hovedstyre, og nå ber jeg om tilliten til å bli styrets leder.

Det er flere grunner til at jeg er motivert til å stille til styreledervervet. For det første mener jeg at SiOs formål og virksomhet er utrolig viktig, og det er givende å se den positive virkningen samskipnaden har på hverdagen til studentene. Jeg opplever det som dypt meningsfylt å være med på styrets langsiktige arbeid med velferdsbehovene til vår mangfoldige studentmasse.

For det andre vil tiden fremover by på mange spennende og utfordrende oppgaver for hovedstyret i SiO. Vi står overfor en rekke komplekse saker: Lange studentboligkøer, stadig dyrere byggekostnader, og stadig flere studenter med alvorlige psykiske utfordringer, for å nevne noe. Disse sakene er svært viktige for meg. Jeg brenner for å muliggjøre godt styrearbeid i møte med dem. For å klare det, må styreleder skape stor takhøyde for diskusjon og sterkt samhold innad i styret. Sammen skal vi i styret sørge for at studentsamskipnaden leverer best mulig velferd til flest mulig studenter i Oslo og Lillestrøm i et langsiktig perspektiv.

En tredje ting som vil være sentralt for meg som styreleder vil være å ivareta et godt samarbeid med Velferdstinget. VT er en verdifull institusjon, og deres politikk og innspill er uunnværlige for at SiO skal kunne ivareta sitt formål. Jeg vil jobbe for et godt samspill mellom SiO, VTAU og VT, blant annet ved at saker presenteres og behandles slik at studentenes meninger kommer frem til og blir ivaretatt i hovedstyret.

Året som kommer skal SiO gjennomføre en stor og viktig strategiprosess. Strategiarbeidet har nå så vidt begynt, og som styreleder vil jeg sørge for at dette blir en prosess preget av kontinuitet, grundighet og studentenes velferdsbehov. Styrelederen vil spille en avgjørende rolle i arbeidet med strategi, og inn i det vil jeg ta med meg god innsikt i SiOs nåværende strategi, grundig forståelse av SiO som organisasjon, samt erfaring med strategisk arbeid fra andre styreverv. Jeg har fire års erfaring som styreleder i Norges kristelige studentforbund. Her har jeg hatt arbeidsgiveransvar for daglig leder, i tillegg til øverste ansvar for organisasjonens økonomi og strategi.

Styreledervervet i SiO er et krevende verv. I samspill med motivasjonen og erfaringen jeg har, ønsker jeg å ta tak i de utfordringene vervet byr på med en åpen, lyttende og lærende innstilling. Jeg håper dere vil gi meg tilliten til å ta fatt på dette viktige vervet! Godt valg!