Generelle politiske punkter

Helse: Arbeidsutvalget skal jobbe for at det finnes et helhetlig og tilstrekkelig helsetilbud for studenter i Oslo og Akershus innenfor alle helseområder.

Klima og miljø: Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO gjennom sitt tjenestetilbud, og Oslo kommune, gjør det enkelt å ta grønne og bærekraftige valg.

Bolig: Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO bygger flere og billigere studentboliger og at de offentlige vilkårene for studentboligbygging bedres.

Frivillighet: Arbeidsutvalget skal jobbe for at det finnes tilstrekkelig med sosiale møteplasser og arealer i Oslo og Lillestrøm for studenter der studentfrivilligheten kan få drive gratis og på egne premisser.

Studentmelding: Arbeidsutvalget skal prioritere å jobbe for at både Oslo kommune og Lillestrøm kommune lager en helhetlig strategi med tiltak for å sikre de lokale studentenes velferd, samt sikre videreutvikling av Oslo og Lillestrøm som attraktive studentbyer.

Studenthus: Arbeidsutvalget skal i samarbeid med SiO og andre aktører arbeide for å realisere det nye studenthuset i St. Olavs gate 23 og for å bygge studentengasjement og eierskap over huset.

Konkrete politiske punkter

 1. Bolig: Arbeidsutvalget skal jobbe for å utvikle ny politikk for studenter som bor på det private boligmarkedet. Formålet er å bedre kunne ivareta og styrke rettighetene til studentene som bor på det private leiemarkedet og å kunne stille tydelige politiske krav opp mot kommunene.
 2. Bolig: Arbeidsutvalget skal jobbe for at tilskuddsordningen utvides slik at en fremover også får støtte til oppdatering, at tilskuddsrammen økes til 49%, samt at Lillestrøm regnes som et pressområde.
 3. Kollektivtransport: Arbeidsutvalget skal arbeide for at studenter får rabatt tilsvarende honnør på kollektivtransport, at tilbudet er tilgjengelig for alle heltidsstudenter, og at studenter får ekstra rabatt på sonetillegget.
 4. Idrett: Arbeidsutvalget skal sørge for at Studentsamskipnaden SiO foretar en opprusting av kunstgressbanen utenfor Domus Athletica som oppfyller de kravene og spesifikasjonene som idrettsforeningene selv ønsker.
 5. Idrett: Arbeidsutvalget skal jobbe for at studentidretten prioriteres høyere i kommunens fordeling av halltid.
 6. Helse: Arbeidsutvalget skal jobbe for at alle studenter har tilgang til et lavterskeltilbud for seksuell helse. Heving av kompetanse på seksuell helse ved alle helsetjenester i SiO, samarbeid med eksisterende helsestasjoner og klinikker med spesialkompetanse, samt opprettelse av egen helsestasjon for seksuell helse under SiO Helse er midler for å oppnå dette.
 7. Helse: Arbeidsutvalget skal jobbe for at det sikres høyere og mer forutsigbar finansiering av SiOs psykiske helsetilbud, med vekt på lavterskel og det forebyggende arbeidet.
 8. Helse: Arbeidsutvalget skal jobbe for at alle studenter har god tilgang til primærhelsetjenester og at alle studenter skal ha tilgang til sin fastlege.
 9. Klima og miljø: Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO lever opp til sin egen bærekraftambisjon.
 10. Klima og miljø / Mat og drikke: Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO innfører CO2-merking av maten ved sine serveringssteder.
 11. Internasjonale studenter: Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO og kommunene tar sitt nødvendige ansvar for oppfølging av internasjonale studenter, med særlig vekt på studenter som kommer til eller blir i Norge som følge av krig og konflikt i hjemlandet.
 12. Internasjonale studenter: Arbeidsutvalget skal jobbe for at byråkratiske prosesser som rammer internasjonale studenter strømlinjes, da spesielt med tanke på jobb, visum og boligsøknader.
 13. Frivillighet: Arbeidsutvalget skal jobbe for opprettelsen av et lignende organ som StudyTrondheim, der SiO, Oslo kommune og andre relevante aktører kan være med.
 14. Kultur: Arbeidsutvalget skal jobbe for en studentrabatt på kulturopplevelser i Oslo og omegn for å tilgjengeliggjøre regionens rike kulturliv for studentene.

Organisatoriske punkter

 1. Arbeidsutvalget skal jobbe for å effektivisere Velferdstinget sine møter, og skal innhente erfaringer fra andre organisasjoner og samarbeidspartnere for å få innspill til hvordan dette kan gjøres.
 2. Arbeidsutvalget skal arbeide for at Velferdstingets representanter får større innsyn i hovedstyret i SiO sine saker som er unntatt offentligheten.
 3. Arbeidsutvalget skal revidere «Politisk grunndokument», «Studenter og rus» og «Plattform om læremidler». Hensikten skal være å vurdere hvordan dokumentene kan utvikles ved å se om de skal inn i andre dokumenter. Arbeidsutvalget skal også vurdere hvor ofte politisk grunndokument skal behandles.
 4. Arbeidsutvalget skal videreutvikle og sikre samarbeidet med Velferdstingene i Norge og studentdemokrati med samme virkeområde.
 5. Arbeidsutvalget skal jobbe for å styrke de sosiale arenaene for Velferdstinget.
 6. Arbeidsutvalget skal gjennom perioden utvikle og gjennomføre minst to kampanjer, der en av dem skal være en kampanje i samarbeid med relevante aktører for å synliggjøre resultatene fra SHoT-undersøkelsen i 2022.
 7. Arbeidsutvalget skal i samarbeid med resten av kontoret se på en revidering av Kulturstyrets strukturer og praksis.
 8. Arbeidsutvalget skal utrede hvordan ivareta internasjonale studenters perspektiver i Velferdstingets arbeid gjennom dialog med andre organisasjoner.

Vedtatt av Velferdstinget 30. mai 2022, revidert 5. februar 2023.

Helhetlig handlingsplan kan lastes ned i PDF her: Handlingsplan for Velferdstinget i Oslo og Akershus 2022/2023. Engelsk oversettelse kan lastes ned her: Action Plan for the Student Welfare Council in Oslo and Akershus 2022/2023.