Alle studenter i SiO betaler i dag 550 kroner i semesteravgift. Semesteravgiften går til studentvelferd for studentene. Velferdstinget er det demokratiske organet som skal sikre at semesteravgiftsmidlene brukes på det studentene selv ønsker. Dette gjør vi gjennom å vedta politikk som sier noe om hvordan SiO skal forvalte studentenes penger. Velferdstingets hovedfunksjon er altså å gi innspill til SiOs hovedstyre om hva vi til enhver tid mener er studentvelferd, og hva som ikke er det.

I tillegg til å vedta politikk forvalter Velferdstinget en del av semesteravgiftsmidlene direkte (22% i 2013). Dette skjer gjennom Velferdstingets tildelingsmøte hver høst. Her tildeles det midler til studentdemokratier, studentmedier og kulturinstitusjoner, basert på innsendte søknader om tilskudd. Søknadene behandles av Velferdstingets arbeidsutvalg i forkant av tildelingsmøtet, og arbeidsutvalget innstiller på hvor mye som skal innvilges hver enkelt søker.

For studentdemokratiene, studentmediene og kulturinstitusjonene er tildelingene fra Velferdstinget helt nødvendige for å kunne opprettholde driften. Det er derfor svært viktig at tildelingsordningen er så rettferdig som mulig, og at den bidrar til kontinuitet og økonomisk forutsigbarhet for alle parter.

På Velferdsseminaret i 2013 vedtok velferdstinget at “VT skal revidere tildelingsordningen fra semesteravgiften med hensyn til rettferdig fordeling, forutsigbarhet og langsiktighet.

I behandlingen av denne saken har Arbeidsutvalget identifisert problemområdene i dagens ordning. Disse er :

  1. At det overføres semesteravgiftspenger til Norsk Studentorganisasjon (NSO) hvert år uten at Velferdstinget har tatt aktiv stilling til om dette er ønsket politikk fra Velferdstingets side.
  2. At det ikke eksisterer noe tildelingsreglement for tildeling av semesteravgiftsmidler til studentdemokratier. Dette fører til manglende rettferdighet, langsiktighet og forutsigbarhet for de støtteberettigede studentdemokratiene. Søknader fra kulturinstitusjoner behandles derimot etter Velferdstingets kulturpolitiske tildelingskriterier, og søknader fra studentmedier behandles etter Velferdstingets Mediepolitiske tildelingskriterier.

Begge disse problemområdene har den samme bakenforliggende årsaken: at Velferdstinget ikke har politikk på området. Som en del av revisjonen av tildelingsordningen ser arbeidsutvalget derfor et behov for å vedta et Reglement for Velferdstingets tildeling av semesteravgiftsmidler til Studentdemokratier i Oslo og Akershus. Dette vil sikre rettferdig fordeling, forutsigbarhet og langsiktighet for studentdemokratiene.

Spørsmål til høring:

Vi ønsker at høringsinstansene skal gi tilbakemelding på det foreslåtte reglementet for Velferdstingets tildeling av semesteravgiftsmidler til studentdemokratier i Oslo og Akershus.

Vi ønsker spesielt tilbakemelding på følgende:

  1. Innholdet i prioriteringene
  2. Finnes det kriterier som burde ha inngått i reglementet som ikke står der nå?
  3. Finnes det kriterier som ikke bør være med?
  4. Bør prioriteringene rangeres?