Valgkomitéen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal nå starte opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget. 

Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker gjenvalg til, bes det om at dere gir beskjed i god tid om dette. Vi vil også minne om at det er uforpliktende å komme på intervju med oss og at valgkomiteen jobber under taushetsplikt.

Velferdstingets Valgkomité kan kontaktes dersom du lurer på noe på valgkomiteen@studentvelferd.no eller ved valgkomitéens leder, Runar Kjellstad Nygård, på telefonnr. 93206306. Det bes om at alle kandidaturkungjøringer gjøres digitalt.

Frist: 1. november kl. 23.00.

 

Les mer på Studentvelferd.no for informasjon om Velferdstinget.

 

Disse vervene kan du stille til:

I Velferdstinget er det mange ulike verv man kan stille til. Noen av disse er lønnede verv. Disse vil være merket med en prosentsats. Alle styreverv i honorert.

Leder (100%)

Lederen er en person som har det totale ansvaret over Velferdstingets arbeidsutvalg og gjennomføringen av politikken som Velferdstinget bestemmer på velferdsseminaret. Ansvaret ligger i å koordinere arbeidet innad slik at utvalget får iverksatt vedtakene som det er ønskelig å gjennomføre. Denne personen har også ansvaret med kontakten mellom arbeidsutvalget og sentralt ved SiO, samt kontakten med lederen av Hovedstyret.

Nestleder (100%)

Nestleder har mye av de samme arbeidsoppgavene som lederen har, og er stedsfortreder når lederen ikke er tilgjengelig. Nestleder har ansvar over eventuelle komiteer og samarbeid med andre eksterne partnere.

Informasjonsansvarlig (100%)

Informasjonsansvarlig har ansvar for kontakt ut mot de forskjellige studentdemokratiene tilknyttet SiO, og har ansvar i å skolere demokratiene i Velferdstinget og SiO sitt virke. Informasjonsansvarlig har ansvar over å arrangere valgforsamling for de mindre institusjonene i Oslo og Akershus, samt ansvar for nettsider og sosiale medier.

Politisk rådgiver x2 (35%)

Politiskrådgiver har ansvar for samfunns- og politisk kontakt med alle aktuelle partere og/eller involverte. De skal også i samarbeid med leder, drive med medieutspill som er i tråd med Velferdstingets bestemte politikk.

Profileringsansvarlig (35%)

Som Profileringsansvarlig har man ansvar over det generelle promoteringen til Velferdstinget. Dette betyr at profileringsansvarlig skal sørge for arrangementer og alt materiale som skal benyttes løpet av året. Det foregår kursing i grafiskdesign av profileringsansvarlig i starten av vervet.

Hovedstyret

På det konstituerende møte velges det fem studenter som skal representere studentmassen i hovedstyret. Fordelingen av personer i hovedstyret ser slik ut; 5 studenter, 2 ansatte og 3 representanter fra utdanningsinstitusjonene. For at studentene skal ha flertall i styret har studentene leder og har dobbeltstemme i vedtekssaker. Hovedstyret er det øverste organ i Studentsamskipsnaden i Oslo og Akershus, og alle store endringer innenfor SiO må skje gjennom vedtatt strategi i styret.

Medlemmene i hovedstyret konstituerer seg selv og fordeler studentrepresentasjon i SiOs forskjellige divisjoner/datterselskaper. Ettersom dette er egne datterselskaper er det viktig med god studentrepresentasjon i Urbanboligutleie, Boligstyre og Kaféstyret. Det skal velges tre studentrepresentanter, ut av disse skal det velges en styreleder.

Annen representasjon

Urbanboligutleie

Dette er et datterselskap som har i formål å utvikle, forvalte å leie ut boliger og forrestnings i det kommersielle markedet. Det langsiktige målet er å bidra til bedre velferdstilbud til studenter i Oslo og Akershus. I dette styret velges det inn en studentrepresentant fra Velferdstinget, og denne representanten sitter i to år. Det skal nå velges en representant for to år.

Boligstyret

Styret har ansvar for økonomi og den langsiktige strategien i SiO Bolig. Dette er en viktig del av Studentsamskipsnaden i Oslo og Akershus fordi studentboliger er en av de store delene i en students hverdag. Nå sitter det to studentrepresentanter i boligstyret som er valgt direkte inn fra Velferdstinget, alle styreverv i boligstyret er over to års periode. Nå skal det velges en representant for to år.

Kulturstyreleder

Kulturstyrets leder skal blant annet; innkalle til møter i Kulturstyret i samarbeid med Kulturstyrets sekretariat, utarbeide innstillinger til alle søknader, utarbeide notater og vedtaksforslag til møtene angående aktuelle problemstillinger og saker Kulturstyret ønsker å følge opp, fungere som Kulturstyrets kontaktperson overfor media, lærestedene SiO, Velferdstinget og andre, ha jevnlig kontakt med Velferdstingets Arbeidsutvalg og ha ansvaret for den daglige kontakt med sekretariatet og oppfølging av Kulturstyret.