Kontrollkomiteen innstiller på at alle som besitter verv i styre eller ledelse hos søker må vurderes som inhabile i behandlingen av deres konkrete sak. Som en konsekvens av dette fratas representanten tale, forslags og stemmerett når deres sak behandles.

I følge velferdstingets vedtekter (§3-8) skal habilitetsspørsmål vurderes i henhold til forvaltningslovens § 6. KK tolker paragrafen slik at samtlige velferdstingsrepresentanter med verv i enten ledelse eller styre hos en søkende part, som konsekvens vurderes som inhabile. Som en følge av dette vil antall stemmeberettigede representanter variere fra sak til sak. For å sikre en ryddig saksgang anmodes medlemslagene å finne habile, godkjente vararepresentanter slik at velferdstinget er så representativt som overhode mulig når vedtak fattes.