Hva er studentkultur?

Studentkultur er kulturuttrykk av, med eller for studenter. Studentkultur kan være organisert gjennom foreninger og institusjoner. For at studentkultur skal kunne eksistere er det avgjørende å ha frihet til, arenaer for og lokaler der det er mulig å uttrykke seg kulturelt. Både studentene selv, studentsamskipnadene, utdanningsinstitusjonene, kommunen, og staten har ansvar for å skape dette rommet.  Økonomisk, sosial, religiøs og etnisk bakgrunn ikke skal få begrense dette.

Hvorfor er studentkultur viktig?

Studentkultur er med på å sikre lik rett til utdanning. Studentkultur skaper sosiale arenaer som sikrer trivsel, og dermed helse,  for studentene. Samholdet, mestringen og muligheten for utfoldelse som skapes i studentkulturen, leder til identitetsbygging og dannelse. Studentkultur er positivt for studieinstitusjonene fordi de tiltrekker seg flere studenter ved å ha et godt studentkulturmiljø.

Studentkultur representerer også et viktig kulturelt bidrag til andre i samfunnet, og har et innovasjonsaspekt som er betydningsfullt for utvikling av byer, kommuner, stat og samfunn. Demokratitrening gjennom studentkultur gir økt politisk bevissthet, og skaper kompetente deltagere i samfunnet.

Hvilket ansvar har studentsamkipnaden for studentkultur?

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) bygger trygge rammer for studentkultur gjennom å gi økonomisk støtte, og å bidra til å øke kompetansen til aktive studenter. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) skal gjøre dette gjennom å tildele tilstrekkelige midler fra semesteravgiften til studentkultur. Tildelingen skjer gjennom Velferdstingets tildelingsmøte og Velferdstingets kulturstyre. Bredde, mangfold, jevn aktivitet og god organisasjonsskikk skal være bærende verdier for tildelingene. SiO Foreninger skal tilby studentene den kompetansen som er nødvendig for at studentkulturen skal være sterk og levedyktig. Tilbudene må være tilpasset alle deler av det studentkulturelle spekteret.

Hvilket ansvar har utdanningsinstitusjonene?

Utdanningsinstitusjonene har ansvar for å skape rom for studentkultur ved å tilby gratis lokaler for studentkulturell utfoldelse og drift, samt å gjøre det mulig å være involvert i studentkultur ved siden av studiene.

Hvilket ansvar har kommunen?

Oslo skal være Norges beste studentby. Kommunen bør være seg bevisst hvilke fordeler studentkultur skaper, og derfor benytte Studenthovedstaden aktivt til å skape økt rom for studentkultur, samt være økonomisk garantist for STUDiO-festivalen. Kommunen må bidra slik at det er gode forhold for studentkultur. I tillegg må kommunen subsidiere kulturtilbud i kommunen slik at det er billig og tilgjengelig for studenter. I tillegg bør kommunen sikre at det er økonomisk rom for studentkulturell kommunikasjon i medier og andre kanaler.

Hvilket ansvar har staten?

Staten må, på samme måte som kommunen, bidra slik at studenter har frihet til, arenaer for og lokaler der de kan uttrykke seg kulturelt. I tillegg må de sørge for at studenter har råd til å benytte seg av forskjellige kulturtilbud.

Spørsmål til høringen:

  1. Det står i dokumentet at studentkultur er kulturuttrykk av, med eller for studenter. Et kulturuttrykk for studenter kan være for eksempel en forestilling i Operaen eller på kino. Er det riktig at dette skal omfattes av begrepet studentkultur?
  2. Dokumentet legger fram flere grunner til at studentkultur er viktig. Er disse grunnene de riktige, og er det noen som mangler?
  3. Bør vi stille mer konkrete krav til stat og kommune?
  4. Kan utdanningsinstitusjonene ta mer ansvar for studentkulturen? Er det noen andre som har ansvar?