Bruk og gyldighetsområde for dokumentet:

Dette dokumentet inneholder velferdstingets prioriteringer for tildeling av semesteravgiftsmidler til studentdemokratier. Prioriteringene reflekter således hvilke formål velferdstinget mener at det er viktigst å bevilge penger til. I tilfeller hvor Velferdstinget er nødt til å prioritere mellom forskjellige gode tiltak skal disse formålene ha forrang foran andre som ikke omtales i dokumentet.

Prioriteringene gjelder for Velferdstingets behandling av søknader fra støtteberettigede studentdemokratier tilknyttet Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Kriterier for støtteberettigelse og krav til søknader og dokumentasjon reguleres av “Avtale mellom Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) og XXX vedrørende finansiering av VTs tilskuddsportefølje”.

Dokumentet skal benyttes av Velferdstinget ved behandling av søknader om tilskuddsstøtte fra støtteberettigede studentdemokratier. VT-AUs innstilling til Velferdstinget skal i størst mulig grad reflektere disse overordnede prioriteringene.

Ved revisjon av dette dokumentet i Velferdstinget vil eventuelle endringer trå i kraft 1. januar påfølgende år.

Velferdstingets prioriteringer for tildeling av semesteravgiftsmidler til Studentdemokratier

Grad av behov er prioritert foran de øvrige punktene. Grad av behov vil derfor alltid ha forrang foran de andre prioriteringene. De resterende punktene står ikke i prioritert rekkefølge.

 1. Grad av behov:
  Grad av behov skal være det førende prinsippet for tildelinger fra Velferdstinget. Grad av behov er det reelle behovet for midler hos hver enkelt søker. Velferdstinget skal premiere godt begrunnede søknader med nøkterne budsjetter. I vurderingen av grad av behov skal følgende faktorer vurderes spesielt: a) størrelsen på egenkapitalen, b) muligheten til å få støtte fra andre (for eksempel fra NSO), c) realismen i budsjettet.
 2. Troverdighet:
  Troverdige søknader skal premieres. Troverdighet betyr i denne sammenhengen overenstemmelse mellom budsjett og regnskap fra foregående år.
 3. Studentpolitisk aktivitet:
  Velferdstinget skal innvilge støtte til studentpolitisk aktivitet. Utelukkende sosiale og kulturelle tiltak skal støttes av Kulturstyret. Driftskostnader, eksempelvis lønn til tillitsvalgte, skal støttes av institusjonene. Velferdstinget skal likevel være pragmatiske når det kommer til svært små institusjoner hvor det er helt naturlig at studentdemokrati og sosial aktivitet glir inn i hverandre, og når det gjelder demokratier som har vanskeligheter med å få støtte til hele driften fra institusjonen. Hos søkere hvor nåværende aktivitetsnivå er avhengig av driftsmidler fra Velferdstinget kan drift støttes.
 4. Forutsigbarhet:
  Velferdstinget skal prioritere å gi studentdemokratiene forutsigbarhet. Dette innebærer at det skal tas hensyn til nivået på tildelingene fra foregående år.
 5. Studenttall:
  Det skal tilstrebes llikhet mellom studenttall ved institusjonen og støttesum til studentdemokratiet.
 6. Minimumsstøtte:
  Det skal tilstrebes å gi alle studentdemokratier som søker en minimumsstøtte på 10 000 kroner.

Mulig tilleggspunkt hvis VT ønsker at ikke-medlemmer av NSO skal kompenseres i reglementet:

X. Kompensasjon for ikke-medlemmer av Norsk Studentorganisasjon (NSO):
Søkere som ikke er medlemmer av Norsk Studentorganisasjon (NSO) skal prioriteres over søkere som er medlemmer. Dette betyr at alt annet likt så skal de relle behovene som framkommer av søknadene hos ikke-medlemmer ha forrang foran de relle behovene hos medlemmer av NSO

Dette punktet er betinget av at Velferdstinget vedtar at kontigenten for medlemmer av NSO kan direktefinansieres med semesteravgiftsmidler.