Generelt om valgkomitéens arbeid

Valgkomiteen har bestått av Johan Tunestam (Leder, UiO), Ådne Hindenes (UiO), Silje Andersen (UiO), Torbjørn Jonassen (HiOA) og Madeleine Sjøbrend (UiO). Alle innstillinger er enstemmig vedtatt.

Forkortelser: Velferdstinget (VT), Hovedstyret (HS), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), Studentforeningen ved BI i Oslo (SBIO)

Velferdstingets arbeidsutvalg

Leder (heltid): Kaia Marie Rosseland

Kaia er 24 år gammel, kommer fra Kristiansand og studerer økonomi og administrasjon på BI. Hun har i år sittet som politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO der hun har vært en tydelig stemme i studentoffentligheten. Kaia har høye ambisjoner og er opptatt av at VT drives profesjonelt det kommende året. Hun legger vekt på å fronte VT som et organ for alle studentene i SiO, gjerne gjennom flere utadrettede arrangementer. Hun er i tillegg opptatt å skape gode arbeidsrutiner og informasjonsflyt innad på kontoret, samt legge til rette for videreføring av et god kommunikasjon med SiO og andre samarbeidspartnere.

Valgkomiteen er imponert over Kaias forståelse for hvordan gode prossesser gjennomføres. Av kandidatene valgkomiteen har snakket med innehar hun de tydeligste lederegenskapene. Kaia er en strukturert og veltalende person som kommer til å representere VT godt utad. Vi er overbevist av at hun vil kunne lede VTs arbeid på en utmerket måte det kommende året.

Nestleder (heltid): Morten Grinna Normann

Morten er 21 år, kommer fra Mysen, og studerer samfunnsøkonomi på UiO. Han har lenge hatt et engasjement for utdannings- og kunnskapspolitikk gjennom ulike verv i Elevorganisasjonen og i sin tid i studentpolitikken. Han har erfaring fra VT, Studentparlamentet ved UiO og lokale råd og utvalg. I tiden i VT vil Morten jobbe for å gjøre VTs politiske rolle tydeligere ved å bl.a. være tilstede ved programprossesene i alle de politiske partiene i Oslo kommune. Han vil også jobbe for de mest utsatte gruppene av studenter som f.eks. kronisk syke og studenter med barn.

Valgkomiteen mener Morten har en veldig god forståelse av politiske prosesser. Han er engasjert, veldig reflektert, god til å snakke for seg og svært god til å argumentere. Han har mye energi, og kommer til å utrette mye for VT det kommende året. Vi har lagt vekt på å Morten utfyller Kaia på flere områder, og er overbevist om at de kommer til å samarbeide godt.

Informasjonsansvarlig (heltid): Viktor Emanuel Johansson

Viktor 27 år og går på lærerutdanningen på HiOA. Han har vært aktiv i studentpolitikken det siste året, blant annet i Studentparlamentet ved HiOA, VT, og andre sentrale og lokale verv ved HiOA. Han ønsker i den kommende perioden å jobbe for flere studentboliger, og mener det er viktig at studentene skal ha de grunnleggende behovene dekket som f.eks. helse, bolig og finansiering  for å kunne fokusere på studiene. Han vil også skape et godt samarbeid mellom VT og utdanningsinstitusjonene i SiO.

Valgkomiteen vurderer Viktor som utadvendt og omgjengelig, selvstendig, engasjert, rolig og balansert. Han besitter egenskaper som er viktig for å skjøtte hans verv, og i tillegg til at han vil bidra positivt til det sosiale miljøet innad i arbeidsutvalget.

Politisk rådgiver (deltid): Vetle Bo Saga

Vetle er 21 år, kommer fra Ski i Akershus og studerer Sosiologi ved UiO. Han har vært politisk engasjert i flere år hovedsaklig gjennom AUF i Akershus hvor han har jobbet som Fylkessekretær. Han har også drevet med interessepolitikk gjennom Ungdom mot rasisme, hvor han er 2. nestleder. Vetle har sin studentpolitiske erfaring fra Studentparlamentet ved UiO hvor han dette semesteret har fungert som fast vara. Gjennom vervet som politisk rådgiver ønsker Vetle å jobbe for at VT skal få økt gjennomslag for sin politikk. Han håper blant annet at hans kompetanse kan bidra til å få gjennomslag for flere studentboliger. Vetle har også mange ideer for hvordan å videreutvikle SiO som organisasjon. Valgkomiteen vurderer at Vetle har god politisk prosessforståelse og vil fylle rollen som politisk rådgiver på en god måte.

Politisk rådgiver (deltid): Axel Fjeldavli

Axel er 21 år, kommer fra Bodø og studerer statsvitenskap ved UiO. Siden september 2013 har han hatt vervet han nå innstilles til. Han har også tidligere vært leder av Elevorganisasjonen og har dermed god kjennskap til utdanningspolitikk, og har tilegnet seg mye kunnskap i de månedene han allerede har hatt vervet. Axel bringer kontinuitet inn i Arbeidsutvalget og kjenner godt til de interne prosessene i VT og i SiO. Han har et bredt kontaktnettverk på utdanningsfeltet og dette vil være til stor hjelp i påvirkningsarbeidet til VT. Axel er dyktig, arbeidsom, og kommer til å gjøre en utmerket jobb videre i AU.

Profileringsansvarlig (deltid): Ingrid Keenan

Ingrid er 23 år gammel og studerer Statsvitenskap (bachelor) og Rettsvitenskap (master). Hun har erfaring fra Unge Venstre og liberal liste. Ingrid har sin studenpolitiske erfaring fra Studentparlamentet ved UiO hvor hun har vært fast representant de siste to årene. Ingrid var valgkampsekretær for Unge Venstre under valgkampen i 2013. Der organiserte hun rundt 30 valgkampfrivillige og sørget for et historisk valgresultat for Venstre i skolevalgene. Hun er en veldig strukturert person med betydelige organisatoriske evner. I tillegg vurderer Valgkomiteen at Ingrid kommer til å utføre arbeidet med kreativitet, engasjement og dyktighet. Valgkomiteen har satt særlig vekt på hennes evne til å løse den utfordrende rollen som valgkampsekretær på en veldig skikket måte. Vi vurderer dermed Ingrid som veldig kvalifisert til å løse oppgavene i rollen som profileringsansvarlig.

Hovedstyret

Styremedlem (to år) og leder (ett år): Magnus Nystrand

Magnus er 28 år og kommer fra Bodø. Magnus har sittet som styreleder i ett år og har blitt innstilt til et nytt år av Hovedstyret. Innstillingen har blitt lagt vekt på, men det har ikke vært av avgjørende betydning for valgkomiteen.

Magnus ønsker å gjøre SiO enda lettere å elske det kommende året. Forholdet til administrerende direktør og administrasjonen i SiO har vært svært godt, og dette gode samarbeidet er ønsket videre. Magnus har vektlagt sitt fokus på kontinuitet hos styreleder i SiO den kommende perioden, og valgkomiteen har vurdert dette som positivt. Vi anser Magnus som svært personlig egnet for vervet som styreleder i SiO. Han er motivert, reflektert og viser meget god forståelse for organisasjonen. Han er opptatt av å skape god kultur i styret og opprettholde en god relasjon med Velferdstinget slik at SiO kan styres på best mulig grunnlag.

Styremedlem (to år): Tone Vesterhus

Tone er 24 år, kommer fra Trondheim og studerer samfunnsgeografi på UiO. Gjennom sine to år i Velferdstingets arbeidsutvalg har hun utviklet et sterkt personlig eierskap til SiO som organisasjon, og ønsker å påvirke videre gjennom Hovedstyret. Tone innehar meget god forståelse av SiOs formål og rolle. I tillegg anser vi henne som svært godt egnet som styrerepresentant. Hun er talefør, opptatt av argumentasjon, rollebevisst, løsningsorientert og innehar spesielt stor kompetanse på studentvelferd. Bolig er hennes hjertesak. Hun forstår også veldig godt hvordan styrearbeidet vil foregå, og hvordan det skiller seg fra rollen i VTAU.

Styremedlem (to år): Cecilie Collett Sælør

Cecilie er 24 år og holder på med en master i økonomi og ledelse (siviløkonom) på BI. Hun innehar alle egenskapene Valgkomiteen har sett etter i et Hovedstyremedlem. Hun har meget gode taleferdigheter, politisk prosessforståelse, erfaring fra Velferdstinget og andre studentpolitiske organer, økonomisk og strategisk kompetanse og er i tillegg meget reflektert rundt rollen et slikt verv innebærer. Hun er svært engasjert i SiO som organisasjon og vil jobbe for å beholde og videreutvikle velferdstilbudene på best mulig måte. Valgkomiteens vurdering er at hun vil raskt sette seg inn i arbeidsprosessen i SiO, og vil bidra med samme styrke som resten av representantene innen kort tid, samtidig som hun vil bidra med andre perspektiver og erfaringer i diskusjonene i Hovedstyret.

Styret til SiO Bolig

Styremedlem (to år): Andreas Borud

Andreas er 22 år og studerer Statsvitenskap på UiO. Han har gjennom sitt verv som politisk rådgiver i Arbeidsutvalget opparbeidet seg relevant erfaring og kompetanse på feltet studentbolig. Andreas har erfaring fra styrearbeid, solid rolleforståelse og klokkeklar argumentasjon. Dette vil gjøre ham til en meget god styrerepresentant. Han viser i tillegg forståelse for studenters boligsituasjon og er oppriktig engasjert i dette feltet.

Styremedlem (ett år): Ine Sophie Atterås

Ine er 23 år og studerer PR og Markedskommunikasjon på BI. Ine er svært engasjert i boligspørsmål og har gode kommunikative evner. Hun er en energisk jente med bein i nesa og valgkomiteen tror hun vil bli et friskt pust inn i boligstyret. Hun har studert i både England og Australia, og har hatt verv i ANSA før hun begynte på BI. Ine er ny leder i politisk utvalg i SBIO.

Valgkomiteen har vurdert behovet for ulike erfaringer i Boligstyret. Vi mener at Ine kommer til å utfylle Andreas godt i arbeidet i Boligstyret.

Styret til SiO Mat og drikke

Valgkomitéen har ingen innstilling

Kontrollkomitéen

Valgkomitéen har ingen innstilling.