Vedtatt 7.12.2020

Velferdstinget skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres. Likeverd er en viktig verdi for Velferdstinget og vi tar avstand fra alle former for negativ diskriminering, trakassering og mobbing. Dersom du opplever noe som strider med våre retningslinjer ønsker vi at du skal melde ifra.

Det er viktig for oss at du sier ifra dersom du eller andre opplever noe som ikke er greit, slik at vi får muligheten til å gjøre noe med det som har skjedd og hindre at det skjer igjen.

 

Hva er et varsel?

Et varsel er å melde ifra om bekymringsverdige forhold. Det kan være å si ifra om noe som ikke er greit, noe som føles ubehagelig eller skremmende, eller handlinger som er ulovlige. Ved mistanke eller tvil om straffbare forhold skal politiet kontaktes.

Forhold som samarbeidsproblemer eller faglig uenighet skal ikke gå gjennom denne varslingskanalen, men varsles gjennom nærmeste leder.

 

Hvem kan varsle?

Alle har rett til å varsle, både representanter, tillitsvalgte, ansatte, honorerte og gjester, samt andre som har informasjon om kritikkverdige forhold i Velferdstinget. Tillitsvalgte og ansatte har plikt til å melde ifra dersom de ser eller opplever bekymringsverdige forhold i organisasjonen.

 

Hva kan jeg varsle om?

Du kan varsle om noe du selv har opplevd, noe som har skjedd med andre, noe du har blitt fortalt eller noe du har sett, som du mener ikke er greit eller som er ulovlig. Du har mulighet til å varsle både om ting du ser på som veldig alvorlig og om ting du tenker egentlig ikke er så farlig, men likevel ikke helt greit.

Eksempler på kritikkverdige forhold som du burde si ifra om:

 

Når kan jeg varsle?

Du har alltid mulighet til å varsle. Dersom du er bekymret eller i tvil bør du si ifra slik at situasjonen kan oppklares. Det er lav terskel for å varsle og alle henvendelser blir tatt på alvor.

Hvordan varsler jeg?

Du kan varsle både skriftlig og muntlig til et eller flere av varslingsutvalgets medlemmer. Du kan sende e-post, melding, brev, ringe eller be om et personlig møte for å fortelle hva som har skjedd. Meld fra på den måten du er mest komfortabel med.  Dersom du synes det er vanskelig å si ifra på egenhånd må du gjerne be om hjelp til å varsle fra en du stoler på, for eksempel nærmeste leder eller tillitsvalgt.

Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at du oppgir identitet slik at saken kan undersøkes så grundig som mulig. Varsler som gjøres anonymt kan være vanskelige å ettergå. Åpenhet sikrer bedre saksgang og gir bedre resultater for alle involverte parter. Anonym varsling gjøres gjennom å sende brev.

 

Den som varsler oppfordres til å informere om:

Dersom du har forslag til tiltak og hensyn som bør ivaretas kan du også gjerne informere om det.

 

Hva skjer når jeg har varslet?

Varsel og varslere i Velferdstinget vil alltid bli tatt på alvor.

Det er varslingsutvalget, beskrevet i Velferdstingets etiske retningslinjer, som er ansvarlige for å håndtere varslingssaker. Varslingsutvalgets første oppgave vil være å prøve å få klarhet i hva som har skjedd. Som regel vil de ta en samtale med deg kort tid etter at du har sendt inn varselet. Deretter vil de snakke med den eller de du har varslet om og andre som kan vite noe om saken. Etter å ha fått så mye informasjon om saken som mulig, vil varslingsutvalget avgjøre om det som har skjedd er et brudd på Velferdstingets retningslinjer og hvilke reaksjoner det eventuelt vil få for den eller de som har brutt retningslinjene.

Mens saken håndteres vil varslingsutvalget til enhver tid holde deg oppdatert om hva som skjer. De vil forsøke å ivareta deg som varsler så godt de kan gjennom hele prosessen.

Varslingssaker vil alltid bli behandlet fortrolig og av så få som mulig. Om varslet gjelder et av medlemmene i utvalget vil de involverte bli tatt ut av saksgangen. Alle i varslingsutvalget vil signere en taushetserklæring.

Velferdstingets håndtering av varsler handler om tillitsspørsmål og ikke skyld. Politi og domstol tar stilling til skyldspørsmål. Varslingsutvalget kan imidlertid bistå i å ta slike saker videre.

 

Vedtatte dokumenter angående varsling i Velferdstinget:

 

Ta kontakt med varslingsutvalget ved å sende en e-post til  h.seim@studentvelferd.no