Innstilling til Velferdstingets Arbeidsutvalg

Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på å bygge et helhetlig team til arbeidsutvalget som utfyller hverandre både faglig og personlig. Kandidatene har blitt vurdert på bakgrunn av CV, motivasjonsbrev og intervju.

Leder: Aleksander Gjøsæter – enstemmig innstilt
Som leder av Velferdstinget innstiller valgkomiteen enstemmig på Aleksander Gjøsæter. Aleksander er en erfaren velferdspolitiker med tydelige mål og visjoner for organisasjonen. Han har bred politisk erfaring, som vil være viktig i Velferdstingets arbeid det kommende året. Det er komiteens oppfatning at Aleksanders tidligere erfaring fra Velferdstingets arbeidsutvalg vil være svært nyttig for organisasjonen når man nå går inn i en omstruktureringsperiode. Komiteen er spesielt imponert over Aleksanders tydelige politiske ambisjoner for blant annet studenthelse, som er et spesielt viktig område i tiden som kommer. I tillegg til å være en klar politisk leder, viste Aleksander under intervjuet at han også har et bevisst forhold til rollen som personalleder. Aleksander fremstår som tydelig og ansvarsbevisst, og komiteen mener han vil være en god leder i året som kommer.

Nestleder: Alexander John Smith-Hald – delt innstilling
Som nestleder i arbeidsutvalget innstiller valgkomiteen delt på Alexander John Smith-Hald og Manjit Kaur. Alexander har solid erfaring som studenttillitsvalgt i mange organer. Han er en trygg og omsorgsfull person som vil komplementere leder godt. Valgkomiteen har i sin vurdering vektlagt Alexanders erfaring og kompetanse fra studentforeninger.

Nestleder: Manjit Kaur – delt innstilling
Som nestleder i arbeidsutvalget innstiller valgkomiteen delt på Alexander John Smith-Hald og Manjit Kaur. Manjit har lang fartstid i Velferdstinget. Hun er en positiv og omgjengelig person med mye energi og vil fungere samlende for Velferdstinget. Valgkomiteen har i sin vurdering vektlagt de unike perspektivene Manjit vil bidra med inn i arbeidsutvalget.

Politikk- og medieansvarlig: Kaja Elisabeth de Ru – enstemmig innstilt
Som politikk- og medieansvarlig i arbeidsutvalget innstiller valgkomiteen enstemmig på Kaja Elisabeth de Ru. Kaja har lang og variert erfaring fra studentpolitikken. Hun er en blid og engasjerende person som vil bidra positivt til arbeidsmiljøet på kontoret. Hun er kunnskapsrik og dyktig og kan vise til flere politiske gjennomslag. I intervju med valgkomiteen tok hun spesielt opp at hun ønsket å påvirke partiprogrammene frem mot stortingsvalget og hadde mange ideer for hvordan hun ønsket å oppnå dette. Til tross for at dette er en ny stilling, har Kaja imponert komiteen med tydelige mål og planer for hvordan hun vil legge opp arbeidet i året som kommer. Komiteen mener at Kaja kommer til å komplementere Aleksander godt i det politiske arbeidet til Velferdstinget. Kaja er en motiverende og dyktig kandidat som vil skjøtte vervet som politikk- og medieansvarlig godt.

Kommunikasjonsansvarlig: Trygve Monclair Bøe – enstemmig innstilt
Som kommunikasjonsansvarlig i arbeidsutvalget innstiller valgkomiteen enstemmig på Trygve Monclair Bøe. Han er et friskt pust inn i Velferdstingets arbeid, med et unikt sett erfaringer. Med en bakgrunn fra blant annet revyarbeid og mer nylig et stort engasjement i studentpolitikken på UiO, anser komiteen ham som svært egnet for vervet. Trygve har ambisiøse mål om å skape en fellesskapsfølelse i Velferdstinget for medlemsinstitusjonene og de tillitsvalgte. Samtidig har han utmerket seg i kampanjearbeidet til promoteringskomiteen i Studentparlamentet ved UiO og i valgkampen for Liberal liste. Trygves kreative og sosiale personlighet vil passe godt inn i arbeidsutvalget. Komiteen mener han vil være en imøtekommende og tilgjengelig tillitsperson for Velferdstinget. Trygve er en engasjert og kreativ kandidat som vil fungere godt som kommunikasjonsansvarlig.

Publisert i Innlegg

Valg i Velferdstinget

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus starter nå arbeidet med å se etter nye mennesker til vervene som skal fylles for neste periode. I denne omgang er vervene som valgkomiteen skal komme med sin innstilling på de fire fulltidsvervene i arbeidsutvalget.  Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget.

Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker å stille til gjenvalg på, bes det om at dere gir beskjed i god tid om dette. Eventuelle kandidater som ønsker gjenvalg går gjennom den samme vurderingsprosessen som alle øvrige kandidater. Vi vil også minne om at det er uforpliktende å komme på intervju med oss og at valgkomiteen jobber under taushetsplikt.

For å stille til valg på verv valgkomiteen innstiller til (kun Arbeidsutvalget) bes det om at du sender navn, studiested, kontaktinformasjon, motivasjonsbrev hvor du forteller hvorfor du stiller til vervet på ca. 1500 tegn med mellomrom og CV med relevant erfaring til heidi.bang@studentparlamentet.uio.no innen fristen.
Velferdstingets Valgkomité kan for øvrige henvendelser kontaktes på eposten ovenfor eller ved valgkomitéens leder, Heidi Bang, på telefonnr. 907 59 027. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål angående vervene eller det å stille til valg.

Dersom du ønsker å melde ditt kandidatur til andre verv som skal velges kan dette gjøres på forhånd ved å sende en mail med kontaktinformasjon til vt-au@studentvelferd.no, eller det kan gjøres på valgmøtet den 30. mai

Frist for å melde kandidatur: 13. mai kl. 15.00 (MERK! utsatt frist)
Innstillingen publiseres den 20. mai.
Valgmøtet finner sted den 30. mai på Universitetet i Oslo
 (møtelokale kommer).

 

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) er ansvarlig for den daglige driften av Velferdstinget og holder til på Villa Eika ved Universitetet i Oslo, Blindern. AU er Velferdstingets (VT) saksbehandler. Dette innebærer at AU arrangerer og forbereder Velferdstingets møter. AU følger opp VTs vedtak i samråd med Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og påvirker SiO gjennom Hovedstyret og representantene i delstyrene. AU pleier kontakten med de lokale tillitsvalgte og studentene på SiOs medlemsinstitusjoner. I tillegg jobber AU opp mot Norsk Studentorganisasjon, Kunnskapsdepartementet og Oslo kommune. AU fungerer som Velferdstingets ansikt utad i pressen og driver kampanjearbeid og arrangerer ulike aksjoner og kampanjer.

Tillitsvalgte i arbeidsutvalget honoreres etter Lånekassens satser for maksimal inntjening sammenlagt med maksimal basisstøtte for studenter med full studieprogresjon. Satsen blir beregnet på følgene måte; maksimal basisstøtte våren 2016 pluss satsen for inntektsgrensen for 2016. 

Arbeidsutrvalget velges for ett år, med funksjonstid fra 1.7.2016 til 31.6.2017

Valgkomitéen skal innstille på følgende verv til arbeidsutvalget:

Leder (100 %)

Har det overordnete ansvar for Velferdstingets arbeidsutvalg. Hen har hovedansvaret for kontakten med studentrepresentantene i Hovedstyret og i alle SiOs delstyrer. Leder har interne og eksterne representasjonsoppgaver, og er kontaktperson opp mot ledelsen i SiO.

Leder er kontakt- og talsperson overfor eksterne aktører og samarbeidspartnere som media, samskipnad, andre studentdemokratier, politikere og lignende.

Sammen med økonomi- og organisasjonskonsulenten, har leder økonomiansvar, og delvis arbeidsgiveransvar for Velferdstingets administrasjon.

Nestleder (100 %)

Er leders stedfortreder. Nestleder tar ofte på seg en prosjektlederrolle og har de siste årene hatt ansvar for store enkeltprosjekter, som semesterstartsarrangementer og medieundersøkelsen. Nestleder har hovedansvar for fordeling av tilskudd til studentmediene og -kulturinstitusjonene i Oslo og Akershus over semesteravgiften. Nestleder har også et særskilt ansvar for oppfølging og kontant med disse tilskuddsmottakerne, og vil gjennom perioden ha et tett samarbeid med Velferdstingets styrerepresentanter i studentmediene. Nestleder har ansvar for oppfølging av Velferdstingets interne komiteer, samt oppfølging med relevante eksterne komiteer, som for eksempel Velferd- og Likestillingspolitisk komité i NSO.

Kommunikasjonsansvarlig (100 %)

Har ansvar for informasjonsflyten fra AU til studenter tilknyttet SiO og studentpolitikken i Oslo. Dette innebærer en oppfølging av studentdemokratiene ved de ulike samskipnadsinstitusjonene og informasjonsarbeid rundt VTs mål og virke. Kommunikasjonsansvarlig er ansvarlig for VTs eksterne relasjonsbygging. Hen har et spesielt ansvar for å følge opp og skolere de lokale studentdemokratiene tilknyttet Velferdstinget. I tillegg har kommunikasjonsansvarlig sammen med administrasjonssekretær ansvar for Valgforsamling for de mindre høyskolene før konstituerende VT-møte hver høst. Hjemmesiden www.studentvelferd.no, siden til VT på facebook og evt. andre sosiale medier skal følges opp av kommunikasjonsansvarlig.

Kommunikasjonsansvarlig har i tillegg ansvar for VTs profil og utadrettede aktivitet som organisasjon. Hen har ansvar for VTs profileringsmateriell og koordinering, og utarbeiding av kampanjer. Utarbeidelsen og gjennomføringen av VTs utadrettede aktivitet bør gjøres i samarbeid med politikk- og medieansvarlig.

Politikk- og medieansvarlig (100 %)

Har ansvar for å innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle politiske saker for Velferdstinget. Hen skal orientere både arbeidsutvalget og Velferdstinget muntlig om dette på hvert møte. Hen har ansvaret for å utarbeide og oppdatere Velferdstingets overordnede politiske strategier og mediestrategier for perioden.

Politikk- og medieansvarlig er ansvarlig for å initiere medieutspill i samråd med resten av AU. Hen har hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre lobbymøter i samarbeid med leder. Politikk- og medieansvarlig skal bidra med utarbeidelsen og gjennomføringen av kampanjer i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig.

 

Verv valgkomiteen ikke innstiller til:

Velferdstingets Kontrollkomité

Kontrollkomiteen (KK) har som oppgave å kontrollere at Velferdstingets vedtekter og andre bestemmelser blir fulgt. Komiteen innstiller overfor Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene ved valg av Velferdstingets representanter og vararepresentanter (de tre som sitter i KK har plassfratredelse i VT, dvs. at de trer ut som ordinære VT-representanter og mister stemmerett i forsamlingen).  I tillegg skal KK kontrollere og gi innstilling på at budsjettene og regnskapene fra de som søker støtte gjennom Velferdstinget eller dets organer er i tråd med Velferdstingets krav og god regnskapsskikk.

Det skal velges tre medlemmer av kontrollkomiteen for ett år. Funksjonstiden er 1.7.2016 til 30.6.2017.

Velferdstingets Valgkomité

Valgkomiteen (VK) har som oppgave å innstille på personer til verv som er på valg ved henholdsvis Velferdstingets konstituerende møte og Velferdstingets valgmøte. VKs oppgaver og arbeidsmåte er regulert i Velferdstingets vedtekter. Leder av VK har plassfratredelse i VT, det vil si at hen trer ut som ordinær VT-representant og mister stemmerett i forsamlingen. VK skal i tillegg innstille på alle suppleringsvalg i perioden.

Det skal velges fem medlemmer av valgkomiteen for ett år. Blant de fem medlemmene velges det en leder ved særskilt valg. Funksjonstiden er 1.7.2016 til 30.6.2017.

Kulturstyret

Kulturstyret (KS) fordeler midler fra semesteravgiften som går til studentforeninger og studentarrangementer. Kulturstyret består av 10 faste representanter hvorav én er leder, samt 5 vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Vervene er honorert.

Kulturstyremedlemmer får møtehonorar på 0,2 % av Lånekassens satser for maksimal inntjening sammenlagt med maksimal basisstøtte for studenter med full studieprogresjon for hvert møte de deltar på. Dette utgjør 538 kr for høsten 2016.

Det skal velges fem varamedlemmer i prioritert rekkefølge for ett år. Funksjonstiden er fra 1.7.2016 til 30.6.2017.

Styret i Universitas

Det skal velges to medlemmer til styret i Universitas, derav en styreleder med personlig vara og styremedlem med personlig vara. Universitas har styremøter 3-4 ganger i semesteret, og styret jobber primært med økonomi og strategi. Det er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Universitas, slik at det er en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god jobb. Det ses på som lærerikt og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille. Ta gjerne kontakt med Aleksander hvis det er noen spørsmål.

Det skal nomineres leder av styret i Universitas med personlig varamedlem for to år. Funksjonstiden er fra 1.7.2016 til 30.6.2018.
Det skal nomineres ett medlem av styret i Universitas med personlig varamedlem for ett år. Funksjonstiden er 1.7.2016 til 30.6. 2017.

Styret i Radio Nova

Det skal velges to medlemmer til styret i Radio Nova, derav en styreleder med personlig vara og styremedlem med personlig vara. Det avholdes styremøter ca hver tredje uke der de tar seg av strategi, økonomi og retningslinjer for Radio Nova. Styret vedtar og reviderer budsjett, har kontroll på regnskap og tar mye av ansvaret for drift og planlegging. Det er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Radio Nova, slik at det er en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god jobb. Det ses på som lærerikt og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille. Ta gjerne kontakt med Aleksander hvis det er noen spørsmål.

Det skal nomineres leder av styret i Radio Nova med personlig varamedlem for to år. Funksjonstiden er fra 1.7.2016 til 30.6.2018.
Det skal nomineres ett medlem av styret i Radio Nova med personlig varamedlem for ett år. Funksjonstiden er 1.7.2016 til 30.6. 2017.

Publisert i Innlegg

Arbeidsprogram for 2016

Temaer er ikke lagt opp i prioritert rekkefølge, men vektes likeverdig

Hovedprioritering

 1. VT skal jobbe på tvers av SiOs tjenesteområder, samt opp mot det offentlige, for å forebygge og behandle psykisk uhelse hos studenter i Oslo og Akershus.
 2. VT skal jobbe for flere, billigere og bedre studentboliger i Oslo og Akershus.
 1. Generelt

  1. VT skal ta stilling til om SiO bør øke semesteravgiften fra og med høstsemesteret 2016.
  2. VT skal jobbe for synliggjøring av SiOs velferdstilbud til alle SiO-studenter.
  3. VT skal jobbe for universelt utformede kjønnsnøytrale toaletter og garderober med egne båser for klesskift og dusj i tjenesteområder i- og bygg eid av SiO.
 2. Helse

  1. VT skal jobbe for at kapasiteten og åpningstidene i SiOs helsetjenester skal utvides for å redusere ventetidene på alle tjenester.
  2. VT skal jobbe for en forutsigbar statlig tilskuddsordning for å øke kapasiteten i den psykiske helsetjenesten i samskipnaden.
  3. VT skal jobbe at rådgivning skal være tilgjengelig og godt kjent for alle studenter tilknyttet SiO.
  4. VT skal jobbe for et økt fokus på samspillet mellom studenters psykiske og fysiske gjennom samarbeid på tvers av SiOs tjenesteområder.
  5. VT skal jobbe for at Stortinget skal levere en utredning om studenthelse i et folkehelseperspektiv og levere en stortingsmelding med konkrete tiltak.
  6. VT skal utarbeide et dokument om studenter og rus.
 3. Bolig

  1. VT skal jobbe for at staten årlig gir tilskudd til bygging av 4000 studentboliger nasjonalt.
  2. VT skal jobbe for økt kostnadsramme og tilskuddsandel for bygging av studentboliger.
  3. VT skal jobbe for at studentboliger blir et eget arealformål i plan- og bygningsloven.
  4. VT skal jobbe for at SiO skal få større andel av studentboligtildelingen enn i dag.
  5. VT skal i samarbeid med SiO jobbe for at kommunen gir gode vilkår til studentboligbygging.
  6. VT skal jobbe for aldersgrensen hos SiO boligtildeling økes.
  7. VT skal jobbe for at samboer i par- og familiebolig får administrasjonsrett til boligen.
  8. VT skal jobbe for at SiO prioriterer variert standard innenfor hvert boligprosjekt for  sikre blandet leietakermasse.
 4. Studentøkonomi

  1. VT skal jobbe for opptrapping til 11-måneders studiestøtte innen 2020, og at studiestøtten bindes til 1,5G.
  2. VT skal jobbe for at opptrappingen til 11-måneders studiestøtte starter over nasjonalbudsjettet 2017.
  3. VT skal jobbe for at andelen av studielånet som kan omgjøres fra lån til stipend økes til 50%.
  4. VT skal jobbe for at høyere utdanning gir uttelling i form av pensjonspoeng.
  5. VT skal jobbe for at studenter med barn får tilgang til 12 måneders studiestøtte.
 5. Mat og drikke

  1. VT skal jobbe for at SiO Mat og Drikke skal tilby variert, næringsrik, bærekraftig og rimelig mat, og et godt halal-, vegan- og vegetatilbud samt et godt tilbud til matallergikere.
  2. VT skal se på SiO Mat og Drikkes spisestedsportefølje og komme med innspill til hvordan den kan utvikles.
  3. VT skal jobbe for mer tilpassede åpningstider.
 6. Studentkultur

  1. VT skal jobbe med kommunen og andre relevante aktører for å etablere et gratis kulturkort for studenter i Oslo og Akershus.
  2. VT skal jobbe for å bedre kunnskapen om og tilgangen til kulturstyret på alle institusjonene.
  3. VT skal jobbe med SiO foreninger i arbeidet for å bygge et solid og bredt tilbud som engasjerer og inkluderer studenter, uavhengig av norskferdigheter, i studentlivet på tvers av institusjonene.
  4. VT skal støtte opp under- og være involvert i prosessen om et eventuelt nytt studentbygg nær sentrum.
 7. Miljø og klima

  1. VT skal jobbe for at alle tjenesteområder i- og bygg eid av SiO skal sertifiseres som miljøfyrtårn.
  2. VT skal jobbe for at alle SiOs tjenestebiler skal være lavutslippsbiler.
  3. VT skal jobbe for at SiO skal redusere sitt klimagassutslipp i tråd med klimaregnskapet.
  4. VT skal jobbe for at det er tilrettelagt for kildesortering i alle SiOs studentboliger.
  5. VT skal jobbe for at alle SiOs nybygg skal være nullenergi/ og eller plusshusstandard og at SiO skal prioritere energieffektivisering.
 8. Samferdsel

  1. VT skal jobbe for at Ruters rutetilbud utvides, blant annet med flere nattruter til de store studentbyene.
  2. VT skal jobbe for en utvidelse av bysykkeltilbudet til de store studentbyene.
  3. VT skal jobbe for studentpris på alle type billetter.
  4. VT skal jobbe for at studentrabatt på kollektivtilbud skal gjelde alle studenter uavhengig av alder, samt at prisen ikke skal økes som følge av dette.
 9. Organisasjon

  1. VTAU skal fremlegge en halvårsrapport for VT.
  2. VTAU skal bruke sosiale medier aktivt for å synliggjøre VT sin politikk, og som et virkemiddel for å skape økt rekruttering til og engasjement for VT.
  3. VTAU skal lage og publisere en ny nettside i henhold til grafisk profil.
  4. VT skal aktivt jobbe for å inkludere de mindre institusjonene i sitt virke.
  5. VTAU skal samarbeide med ViN og NSO i saker som er av nasjonal interesse.
  6. VT skal sette ned en vedtektskomité som skal levere et helhetlig forslag til reviderte vedtekter.
  7. VTAU skal gå kritisk gjennom sammensetningen av stillinger og arbeidsoppgaver i AU og levere forslag til endringer der dette er hensiktsmessig.
  8. VTAU skal jobbe for å bruke sosiale arrangementer som en del av promoteringsarbeidet for VT.
Publisert i Innlegg

Velferdsseminar

Velferdstingets oppstartsseminar er 23.-24. januar. Det avholdes på Renskaug Vertsgård, avreise klokken 9:00 fra Villa Eika med buss.

Det er første ordinære møte i Velferdstinget i 2016, og på møtet skal det bl.a. vedtas arbeidsprogrammet for 2016.

Sakspapirene til møtet finner du her.

Vel møtt!

Publisert i Innlegg

Konstituerende møte for Velferdstinget 2016

Konstituerende møte for Velferdstinget 2016 er mandag 30. november klokken 17:00 på Auditorium 2, Georg Sverdrups hus ved Universitetet i Oslo

De som ønsker å stille til de ulike verv oppfordres til å melde deres kandidatur i forkant av møtet ved bruk av dette kandidatskjema.

Bemerk at valgkomiteen innstiller på alle vervene utenom kontrollkomitéen, kulturstyremedlemmer, vara til kulturstyret og kontrollkomitéen for studentbarnehager. Har du stilt til et verv via valgkomiteen og valgkomiteen innstiller på deg, trenger du ikke å fylle ut kandidatskjema. Det vil òg være mulig å stille til de ulike verv på møtet.

Publisert i Innlegg

Valg i Velferdstinget!

Valgkomitéen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal nå starte opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget.

Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker gjenvalg til, bes det om at dere gir beskjed i god tid om dette. Vi vil også minne om at det er uforpliktende å komme på intervju med oss og at valgkomiteen jobber under taushetsplikt.

Velferdstingets Valgkomité kan kontaktes på valgkomiteen@studentvelferd.no eller ved valgkomitéens leder, Hans Christian Paulsen, på telefonnr. 468 47 884. Det bes om at alle kandidaturkungjøringer gjøres digitalt.

NB: Arbeidsutvalget velges i dette valget for et halvt år, for å tilpasse valgperioden nye vedtekter der valget er ett år fra juli til juni.  Frist for å melde kandidatur: 12. november kl. 23.00.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) er ansvarlig for den daglige driften av Velferdstinget og holder til på Villa Eika ved Universitetet i Oslo, Blindern. AU er Velferdstingets (VT) saksbehandler. Dette innebærer at AU arrangerer og forbereder Velferdstingets møter. AU følger opp VTs vedtak i samråd med samskipnaden og påvirker SiO gjennom Hovedstyret og representantene i delstyrene. AU pleier kontakten med de lokale tillitsvalgte og studentene på SiOs medlemsinstitusjoner. I tillegg jobber AU opp mot Norsk Studentorganisasjon, Kunnskapsdepartementet og Oslo kommune. AU fungerer som Velferdstingets ansikt utad i pressen og driver kampanjearbeid og arrangerer ulike aksjoner og stunts.

Tillitsvalgte i arbeidsutvalget honoreres etter Lånekassens satser for maksimal inntjening sammenlagt med maksimal basisstøtte for studenter med full studieprogresjon. Satsen blir beregnet på følgene måte; maksimal basisstøtte våren 2016 pluss satsen for inntektsgrensen for 2016.

Valgkomitéen skal innstille på følgende verv til arbeidsutvalget:

Leder (100 %)

Har det overordnete ansvar for Velferdstingets arbeidsutvalg. Hen skal sørge for at Velferdstingets politikk får gjennomslag i de riktige instanser. Hen har hovedansvaret for kontakten med studentrepresentantene i hovedstyret og i alle SiOs delstyrer. Leder har interne og eksterne representasjonsoppgaver, og er kontaktperson opp mot ledelsen i SiO.

Leder er kontakt- og talsperson overfor eksterne aktører og samarbeidspartnere som media, samskipnad, andre studentdemokratier, politikere og lignende.

Sammen med økonomi- og organisasjonskonsulenten, har leder økonomiansvar, og delvis arbeidsgiveransvar for Velferdstingets administrasjon.

Nestleder (100 %)

Er leders stedfortreder. Nestleder tar ofte på seg en prosjektlederrolle og har de siste årene hatt ansvar for store enkeltprosjekter, som semesterstartsarrangementer og medieundersøkelsen.

Informasjonsansvarlig (100 %)

Har ansvar for informasjonsflyten fra AU til studenter tilknyttet SiO og studentpolitikken i Oslo. Dette innebærer en oppfølging av studentdemokratiene ved de ulike samskipnadsinstitusjonene og informasjonsarbeid rundt VTs mål og virke. Informasjonsansvarlig er ansvarlig for VTs eksterne relasjonsbygging. Hen har et spesielt ansvar for å følge opp og skolere de lokale studentdemokratiene og studentmediene tilknyttet Velferdstinget. I tillegg har informasjonsansvarlig sammen med administrasjonssekretær ansvar for Valgforsamling for de mindre høyskolene før konstituerende VT-møte hver høst. Hjemmesiden www.studentvelferd.no, siden til VT på facebook og evt. andre sosiale medier skal følges opp av Informasjonsansvarlig.

To Politiske rådgivere (35 %)

Har ansvar for å innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle, politiske saker for velferdstinget. I tillegg vil de bidra til sakspapirer, lobbynotater, leserinnlegg, pressemeldinger og annet forefallende arbeid som arbeidsutvalget som helhet jobber med.

Profileringsansvarlig (35 %)

Har ansvar for VTs profil og utadrettede aktivitet som organisasjon. Hen har ansvar for VTs profileringsmateriell og koordinering, og gjennomføring av kampanjer. Samarbeider med Informasjonsansvarlig.

Hovedstyret

Hovedstyret er det øverste organet i SiO. Det er ti medlemmer i SiOs Hovedstyre. Fem av disse er studentrepresentanter valgt av VT. Blant disse fem velges det også en ny leder av Hovedstyret. Hovedstyret har et overordnet ansvar for SiO. Blant styrets oppgaver er utarbeidelse og oppfølging av strategidokumenter og kontroll med samskipnadens økonomi. Styremedlemmer har personligansvar for de beslutninger som tas i styret. Vi anbefaler at kandidater til disse vervene har et reflektert forhold til hva dette innebærer.

Hovedstyret har syv til åtte styremøter/styreseminar i året. HS-studentene plikter i tillegg å delta på formøter i regi av VT-AU, og de har møteplikt på VT-møter. I tillegg fordeler styrestudentene delstyrene seg imellom. Disse har mellom fire og åtte møter i året og har plikter også til formøter med VT-AU. Vervene er honorert av SiO.

Valgkomitéen skal innstille på følgende verv til Hovedstyret:

Tre styremedlemmer for to år. Valgperioden går fra 1.1.2016 til 31.12.2017.

Blant styremedlemmene velges det en leder for ett år. Valgperioden går fra 1.1.2016 til 31.12.2016. Styremedlemmene innstilles og velges med personlig vara.

Klagenemda for tildeling av bolig

Det skal velge et styremedlem til Klagenemda for tildeling av bolig. Dette organet har to møter i året. I tillegg velges det en fra arbeidsutvalget. De skal behandle klager som kommer inn på grunn av avslag på søknad om studentbolig. Klagenemden består av styremedlemmer som er flertall av studenter, andre medlemmer er administrerende direktør og ansattvalgt representant. Vervene er honorert av SiO.

Valgkomitéen skal innstille på følgende:

Ett styremedlem for to år med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2016 til 31.12.2017.

SiO Mat og drikke

Styret i SiO Mat og drikke er ansvarlig for å følge opp driften av kafeenes ca. 50 serveringssteder, herunder kafeer, kaffebarer, kioskdrift og kantiner. Styret følger opp SiO Mat og drikke administrasjon, vedtar strategidokumenter, fastsetter budsjett, og forvalter i samsvar med SiO forretningsvirksomhet og forretningsstrategi. Vervet medfører deltakelse på styremøtene som avholdes ca. 4 ganger i semesteret, samt på formøter med representantene fra Velferdstingets arbeidsutvalg i forkant av hvert styremøte. Vervene er honorert av SiO.

Valgkomitéen skal innstille på følgende:

Ett styremedlem for to år med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2016 til 31.12.2017.

 

VERV SOM VALGKOMITEEN IKKE INNSTILLER PÅ

Velferdstingets kontrollkomité

Kontrollkomiteen (KK) har som oppgave å kontrollere at Velferdstingets vedtekter og andre bestemmelser blir fulgt. Komiteen innstiller overfor Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene ved valg av Velferdstingets representanter og vararepresentanter (de tre som havner i KK har plassfratredelse i VT, dvs. at de trer ut som ordinære VT-representanter og mister stemmerett i forsamlingen).  I tillegg skal KK kontrollere og gi innstilling på at budsjettene og regnskapene fra de som søker støtte gjennom Velferdstinget eller dets organer er i tråd med Velferdstingets krav og god regnskapsskikk.

Det skal på møte velges tre styremedlemmer for ett år. Valgperioden er 1.1.2016 til 30.6.2016. Det er en overgangsperiode som følger arbeidsutvalgets interimsstyre. Deretter velges KK fra 1. jul-30. jun. sammen med arbeidsutvalget.

Kulturstyret

Kulturstyret (KS) fordeler midler fra semesteravgiften som går til studentforeninger og studentarrangementer. Kulturstyret består av 10 faste representanter hvorav én er leder, samt 5 vara i prioritert rekkefølge. Vervene er honorert.

Kulturstyreleder lønnes som en 20 % stilling med timesats på 159 kr, som reguleres hver år i takt med gjennomsnittlige lønnsøkning. Honoraret er derved 4 770 i måneden svarende til 30 timer per måned. Øvrige Kulturstyremedlemmer får møtehonorar på 484 kr for hvert møte de deltar på. Kulturstyreleder får møtehonorar i tillegg til det faste månedlige honoraret.

Det skal på møte velges fem medlemmer for 1,5 år. Dette blir overgangsperiode for at KS medlemmene også skal velges etter vedtak om ny valgperiode. De velges fra 1.1.2016 til 30.6.2017. Videre skal det suppleres ett medlem til ett år; 1.1.2016 til 31.12.2016. Denne plassen følger den gamle valgperioden. Sist skal det velges fem vara i prioritert rekkefølge for et halv år, som overgangsperiode for varamedlemmenes periode, deretter velges de fra 1. jul-30. jun.

Kontrollkomite for studentbarnehager

Kontrollkomitéen (KK) for Studentbarnehagene er en instans for klagesaker som kommer inn til Studentbarnehagene. Det dreier seg i stor grad om å behandle klagesaker der det er tvil om tildelingsreglementet for studentbarnehagene har blitt fulgt. KK møtes to ganger i året, men kan kalles inn til flere møter dersom det er behov. På møtet får komitémedlemmene innsyn i alt relevant informasjon, og fatter et vedtak på bakgrunn av tildelingsreglementet. I særskilte tilfeller kan KK utvise skjønn og gi dispensasjon fra reglementet. Vervene er honorert av SiO.

Det skal på møte velges to styremedlemmer for ett år, med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2016 til 31.12.2017.

Publisert i Innlegg

Velferdstingsmøte 9. november

Sted: Handelshøyskolen BI‎, lokale D1. Kart

Tidspunkt: Mandag 9. november klokken 17:00.

Klikk her for innsending av elektroniske endringsforslag.

Her er en oversikt over endringsforslagene som er kommet inn.

Sakspapirene til møte: Sakspapirer + Årsmelding 2015

Vel møtt!

Publisert i Innlegg

– Venter fortsatt på en satsing på studentene

3908525129_1feea680c4_b

Pressemelding fra Velferdstinget i Oslo og Akershus, 7/10-2015

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA) berømmer regjeringen for å videreføre økningen i studentboligbygging og i studiestøtten. Men det store løftet for studentøkonomien lar vente på seg, påpeker de.

I regjeringens forslag til statsbudsjett har regjeringen foreslått at det skal gis tilskudd til bygging av 2200 studentboliger. De har også foreslått å øke studiestøtten 3,1%, en økning som er merkbart høyere enn den forventede prisveksten.

– Det er positivt at regjeringens satsing på studentboliger fortsetter, men vi er ennå ikke i mål, sier Sigrid Mæhle Grimsrud, leder av VTOA. – Satsingen på studiestøtten er heller ikke bra nok, fortsetter hun. – Med en årlig økning på 3% vil det ta 15 år før vi når målet. Det er ikke holdbart, sier hun.

Vil ha flere studentboliger til Oslo

Allikevel etterlyser Grimsrud en større og mer målrettet satsing på studentenes økonomiske situasjon.

– Vi ønsker oss en videre økning i antall studentboliger, særlig i Oslo. Regjeringens satsing på studentboligbygging har hjulpet i mange byer, særlig når leieprisene samtidig går ned, men i Oslo er boligproblemet større enn noen gang, sier Grimsrud. – Ved å bygge flere studentboliger bedrer du både boligsituasjonen og studentøkonomien i hovedstaden, fortsetter hun.

– Vi ber spesielt samarbeidspartiene KrF og Venstre om å ta med seg dette videre inn i forhandlingene. Målet vårt er at det skal bygges 4000 studentboliger i året, og at flere skal tildeles til Oslo og Akershus, sier Grimsrud.

Krever løft for studentøkonomien

Grimsrud forteller også at VTOA etterlyser et stort løft i studiestøtten fra lånekassen, og at hun mener at regjeringens satsing ikke er bra nok.

– Studentbevegelsen har i en årrekke etterlyst et større løft i studiestøtten. Vi krever at studiestøtten tilsvarer 1,5G og fordeles over 11 måneder, påpeker Grimsrud.

Studiestøtten ligger i dag rundt 1,12 ganger grunnbeløpet i folketrygden(G) og fordeles over 10 måneder. Det utbetales med andre ord ikke studiestøtte i juni eller juli.

– De fleste har eksamener i mai, og noen frem til midt i juni. Det er vanskelig å skulle tjene penger til å klare seg i sommermånedene samtidig midt i eksamenstida, sier Grimsrud. – Vi kan ikke sitte og vente på et bedre tilbud til studentene. Regjeringen og samarbeidspartiene må gjennomføre disse grepene om de tar studentene på alvor, avslutter hun.

For ytterligere kommentarer,
Sigrid Mæhle Grimsrud
Leder Velferdstinget i Oslo og Akerhus

Mobil: 454 48 161
Mail: leder@studentvelferd.no
Twitter: sigridmg / VT_OsloAkershus
www.studentvelferd.no

Publisert i Innlegg

Søknad om tilskudd 2016

Nå er tiden inne for å sende inn søknad om tilskudd for 2016. Søknadsfristen for å få støtte gjennom Velferdstingets budsjettsøknad til SiO er onsdag 2. september 2015. Søknaden vil bli behandlet i Velferdstingets tildelingsmøte mandag 12. oktober 2015.

Vi har lagd et nettskjema som skal hjelpe til under søknadsprosessen og eventuelle spørsmål kan rettes mot Sarah Sørensen på s.sorensen@studentvelferd.no eller på 463 48 854.

Budsjett og regnskap må være lastet opp i Excel-filer eller tilsvarende regnearkfiler. Dere kan laste ned Budsjett- og regnskapsmal 2015 her.

Nettskjema for søknad om tilskudd 2016
NB: Søknader sendt per post eller på e-post blir IKKE behandlet!

Publisert i Innlegg

Mangler flest hybelenheter i landet.

IMG_44316157551005

Nylig kom Norsk Studentorganisasjon (NSO) med årets studentboligundersøkelse, som inneholder oppdaterte tall både for den samlede nasjonale statusen på studentboliger, og med tall for de enkelte studentsamskipnadene. Undersøkelsen har siden 1991 vært den viktigste kilden for informasjon om norske studenters boforhold.

NSO opererer med det nasjonale målet om å nå 20 prosent dekningsgrad på studentboliger. Det vil si at 20 prosent av landets studenter skal få plass i studentboliger. Nasjonal dekningsgrad i 2015 er 14,54%.

Mangler flest hybelenheter for å nå dekningsgrad

I Oslo og Akershus er dekningsgraden på 13,43% i 2015. Det er en økning på knappe 0,13% fra 2014. Oslo er et stort pressområde, aldri før har så mange nye studenter vendt snuten for å studere i hovedstaden. Oslo og Akershus mangler 4660 boliger for å oppnå 20 % dekning.

– Det er urovekkende at dekningsgraden står på stedet hvil. Til tross for en større satsing på studentboliger i nasjonalbudsjettet ser vi at Oslo og Akershus fortsatt ikke prioriteres hardt nok som Norges største og dyreste by å bo i. Til tross for at samskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) står klare med prosjekter til å bygge opptil 3000 nye studentboliger fram mot 2020, får ikke disse grønt lys fra regjeringen, sier Sigrid Mæhle Grimsrud, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.

I alt 3865 studenter står i kø for å få tildelt studentbolig til semesterstart per 27.07, viser tall fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Det er nesten 200 flere studenter enn hva som sto i kø på samme tidspunkt i fjor.

– Som ny student er det viktig å fokusere på studiet og å skape rutiner. En presset økonomi og usikkerhet rundt bolig gjør dette vanskeligere enn nødvendig, sier Julie Sørlie Paus-Knudsen, leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

Oslo har de høyeste bo- og levekostnadene i landet. Mange studenter blir forskrekket over prisen det koster å studere i hovedstaden. Størsteparten av utgiftene en student har går til leie av bolig. For å ivareta prinsippet om lik rett til utdanning er det viktig å kunne tilby studentene et sted å bo når de kommer til Oslo.

Studenter må se til det private leiemarkedet

– Mange studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har obligatorisk undervisning fra første studiedag. Det er klart at disse har kortere tid til å finne seg bolig enn andre studenter og stiller svakere i kampen om boligene på grunn av det, sier Christoffer Storm Tiller Alsvik, leder av studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Konsekvensen av flere studenter på det private leiemarkedet er økte leiepriser. Det er en utvikling som går utover de økonomisk sårbare i samfunnet og fører til større forskjeller.

– Per dags dato har BI-studenter mulighet til å søke bolig hos SiO, Boligstiftelsen Nydalen (BSN) og på det private markedet. Når studentboligene ikke strekker til ser vi at flere må søke i det private der prisene er høye. Det gjør det vanskelig for studenter å prioritere studiene så mye som ønskelig, ettersom vi er nødt til å jobbe mye ved siden av studiene for å ha råd til å bo i Oslo, sier Karl Södermann Reistad, leder av SBIO ved Handelshøgskolen BI (BI)

Oslo er en by i utvikling med et yrende kulturliv, god kollektivtrafikk og en stor satsing på sykkelveier i 2015.

– Boligtilbudet og prisen på leiebolig i det private markedet skremmer potensielle studenter vekk fra Oslo. Vi trenger et reelt løft i antall studentboliger i boligtildelingen for å nå en dekningsgrad på 20%. En tydelig satsing på studentboliger vil være med på å gjøre Studenthovedstaden enda mer attraktiv i fremtiden, sier Sigrid Mæhle Grimsrud, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Studentboligundersøkelsen er publisert på NSOs hjemmesider:
http://student.no/pressemeldinger/mangler-over-13-200-studentboliger/

For mer informasjon eller ytterligere kommentarer, ta kontakt med

Velferdstinget i Oslo og Akershus:
Sigrid Mæhle Grimsrud, leder
+47 454 48 161
leder@studentvelferd.no

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo:
Julie Sørlie Paus-Knudsen, leder
+47 920 29 759
j.s.paus-knudsen@studentparlamentet.uio.no

Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus:
Christoffer Storm Tiller Alsvik, leder
+47 954 57 996
christoffer.alsvik@studentparlamentet.no

SBIO ved Handelshøgskolen BI:
Karl Södermann Reistad, leder
+47 464 10 935
leder@sbio.no

Publisert i Innlegg