Under finner du en oversikt over hvor du bør begynne og hva vi ser på når vi vurderer en søknad. En oversikt over hva som støttes og støttetyper som finnes, finner du i tildelingskriteriene.

1. Les dere opp

Begynn med å lese våre tildelingskriterier. Se over hva vi støtter, hva vi ikke støtter og hvilke krav vi har til dere som forening.

 

2. Skriv og finn frem dokumenter i god tid

I søknaden trenger dere å legge ved flere dokumenter. Under finner dere en forklaring på hva vi ser etter i hvert enkelt dokument. Det anbefales å begynne i god tid slik at dere har tid til å finne ut av uklarheter før søknadsfristen.

2.1 Søknadsbrev

Søknadsbrevet er ofte det første vi ser på. Det bør forklare hvem dere er, hva det gjør og hvem dere når ut til. Se gjerne på kapittel 1 i tildelingskriteriene våre, og forklar hvorfor dere bør prioriteres. Alle foreninger er viktige, så fremhev hva som er særegent med akkurat dere. I tillegg bør søknadsbrevet trekke frem ting som kan virke uklart ellers i søknaden. Dette kan være høy egenkapital, høye utgifter i budsjettet, store avvik fra denne periodens budsjett til forrige regnskap og liknende. Dersom dere søker om et annet beløp enn forrige periode, er for eksempel dette lurt å begrunne årsaken til dette.

2.2 Budsjett

Budsjettet skal opplyse om alle inntekter og utgifter foreningen har. Husk å budsjettere med det beløpet dere søker om. Budsjetterer dere med mindre, vil vi automatisk anta at dere ikke trenger mer enn det som står i budsjettet og senke søknadssummen. Vi oppfordrer sterkt
til å ikke ha Kulturstyret som eneste inntektskilde. Dersom dere trenger tips til andre steder dere kan søke penger, eller hvor dere kan få leid billig utstyr eller lokale, sjekk Kulturstyrets ressursbank. Dersom dere har søkt flere steder, men ikke fått støtte, skriv det i søknaden slik at vi vet at dere har prøvd.
Budsjetterer dere med et stort overskudd eller underskudd bør dette begrunnes. Vi er ikke glade i å bidra til en stor opphopning av penger på bok, men om det er gode grunner for å styre mot et overskudd skal det ikke virke negativt. Unngå å lage høye udefinerte poster og sørg for at det er enkelt for utenforstående å skjønne hva dere skal bruke penger på. SiO Foreninger tilbyr regnskapskurs hvor dere kan få opplæring i budsjett og regnskapsføring. Ta gjerne utgangspunkt i tidligere regnskap når dere setter opp budsjettet.

2.3 Regnskap

Regnskapet er viktig av to grunner. Den ene er at vi ønsker å se at dere har kontroll over økonomien deres. Den andre er at vi er ute etter å finne ut om dere trenger pengene dere søker om. Er det store avvik på hva dere brukte forrige periode og hva dere planlegger å bruke denne
perioden bør det derfor begrunnes. Vi ser også på størrelsen på egenkapitalen. En viss egenkapital er viktig for en sunn, økonomisk drift, men dersom egenkapitalen overskrider 30% av omsetningen, bør størrelsen kommenteres.

2.4 Oversikt over forrige periode og plan for kommende periode

Bruk litt tid på disse dokumentene. De skal legges ved slik at vi som leser søknaden skal få et inntrykk av aktivitetsnivået til foreningen. Vi leser planene i sammenheng med de andre dokumentene. Det er derfor viktig at aktivitetsnivået stemmer overens med spesielt budsjett og regnskap.

3. Gå over søknaden

Vi i Kulturstyret er mennesker, og det kan være lurt å gå gjennom deres egen søknad på denne måten: Hvis jeg ikke visste noe om min egen forening utover denne søknaden vi nå sender, hva ville jeg tenkt om:

En god søknad gir den som leser den et inntrykk av at dette er en viktig forening som gir og kommer til å gi et tilbud som kommer mange SiO-studenter til gode og som virkelig trenger den summen med penger de søker om.

Merk! De reglene som er satt opp her er ment å reflektere hvordan vi tenker. Det er ikke meningen at dere skal maksimere disse. Selv om dere ikke er en «bærende studentorganisasjon» som treffer alle SiOs studenter, er dere fullstendig berettiget til å søke og vi vil mest sannsynlig også gi støtte til din studentforening.

4. Få en utenforstående til å lese over

Mye som er åpenbart for dere, kan likevel være forvirrende for en som ikke allerede har kjennskap til foreningen. Få en person som ikke er medlem av foreningen til å se over søknaden.

5. Spør om hjelp

Dersom dere er usikre, spør om hjelp. SiO Foreninger har gratis søknadsveiledning og kan nås på foreninger@sio.no. Det er også bare å sende spørsmål til ksadm@studentvelferd.no eller kulturstyreleder@studentvelferd.no.