Mål

Velferdstinget er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet  Studentsamskipnaden SiO. Det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk, er prinsippet om lik rett til utdanning.

Det er Velferdsting i Oslo og Akershus, AgderTrondheim, Vest og Stavanger. Som regel er det Velferdsting på de stedene med mer enn én utdanningsinstitusjon tilknyttet studentsamskipnaden.

Sammensetning

I dag er det over 72 000 studenter som er tilknyttet SiO. Velferdstinget består av 37 representanter. Institusjonene som har færre enn 1 500 studenter går sammen i en felles valgforsamling, som behandles som en fraksjon. Plassene fordeles mellom fraksjonene ved hjelp av Sainte-Lagües metode. De forskjellige institusjonene velger representanter til sine plasser i Velferdstinget selv. Velferdstinget konstituerer seg selv på vårseminaret, og sitter fra vårseminar til vårseminar. Det seminaret finner sted i starten av februar.

De fem representantene fra de mindre høyskolene som sitter i Velferdstinget 2023 ble valgt på Velferdstingets valgforsamling 30. november  2022.

Sammensetning 2023

Universitetet i Oslo (UiO)* 12
OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet) 10
Kristiania 4
Handelshøgskolen BI Oslo (BI) 3
VID Vitenskapelige høgskole 2
Politihøgskolen (PHS) 1
Representanter for de mindre institusjonene:
MF vitenskapelig høyskole 1
Oslo Nye Høyskole 3
NSKI Høyskole 1

*UiO-delegasjonen er delt opp i mindre fraksjoner (lister).

Institusjonene under har ikke representanter i Velferdstinget i 2023, men kan likevel sende en representant som får tale- og forslagsrett på VT-møter.

Arbeidsutvalget og kontrollkomiteen

Velferdstinget velger på sitt vårvalgmøte hvert år et arbeidsutvalg (VT-AU). Arbeidsutvalget sitter i ett år, fra 1. juli til 30. juni. VT-AU består av fire personer som er ansatt tillitsvalgte. VT-AU skal følge opp VTs vedtak ved å bygge organisasjonen og få gjennomslag for politikken VT vedtar. VT bestemmer, VT-AU utfører.

På samme møte velger Velferdstinget en kontrollkomité, som også sitter i ett år. Denne kontrollerer at Velferdstinget og de tilhørende organene overholder vedtektene og andre bestemmelser som er vedtatt.

Historie

Velferdstinget ble opprettet av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo i 2004. Dette skjedde hovedsakelig fordi Handelshøyskolen BI hadde trådt inn i samskipnaden, og man trengte en ny organiseringsform som tillot at flere institusjoner kunne påvirke den. I 2011 byttet Velferdstinget navn til «Velferdstinget i Oslo og Akershus», på bakgrunn av at Studentsamskipnaden i Oslo hadde slått seg sammen med Oslo- og Akershushøgskolenes samskipnad.

Historisk oversikt over arbeidsutvalg i Velferdstinget.