Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

For 2010 har Velferdstinget tildelt 10 millioner kroner i støtte til studentmedier, studentdemokratier og studentaktiviteter. Arbeidet med søknad og tildelinger av midler for 2011 er i gang, søknadsfristen gikk ut på fredag og arbeidsutvalget hadde sitt første innstillingsmøte i går.

Semesteravgiften til studentene benyttes til ulike gode formål, blant annet som tilskudd til studentdemokratier, studentmedier og studentaktiviteter. Mange studentorganisasjoner og medier på institusjonene tilknyttet SiO er avhengig av tildelingene fra Velferdstinget og tildelingsprosessen er derfor en av de viktigste tingene som skjer i Velferdstinget i løpet av året. Det er et betydelig ansvar å forvalte studentenes penger og Velferdstinget bruker derfor god tid på behandlingen av tildelingene.

For å bli vurdert for tilskudd må man søke Velferdstinget innen en gitt dato hvert år, vanligvis rundt 1. september. Alle søknadene samles da av arbeidsutvalget som går igjennom søknadene og sjekker om visse kriterier er oppfylt og om all den nødvendige dokumentasjon foreligger. For medier gjelder et eget reglement som du kan lese her. Kontrollkomiteen gjør også en vurdering og rapporterer til Velferdstinget om eventuelle feil eller mangler i søknadene. Arbeidsutvalget bruker så ganske lang tid på å innstille til Velferdstinget på en totalramme og en fordeling av midlene innenfor rammen. Det er så Velferdstinget som fatter det endelige vedtaket om ramme og fordeling.

Formelt er vedtaket om ramme og fordeling et vedtak om hvor mye penger Velferdstinget skal søke av SiO som forvalter semesteravgiften til studentene. Det endelige vedtaket i Velferdstinget er derfor et vedtak om hvor mye studentene ønsker å bruke på ulike studenttiltak, men SiO må foreta en behandling av om det er mulig å gi så mye penger. Det er da Hovedsstyret i SiO som behandler søknaden fra Velferdstinget i forbindelse med budsjettet for det kommende året. Håpet er da alltid at Velferdstinget får den rammen det er søkt om slik at det opprinnelige vedtaket kan realiseres og midlene faktisk tildeles. Velferdstinget legger seg vanligvis på et nivå som man har fått signaler om at er realistisk. Semesteravgiften skal fordeles på mange ulike studentordninger og da må det skje en overordnet prioritering av hvor mye som skal gå til denne tilskuddsordningen kontra hvor mye som skal gå til alt annet. Velferdstinget søkte for 2010 om 10 043 240 kroner og fikk tildelt hele søknadsbeløpet.

Har du spørsmål om tildelingsprosessen er det bare å ta kontakt med arbeidsutvalget i Velferdstinget. Kontaktinformasjon finner du under kontakt oss her på nettsiden.

Del på Twitter Del på Facebook