Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Engasjerte studenter søkes!

Velferdstinget i Oslo og Akershus skal i desember velge de som skal representere studentene og videreutvikle velferden for alle SiO-studenter i året 2012. Studentene som får Velferdstingets tillit utgjør hjertet og hjernen i Norges største studentsamskipnad; Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).

Velferdstinget har satt ned en valgkomite som skal innstille på kandidater til disse vervene. Komiteen består av:

Guro S. Fresvik (leder)
Liv-Kristin Rød Korssjøen
Lars Kristian Stensrud
Stian Skaalbones
Knut Frydenlund

Engasjerte og dyktige studenter oppfordres til å kontakte valgkomiteen på epost valgkomiteen@studentvelferd.no snarest mulig og senest innen 14. november. Skriv kort om hvem du er, din bakgrunn og til hvilket verv du ønsker å stille som kandidat. Alle SiO-studenter er valgbare.

Vervene som skal besettes er:

Interne verv

Valg av 6 medlemmer til Velferdstingets Arbeidsutvalg:

– Valg av leder

– Valg av nestleder

–  Informasjonsansvarlig

–  Profileringsansvarlig

–  Samskipnadskontakt

–  Samfunnskontakt

Arbeidsutvalget (AU) står for den daglige driften av Velferdstingets kontorer på Villa Eika sammen med organisasjonskonsulenten. De arrangerer 7-10 velferdstingsmøter i året, inkludert et velferdsseminar i februar, foreslår politikk og følger opp politiske vedtak i Velferdstinget. (Eks fra i år: Nytt tildelingsreglement for studentboliger, samordnet helsetjeneste). VT-AU  innstiller på budsjettprioriteringer for SiO tilskuddsbudjettet for studentkultur, -medier og -demokrati (i år 13,7 millioner) og  pleier kontakt med 23 medlemsinstitusjoner i SiO. VT-AU følger opp studentene som sitter i Hovedstyret og delstyrene i SiO for å sikre gjennomslag for VTs politikk. De er VTs ansikt utad gjennom presse, kampanjer og aksjoner (Eks fra i år: Kaffekampanje til inntekt for studentfredsprisvinner, Flyttekampanje for å øke valgdeltaktelse). VT-AU  driver også målrettet politisk arbeid opp mot Norsk Studentorganisasjon, Kunnskapsdepartementet og Oslo kommune (Spesielt studentboliger).  Og de bygger studentkultur og studentidenitet i Oslo gjennom oppfølging av Velferdstingets Kulturstyre, Studentliv og samarbeid med andre studentorganisasjoner i styringsgruppa Studenthovedstaden. Andre viktige oppgaver for VT-AU er  samarbeidet med SiOs ledelse og skolerer VT-representanter og andre i organisasjonsarbeid og velferdspolitikk.  har arbeidsgiveransvaret for en ansatt, organisasjonskonsulenten.

Leder (100 %) koordinerer og skal ha overblikk over alt arbeidet i Velferdstingets Arbeidsutvalg. H*n skal sørge for at arbeidsplanen som er laget og vedtak fattet av VT, blir fulgt opp og iverksatt. Sammen med organisasjonskonsulenten har leder økonomiansvaret. H*n har hovedansvaret for kontakten med studentrepresentantene i Hovedstyret, Kulturstyret og i alle SiOs delstyrer. Leder har interne og eksterne representasjonsoppgaver, og er kontaktperson opp mot ledelsen i SiO.

Nestleder (100 %) er først og fremst leders ”høyre hånd” og stedfortreder. Har i de siste årene hatt ansvar for store enkeltprosjekt, som for eksempel semesterstartsarrangementer og medieundersøkelse

Informasjonsansvarlig (100%) har, som navnet tilsier, ansvar for informasjonsflyten ut fra VT-AU til studenter tilknyttet samskipnaden og studentpolitikken i Oslo. H*n har et spesiellt ansvar for å følge opp og skolere de lokale studentdemokratiene og studentmediene tilknyttet Velferdstinget. I tillegg skal Informasjonsansvarlig innkalle til Valgforsamling for de mindre høyskolene før konstituerende VT-møte hver høst. Hjemmesiden www.studentvelferd.no, siden til VT på facebook og evt. andre sosiale medier skal følges opp av Informasjonsansvarlig.

Samskipnadskontakt (35 %) fungerer som bindeledd opp mot SiO, og skal ha jevnlig kontakt inkl. informasjonsflyt med de ulike avdelingene i samskipnaden. Herunder gjelder å ta ansvar for klassiske tilllitsvalgtsaker, har også hovedansvar med å følge opp delstyrerepresentantene i samarbeid med leder.

Samfunnskontakt (35 %) har hovedansvar for den politiske lobbyvirksomheten i AU. Først og fremst gjelder det kontakt med samarbeidsorganisasjoner, lokal og nasjonal media, kontakt med kommune og politiske partier i Oslo. Samfunnskontakt og leder skal sammen samarbeide om å profilere VT saker i media.

Profileringsansvarlig (35 %) har ansvar for å VTs profil og utatrette aktivitet som organisasjon. H*n har ansvar for VTs profileringsmateriell og koordinering, og gjennomføring av kampanjer.

! Vervbeskrivelsene brukes som et utgangspunkt for den interne fordelingen i Arbeidsutvalget. Denne fordelingen gjøres på bakgrunn av Velferdstingets arbeidsprogram !

 

Eksterne verv

Valg av 3 styrerepresentanter til Hovedstyret (2 år)

Det er ti medlemmer i hovedstyret hvor 5 er studentrepresentanter valgt av VT. For 2012 skal det velges tre nye studentrepresentanter. Blant disse fem skal det også velges en ny leder av Hovedstyret! Hovedstyret er det øverste organet i SiO. Studentene skal ha flertall, og leder har derfor dobbeltstemme.

Valg av ett  medlem (for 2 år) med vara til styret for Studentboligene

Styret for Studentboligene er organet ansvarlig for å følge opp driften av SiOs boligmasse, i dag ca. 6000 studentboliger. Boligstyret følger opp Boligdivisjonens administrasjon, vedtar strategidokumenter, og uttaler seg til Hovedstyret i viktige saker knyttet til Studentboligene. Vervet medfører deltakelse på styremøtene som avholdes ca. 4 ganger i semesteret, samt på formøter med representantene fra VT/AU i forkant av hvert styremøte. Vervet er honorert.

Valg av ett medlem (for 2 år) med personlig vara til styret for Studentkafeene

Styret i Studentkafeene AS er ansvarlig for å følge opp driften av kafeenes ca. 50 serveringssteder, herunder kafeer, kaffebarer, kioskdrift og kantiner. Kaféstyret følger opp Studentkafeenes administrasjon, vedtar strategidokumenter, fastsetter budsjett, og forvalger i samsvar med SiO Forretning Studentkafeenes forretningsvirksomhet og forretningsstrategi. Vervet medfører deltakelse på styremøtene som avholdes ca. 4 ganger i semesteret, samt på formøter med representantene fra VT/AU i forkant av hvert styremøte. Vervet er honorert 

Valg av 5 medlemmer til Kulturstyret (for 2 år)

Kulturstyret (KS) er instansen i SiO som fordeler støtten fra semesteravgiften som går til studentforeninger og studentarrangementer. Kulturstyret består av 10 representanter, hvorav en er leder.

Valg av 9 varamedlemmer til Kulturstyret (for 1 år)

Det er ikke personlige vara til medlemmene av Kulturstyret, og det skal derfor velges en prioritert liste over varamedlemmene.

Valg av 3 medlemmer til Velferdstingets kontrollkomité

Kontrollkomiteen (KK) har som oppgave å kontrollere at Velferdstingets vedtekter og andre bestemmelser blir fulgt. Komiteen innstiller overfor Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene ved valg av Velferdstingets representanter og vararepresentanter (de tre som havner i KK har plassfratredelse i VT, dvs. at de trer ut som ordinære VT-representanter og mister stemmerett i forsamlingen).  I tillegg skal KK kontrollere og gi innstilling på at budsjettene og regnskapene fra de som søker støtte gjennom Velferdstinget eller dets organer er i tråd med Velferdstingets krav og god regnskapsskikk.

 

GODT VALG!

Del på Twitter Del på Facebook