Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.
PM fra Velferdstinget i Oslo og Akershus 14/8-12

For at samskipnadene skal få tilskudd til bygging av studentboliger må bygge- og tomtekostnadene holdes innenfor en kostnadsramme. Denne er i dag så lav at det hemmer bygging av nye studentboliger.

Kostnadsrammen og tilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og utbetales av Husbanken. Regjeringen bevilger tilskudd over statsbudsjettet. Samskipnadene finansierer det resterende med grunnlån i Husbanken.

Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Birgit Røkkum Skarstein, er misfornøyd med situasjonen. ”Rammene er så lave i forhold til de reelle kostnadene at de hemmer  bygging. En kan ikke ønske seg til hva det skal koste å bygge boliger, vi må forholde oss til den virkelige verden”, sier hun.

Kostnadsrammen per hybelenhet ligger i dag på 600 000 kr, inkludert tomtekostnader. Oslo og seks andre større byer er definert som pressområder, og har en ramme på  700 000. I 2010 ble kravene for bygging av studentboliger økt, uten at kostnadsrammen og byggetilskuddet økte i takt med de ekstra utgiftene. Om byggekostnadene overstiger kotnadsrammen mister samskipnadene det statlige tilskuddet.

“Politikerne må se at vedtakene de gjør får konsekvenser i praksis. Som situasjonen er nå vil studentboligbyggingen stoppe opp, eller boligene bli for dyre. Når det står så mange i kø som i dag har vi ikke råd til å bremse byggingen. De økte byggekostnadene må følges av økt kostnadsramme og mer statlig tilskudd,” sier Skarstein.

Om bygging av flere boliger, sier hun at “det er flott med tildeling av flere boliger, men det hjelper ikke når vi ikke får bygd dem”.

Kontakt

Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus,  Birgit Røkkum Skarstein
45288410
22857046
leder@studentvelferd.no

Velferdstinget er Oslo- og Akershusstudentenes interesseorganisasjon og øverste organ i velferdsspørsmål. Velferdstinget består av 37 studentrepresentanter fra utdanningsinstitusjonene i Oslo og Akershus og representerer 60.000  SiO-studenter. Velferdstingets mandat og oppgave er å ivareta og bedre velferdstilbudet for studentene i Oslo og Akershus. www.studentvelferd.no

Del på Twitter Del på Facebook