Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Vedtatt 09.02.14

I. Mandat

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er en interesseorganisasjon og øverste studentpolitiske organ i velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).

Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk. Utdanningssystemet skal være noe mer enn en forberedelse til arbeidslivet; det skal være et element i samfunns- og demokratibygging. Det er derfor sentralt at ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn ikke påvirker evnen og muligheten til å ta utdanning.

Velferdstinget skal høres i alle saker av betydning for samskipnaden og studentenes velferdstilbud. Velferdstingets tillitsvalgte skal til en hver tid arbeide for at Velferdstingets vedtatte politikk gjennomføres.

SiO er landets største samskipnad med over 62 000 medlemmer – over en fjerdedel av landets studenter. Slik har VT et ansvar for å arbeide for studenters levekår, men med et særlig fokus på de lokale og regionale utfordringer som finnes i sammenheng med å ligge i et storby- og pressområde.

II. Velferdstilbudet

Studentenes grunnleggende velferdsbehov skal dekkes på områder som studiefinansiering, bolig, barnehage, helse, idrett og frivillige aktiviteter, og slik muliggjøre prinsippet om heltidsstudenten. Velferdstilbudet skal være fleksibelt og tilrettelagt studentenes ulike forutsetninger og behov. Studentvelferd skal være et supplement til det ordinære kommunale og statlige velferdstilbudet, og ikke en erstatning. Derfor har staten et viktig ansvar som garantist for sentrale velferdsordninger som studentboligbygging, helsetjenester for studenter, studiefinansiering, barnehagefinansiering og sosiale stønadsordninger.

Studenter har på mange områder ikke fulgt befolkningens generelle velstandsøkning. Derfor er det viktig at stat, kommune og andre aktører må ta et større ansvar for studentene velferd og slik sikre en reell lik rett til utdanning. I samarbeid med studentene skal relevante myndingheter, der SiO har studenter, jobbe for at det skal være godt studiemiljø, der studentene er en viktig aktør.

Det enkelte lærested har et ansvar for å støtte opp om samskipnaden og velferdstilbudet for sine studenter. Dette skal skje gjennom bl.a. gode fristasjonsordninger, direkte subsidiering og å tilrettelegge for et godt læringsmiljø, så vel som et godt studiemiljø.

III. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Tilgangen til SiOs velferdstilbud skal under enhver omstendighet gis slik at prinsippet om lik rett til utdanning ivaretas og fremmes. SiO skal som landets største studentsamskipnad sette presedens og være en foregangsmodell for studentvelferd i Norge.

SiO skal gi studentene et tilrettelagt tilbud med økonomisk gunstige velferdsordninger. SiO skal tilstrebe lik tilgang til samskipnadens velferdsgoder, uavhengig av alder, hvilken medlemsinstitusjon man tilhører, hvilken utdanning man tar, hvilket land man kommer fra og hvilken livssituasjon man befinner seg i.

Det er studentene som er brukere av SiO og betaler for store deler av tjenestene gjennom semesteravgift og egenbetaling. Studentenes flertall i Hovedstyret er en grunnleggende del av studentstyringen, som er et viktig prinsipp i samskipnaden. Dette prinsippet understrekes ved Velferdstinget sine innspill til hovedstyret, og det er dermed viktig at studentene i styret gjør sitt ytterste for å ta hensyn til Velferdstingets politikk. Samskipnaden er best tjent med en reell studentstyring – det er studenter som vet best hva slags velferd studenter trenger. Studentene må få medvirke i alle ledd i samskipnaden.

Semesteravgiften er en viktig inntektskilde for SiO. Det er viktig at denne holdes på et nivå som opprettholder et godt velferdstilbud.

Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, sterk og effektiv samskipnad, og vil gjennom et konstruktivt samarbeid legge rammebetingelser for SiOs videre drift.

SiOs avdelinger skal jobbe for å ta samfunnsansvar gjennom miljøhensyn, gode ansettelsesforhold og etiske innkjøp.

Del på Twitter Del på Facebook