Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal nå starte opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget.

Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker gjenvalg til, bes det om at dere gir beskjed i god tid om dette.
Vi vil også minne om at det er uforpliktende å komme på intervju med oss og at valgkomiteen jobber under taushetsplikt.

Velferdstingets Valgkomité kan kontaktes dersom du har spørsmål på valgkomiteen@studentvelferd.no eller ved
valgkomitéens leder, Eivind Yrjan Stamnes på Eivindyrjan@gmail.com eller tlf 41231941.

De andre som sitter i valgkomiteen er:

Aleksandra Langsø (Høyskolen Kristiania)
William Griffen Sæbø (OsloMet – storbyuniversitetet)
Gloria Vitaly (Handelshøyskolen BI)
Øystein Martin Dulsrud Klungnes (DMH – Barratt Due Musikkinstitutt) 

 

Det bes om at alle kandidaturkunngjøringer gjøres digitalt ved å følge denne linken.
Om du ønsker å ettersende et bilde må du gjøre dette ved å sende mail til nestleder@studentvelferd.no.

NB! Kandidatpresentasjon, navn, bilde, studiested og hvilket verv du stiller til vil bli publisert offentlig på våre nettsider.

Frist for å stille og bli vurdert av Valgkomiteen er 16. november.
Valgmøtet finner sted 7. desember.

I Velferdstinget er det mange ulike verv man kan stille til. Alle styreverv er honorert.
De vervene som har en fastsatt arbeidsmengde vil ha dette oppgitt i prosent.

 

Disse vervene kan du stille til:

 

SiOs Hovedstyre

Hovedstyret er det øverste organet i SiO. Det er ti medlemmer i SiOs Hovedstyre. Fem av disse er studentrepresentanter valgt av VT. Blant de fem studentrepresentantene velges det også styreleder.

Hovedstyret har et overordnet ansvar for SiO. Styrets oppgaver er utarbeidelse og oppfølging av strategidokumenter og kontroll med samskipnadens økonomi. Styremedlemmer har personlig ansvar for de beslutninger som tas i styret. Vi anbefaler at kandidater til disse vervene har et reflektert forhold til hva dette innebærer.

Hovedstyret har åtte til ni styremøter/styreseminarer i året. Studentrepresentantene plikter i tillegg å delta på formøter i regi av VT-AU, og de har møteplikt på VT-møter. I tillegg fordeler styrestudentene delstyrene i SiO seg imellom. Disse har opp til åtte møter i året og plikter også til formøter med VT-AU dersom VT-AU ønsker det. Vervene er honorert av SiO.

Valgkomitéen skal innstille på følgende verv til SiOs hovedstyre:

To styremedlemmer for to år, med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2021 til 31.12.2022.

I tillegg skal det i Velferdstinget velges styreleder som er en av de 5 styremedlemmene i SiO. Valgperioden går fra 1.1.2021 til 31.12.2021.

Blant styremedlemmene velges det en leder for ett år. Hovedstyret innstiller selv på leder for hovedstyret. Valgperioden går fra 1.1.2021 til 31.12.2021.

 

Kulturstyreleder (30 %)

Som navnet tilsier er Kulturstyreleder leder for Kulturstyret til Velferdstinget i Oslo og Akershus. Kulturstyrets leder har blant annet ansvar for å innkalle til møter i Kulturstyret i samarbeid med Kulturstyrets sekretariat, utarbeide innstillinger til alle søknader, utarbeide notater og vedtaksforslag til Velferdstingsmøter angående aktuelle problemstillinger og til saker Kulturstyret ønsker å følge opp, i tillegg til å fungere som Kulturstyrets kontaktperson overfor media, lærestedene, SiO, Velferdstinget og andre. Det forventes at personen skal ha jevnlig kontakt med Velferdstingets Arbeidsutvalg og ha ansvaret for jevnlig dialog med sekretariatet og daglig oppfølging av Kulturstyrets medlemmer. Kulturstyreleder har møteplikt på Velferdstingets møter og skal levere skriftlige orienteringer til alle VT-møter.

Stillingen som Kulturstyreleder honoreres per i dag med 30 % av lønnstrinn 20 i året.

Valgkomitéen skal innstille på følgende:

Kulturstyreleder for ett år. Valgperioden går fra 1.1.2021 til 31.12.2021.

 

Kontrollkomité for studentbarnehage

Kontrollkomiteen (KK) for Studentbarnehagene er en instans for klagesaker som kommer inn til Studentbarnehagene. Det dreier seg i stor grad om å behandle klagesaker der det er tvil om tildelingsreglementet for studentbarnehagene har blitt fulgt. KK møtes ved behov. De siste årene har det ikke vært saker oppe til behandling da SiOs barnehager har større kapasitet enn hva behovet i studentmassen er og har vært de siste årene. Denne situasjonen ser ikke ut til å endre seg for 2020, og det er følgelig å forvente at dette er et særdeles lite arbeidskrevende verv. På møter får komitémedlemmene innsyn i all relevant informasjon, og fatter et vedtak på bakgrunn av tildelingsreglementet. I særskilte tilfeller kan KK utvise skjønn og gi dispensasjon fra reglementet. Vervene er honorert av SiO.

Valgkomitéen skal innstille på følgende:

To styremedlemmer for ett år, med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2021 til 31.12.2021.

 

Urban Boligutleie(URBO)

Dette er et datterselskap av SiO som har som formål å utvikle, forvalte og leie ut forretningseiendom og boliger i det kommersielle markedet. Det langsiktige målet er å bidra til bedre velferdstilbud til studenter i Oslo og Akershus, og som datterselskap plikter URBO å levere positive driftsresultater. URBO har ca 4 møter i året hvor styret har ansvar for å følge opp strategier og økonomisk status. Noe kunnskap om økonomi er dermed en fordel for å stille til dette vervet. Vervet er honorert av SiO.

Valgkomitéen skal innstille på følgende:

Ett styremedlem for to år med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2021 til 31.12.2022.

 

Klagenemnden for tildeling av bolig

Dette organet har to møter i året ved behov. De siste årene har det ikke vært saker oppe til klagenemnden da alle klagesaker på boligtildeling som har kommet inn de siste årene har vært løst ved at administrasjonen har kontrollert saksgang opp mot tildelingskriteriene. Denne situasjonen ser ikke ut til å endre seg for 2019 og 2020, og det er følgelig å forvente at dette er et særdeles lite arbeidskrevende verv. Klagenemnden skal behandle klager som kommer inn på grunn av avslag på søknad om studentbolig. Klagenemnden består av studentstyremedlemmer med flertall, samt administrerende direktør og ansattvalgt representant. Vervet er honorert av SiO.

Valgkomitéen skal innstille på følgende:

Ett styremedlem for to år, med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2021 til 31.12.2022

 

 

Del på Twitter Del på Facebook